הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוזרים

כותרת משנה לחוזרים

כותרת משנה לחוזרים

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים המחירים לא המדיניות הכלכלית של...

סינון לפי שנת פרסום

כותרת תאריך פרסום מספר חוזר קובץ להורדה
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון 29/03/2023 2745
ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות (מיום 29/03/23) 29/03/2023 2744
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 14/03/23) 14/03/2023 2743
ניהול סיכונים (מיום 26/02/2023) 26/02/2023 2741
דירקטוריון (מיום 23/02/23) 23/02/2023 2742
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 15/02/23) 15/02/2023 2740
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 09/02/2023) 09/02/2023 2739
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 06/02/2023) 06/02/2023 2738
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 01/02/2023) 01/02/2023 2737
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר (מיום 23/01/23) 24/01/2023 2736
יישום תקן בנקאות פתוחה בישראל (מיום 23/01/23) 23/01/2023 2734
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 12/01/2023) 12/01/2023 2735
הוראות מעבר לשנת 2022 01/01/2023 2733
הוראות הדיווח לפיקוח מיום 20/12/2022 28/12/2022 2731
שירותי תשלום מתקדמים מיום 26/12/22 26/12/2022 2732
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) מיום 13/12/22 13/12/2022 2730
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) עדכון מיום 5/12/22 05/12/2022 2729
ניהול סיכון אשראי 31/10/2022 2728
יחס כיסוי הנזילות ויחס מימון יציב נטו 31/10/2022 2727
הוראות הדיווח לפיקוח 25/10/2022 2726
מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור 06/10/2022 2724
הוראות הדיווח לפיקוח 02/10/2022 2725
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 19/09/2022 2723
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי (הוראה 203) 15/08/2022 2722
הוראות הדיווח לפיקוח 28/07/2022 2721
1. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 .עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021 26/07/2022 2720
נהלים למתן הלוואות לדיור 07/07/2022 2719
תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות 30/06/2022 2712
מחשוב ענן 13/06/2022 2715
משלוח הודעות בתקשורת 13/06/2022 2713
פישוט הסכמים ללקוח 13/06/2022 2716
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 13/06/2022 2717
שירותי תשלום מתקדמים מיום 13/6/22 13/06/2022 2714
הוראות הדיווח לפיקוח 13/06/2022 2718
עדכון הוראה 203 - מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 25/05/2022 2709
יחס כיסוי נזילות ויחס מימון יציב נטו 25/05/2022 2710
הוראות הדיווח לפיקוח 16/05/2022 2711
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 15/05/2022 2707
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 15/05/2022 2708
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 09/05/2022 2706
הוראות הדיווח לפיקוח 03/05/2022 2705
הוראות הדיווח לפיקוח 14/04/2022 2704
דירקטוריון ומדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי 10/04/2022 2703
עדכון הוראות 07/04/2022 2701
דוחות רואה החשבון המבקר 05/04/2022 2702
מדידה והלימות הון – טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי 15/03/2022 2695
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש 15/03/2022 2700
הוראות הדיווח לפיקוח 01/03/2022 2699
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 23/02/2022 2698
מדידה והלימות הון - התאמת שווי בגין סיכון אשראי 21/02/2022 2697
עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים 09/02/2022 2687
הוראות הדיווח לפיקוח 08/02/2022 2696
נהלים למתן הלוואות לדיור 31/01/2022 2694
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 31/01/2022 2688
הוראות מעבר לשנת 2021 18/01/2022 2686
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 18/01/2022 2693
דירקטוריון 18/01/2022 2691
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 18/01/2022 2692
הוראות הדיווח לפיקוח 28/12/2021 2689
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 27/12/2021 2690
דירקטוריון 26/12/2021 2681
עדכון הוראות 26/12/2021 2683
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 26/12/2021 2684
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 26/12/2021 2685
מדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי 13/12/2021 2682
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל מיום 5/12/21 (ESG) 05/12/2021 2678
הוראות הנוגעות להקצאת הון בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 01/12/2021 2679
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 25/11/2021 2680
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411) 26/10/2021 2677
שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/10/2021 2676
מעבר מריבית לייבור 03/10/2021 2673
ניהול סיכון אשראי 03/10/2021 2672
ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים 03/10/2021 2674
מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 03/10/2021 2669
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 30/09/2021 2675
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון (מיום 19/08/21) 19/08/2021 2670
הוראת דיווח לפיקוח מס' 844 "דיווח על מעבר בין בנקים" 19/08/2021 2671
הוראות הדיווח לפיקוח 04/08/2021 2668
1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי 03/08/2021 2664
בנקאות בתקשורת 26/07/2021 2667
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 26/07/2021 2666
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 20/07/2021 2665
הוראות הדיווח לפיקוח 15/07/2021 2663
יחס מימון יציב 21/06/2021 2662
מיקור חוץ 21/06/2021 2660
שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 16/06/2021 2661
משלוח הודעות בתקשורת 06/06/2021 2659
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 05/04/2021 2658
דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור 25/03/2021 2656
דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד 24/03/2021 2655
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 22/03/2021 2657
הוראות הדיווח לפיקוח 03/03/2021 2654
משלוח הודעות בתקשורת 25/02/2021 2653
ניהול אשראי צרכני 04/02/2021 2652
הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים 02/02/2021 2650
יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור 31/01/2021 2651
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 10/01/2021 2648
מגבלת חבות ענפית 10/01/2021 2649
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 30/12/2020 2636
שירותים בנקאיים לעולים חדשים 30/12/2020 2637
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 30/12/2020 2638
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 30/12/2020 2639
חיובים על פי הרשאה 30/12/2020 2640
הוראות הדיווח לפיקוח 30/12/2020 2644
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 29/12/2020 2643
בנקאות בתקשורת 29/12/2020 2645
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) 28/12/2020 2646
מגבלות למתן הלוואות לדיור 27/12/2020 2647
הוראות מעבר לשנת 2020 06/12/2020 2642
הוראות הדיווח לפיקוח 03/12/2020 2641
הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים 01/12/2020 2635
יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים 29/11/2020 2634
פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו 15/11/2020 2632
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה )הוראת שעה( 15/11/2020 2633
הוראות הדיווח לפיקוח 14/10/2020 2631
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 03/10/2020 2629
הליכי גביית חובות (מיום 01/10/2020) 01/10/2020 2627
עדכון הוראות 29/09/2020 2628
עדכון להוראה 889C בהוראות דיווח לפיקוח 29/09/2020 2630
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 22/09/2020 2626
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 16/09/2020 2625
הוראות הדיווח לפיקוח 14/07/2020 2624
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 30/06/2020 2622
העברת פעילות וסגירת חשבון לקוח 23/06/2020 2623
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 01/06/2020 2621
הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 20/05/2020 2620
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 06/05/2020 2619
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 27/04/2020 2618
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 07/04/2020 2613
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה 250) 07/04/2020 2615
מיקור חוץ 07/04/2020 2616
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 01/04/2020 2614
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 31/03/2020 2612
הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 31/03/2020 2617
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 19/03/2020 2611
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ועל תאגיד בנקאי בהקמה (הוראה 480) 12/03/2020 2608
דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 12/03/2020 2609
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 12/03/2020 2610
מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות ויחס מינוף 01/03/2020 2607
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 25/02/2020 2606
דוחות רואה החשבון המבקר מיום 17/02/20 17/02/2020 2605
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020 13/02/2020 2603
הוראות מעבר לשנת 2019 13/02/2020 2604
הוראות הדיווח לפיקוח 23/01/2020 2602
מגבלת חבות ענפית 12/01/2020 2600
"כרטיסי חיוב" ו- "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" 12/01/2020 2601
בנקאות בתקשורת 29/12/2019 2599
פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי 23/12/2019 2598
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 15/12/2019 2597
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית 02/12/2019 2596
ניהול סיכון אשראי 26/10/2019 2594
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 26/10/2019 2595
הוראות הדיווח לפיקוח 03/09/2019 2593
דוחות לציבור של סולקים 29/08/2019 2592
הוראות הדיווח לפיקוח 15/08/2019 2591
מדידה והלימות הון - סיכון שוק 20/06/2019 2590
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 12/06/2019 2573
בנקאות בתקשורת 20/05/2019 2588
בקרה על הנפקת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 20/05/2019 2589
הוראות הדיווח לפיקוח 07/04/2019 2587
פישוט הסכמים ללקוח 11/03/2019 2574
רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 28/02/2019 2586
הוראות מעבר לשנת 2018 17/02/2019 2585
הוראות הדיווח לפיקוח 16/01/2019 2584
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 23/12/2018 2583
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 28/11/2018 2576
פתיחת חשבון עו"ש ביתרת זכות וניהולו 28/11/2018 2575
נהלים למתן הלוואות לדיור 28/11/2018 2569
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 27/11/2018 2582
בנקאות בתקשורת 13/11/2018 2578
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 13/11/2018 2580
דירקטוריון מיום 13/11/18 13/11/2018 2581
מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 13/11/2018 2577
מיחשוב ענן 13/11/2018 2579
כרטיסי חיוב 13/11/2018 2572
מיקור חוץ 07/10/2018 2571
בנקאות בתקשורת 06/10/2018 2570
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים 30/08/2018 2568
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 01/08/2018 2567
פישוט הסכמים ללקוח 10/07/2018 2566
מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית 04/07/2018 2563
יחס כיסוי הנזילות 04/07/2018 2564
כרטיסי חיוב 04/07/2018 2565
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות 01/07/2018 2562
ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה 02/05/2018 2560
פיקוח על שלוחות בחו"ל 02/05/2018 2561
מגבלות למתן הלוואות לדיור 16/04/2018 2559
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 27/03/2018 2558
בנקאות בתקשורת 22/03/2018 2557
מדידה והלימות הון הגישה הסטנדרטית סיכון אשראי 15/03/2018 2556
מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי 28/02/2018 2555
הוראות הדיווח לפיקוח 01/02/2018 2554
משלוח הודעות בתקשורת 23/01/2018 2550
כרטיסי חיוב 22/01/2018 2552
הוראות מעבר לשנת 2017 22/01/2018 2553
הליכי גביית חובות (מיום 08/01/2018) 08/01/2018 2549
בנקאות בתקשורת 02/01/2018 2547
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2017 ו- 2018 02/01/2018 2548
תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של הFASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה 01/01/2018 2551
ביטול חוזר מספר ח-06-1024 שבירת פיקדונות לזמן קצוב 18/12/2017 2545
מגבלות למתן הלוואות לדיור 17/12/2017 2546
אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית 16/11/2017 2540
ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 23/10/2017 2544
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 23/10/2017 2543
ניהול סיכון אשראי 23/10/2017 2542
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 23/10/2017 2541
שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת 24/09/2017 2539
יועצי משכנתאות 13/09/2017 2538
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 26/07/2017 2537
ניהול סיכון אשראי 10/07/2017 2533
מגבלת חבות ענפית 10/07/2017 2534
מחשוב ענן 05/07/2017 2536
דירקטוריון 05/07/2017 2535
ניהול המשכיות עסקית 09/04/2017 2532
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 06/03/2017 2531
ביטול חוזר מספר ח 1607-06- פרסומת ליווי פיננסי של בנייה 06/03/2017 2523
סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 06/03/2017 2528
בנקאות בתקשורת 06/03/2017 2529
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים 06/03/2017 2530
גילוי על אשראי לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור) 21/02/2017 2526
הוראות מעבר לשנת 2016 12/02/2017 2525
מועד פרסום הדוח לציבור 12/02/2017 2524
הליכי גביית חובות (מיום 01/02/2017) 01/02/2017 2527
סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר 09/01/2017 2522
דוח שנתי על פירוט לפי סניפים 12/12/2016 2521
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 23/11/2016 2519
הוראות הדיווח לפיקוח 16/11/2016 2520
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 29/10/2016 2505
מגבלות למתן הלוואות לדיור 29/10/2016 2518
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב מיום 12/10/16 12/10/2016 2511
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16 12/10/2016 2512
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 28/09/2016 2514
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 28/09/2016 2516
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 28/09/2016 2515
מעילות של עובדים ונושאי משרה 28/09/2016 2517
הנגשת שירותים בנקאיים לאנשים עם מוגבלות – המשכיות עסקית 28/09/2016 2513
מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים 12/09/2016 2510
סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 07/08/2016 2509
משלוח הודעות בתקשורת 25/07/2016 2508
בנקאות בתקשורת 21/07/2016 2507
הטבות לא בנקאיות ללקוחות 11/07/2016 2503
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 11/07/2016 2504
הוראות הדיווח לפיקוח 23/06/2016 2506
דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור 07/06/2016 2502
ארגון מחדש של חוב בעייתי 22/05/2016 2500
הוראות הדיווח לפיקוח 18/05/2016 2501
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 02/05/2016 2498
מגבלות למתן הלוואות לדיור 01/05/2016 2499
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי ככלי החשבונאות המקובלים בארה"ב 21/03/2016 2497
פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים 08/03/2016 2496
פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 29/02/2016 2493
הוראות הדיווח לפיקוח 29/02/2016 2495
היתר לפתיחת סניפים חלקיים וניידים 28/02/2016 2494
הוראות מעבר לשנת 2015 10/02/2016 2489
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 03/02/2016 2491
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 03/02/2016 2490
דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות 03/02/2016 2492
הוראות הדיווח לפיקוח 19/01/2016 2488
פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 16/12/2015 2486
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מסים על ההכנסה 21/10/2015 2480
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים 21/10/2015 2481
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 21/10/2015 2485
דוח מאזן חודשי 21/10/2015 2487
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 21/10/2015 2482
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 13/08/2015 2484
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 02/08/2015 2477
טיפול בתלונות הציבור 02/08/2015 2483
דוח רבעוני על סיכון אשראי לאנשים פרטיים 09/07/2015 2478
הוראות הדיווח לפיקוח 09/07/2015 2479
דירקטוריון ופונקצית הביקורת הפנימית 29/06/2015 2476
כרטיסי חיוב 29/06/2015 2470
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 21/06/2015 2471
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 21/06/2015 2472
שירות המסלולים 21/06/2015 2474
הוראות הדיווח לפיקוח 17/06/2015 2468
דוח על שלוחות מחוץ לישראל 17/06/2015 2475
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות 10/06/2015 2469
גילוי על בעלי עניין וצדדים קשורים 10/06/2015 2473
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 09/06/2015 2466
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 09/06/2015 2467
ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 03/06/2015 2459
אנשים קשורים 14/05/2015 2464
דוח על סיכון ריבית (רבעוני) 14/05/2015 2465
יחס מינוף 28/04/2015 2460
עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי 28/04/2015 2458
הוראות בנושא סיכון אשראי 28/04/2015 2461
גילוי על יחס מינוף 28/04/2015 2462
דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 28/04/2015 2463
ניהול הגנת הסייבר 16/03/2015 2457
הוראות הדיווח לפיקוח 03/02/2015 2456
מגבלות למתן הלוואות לדיור 25/01/2015 2455
הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטים 19/01/2015 2453
הוראות הדיווח לפיקוח - 809A 19/01/2015 2454
אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות" 11/01/2015 2445
הוראות מעבר לשנת 2014 11/01/2015 2446
זכויות עובדים - שיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה 11/01/2015 2447
דוח חודשי על הלוואות לדיור ומידע על הריבית 11/01/2015 2452
ההון הפיקוחי - הוראות מעבר 07/01/2015 2451
סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 05/01/2015 2449
הוראות טלפוניות 05/01/2015 2450
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 01/01/2015 2448
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 21/12/2014 2443
דוח על סיכון הנזילות (הוראה 827) 30/11/2014 2442
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 25/11/2014 2444
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 23/11/2014 2440
ניהול סיכון אשראי 23/11/2014 2441
דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 18/11/2014 2439
דיווח על מגזרי פעילות מיום 03/11/14 03/11/2014 2437
הוראות הדיווח לפיקוח דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור ודוח על מגזרי פעילות פיקוחיים 03/11/2014 2438
עמלות בגין השירותים הבנקאיים 20/10/2014 2436
טיפול בתלונות הציבור 29/09/2014 2434
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון 29/09/2014 2435
מגבלות למתן הלוואות לדיור 28/09/2014 2430
יחס כיסוי הנזילות 28/09/2014 2431
ניהול סיכון נזילות 28/09/2014 2432
הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות 28/09/2014 2433
הוראות הדיווח לפיקוח - דוח חודשי על הלוואות לדיור- הוראה מס' 876 23/09/2014 2429
חיובים על פי הרשאה 04/09/2014 2428
מגבלות למתן הלוואות לדיור 16/07/2014 2426
פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 16/07/2014 2427
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 15/07/2014 2425
הטבות לא בנקאיות ללקוחות 06/07/2014 2424
דירקטוריון 29/05/2014 2421
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 28/05/2014 2423
ניהול המשכיות עסקית 26/05/2014 2422
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 30/04/2014 2417
אימוץ כלל החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים 09/04/2014 2416
דוחות רואה החשבון המבקר 09/04/2014 2418
סיכון אשראי לפי ענפי משק 09/04/2014 2419
דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 09/04/2014 2420
גילוי עלות שירותים בניירות ערך 03/04/2014 2415
דוח על שלוחות מחוץ לישראל 09/03/2014 2414
הוראות הדיווח לפיקוח 23/02/2014 2413
דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 23/02/2014 2412
עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי 10/02/2014 2409
הוראות מעבר לשנת 2013 02/02/2014 2408
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 28/01/14 28/01/2014 2410
טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות 26/01/2014 2396
הוראות הדיווח לפיקוח 21/01/2014 2411
דוח על כרטיסי אשראי 08/01/2014 2407
עמלות בגין השירותים הבנקאיים 05/01/2014 2406
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 31/12/2013 2394
דירקטוריון 25/12/2013 2405
הוראת שעה- יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין תגמול 26/11/2013 2404
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 19/11/2013 2403
הוראות הדיווח לפיקוח 13/11/2013 2402
עדכון הוראות מעבר בנושא מדידת הכנסות ריבית 17/10/2013 2401
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפירעון 29/09/2013 2399
דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר 29/09/2013 2400
הקדמת מועד פרסום דוחות לציבור 28/09/2013 2397
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 11/09/2013 2398
דרישות גילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון 29/08/2013 2390
מאגר מידע על בטחונות 05/08/2013 2391
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים 05/08/2013 2392
מסירת מידע באמצעים אלקטרונים 05/08/2013 2395
הוראות הדיווח לפיקוח 30/07/2013 2393
הוראות הדיווח לפיקוח 21/07/2013 2389
שילוב מכתבי הפיקוח על הבנקים בהוראות הדיווח לציבור 20/06/2013 2388
ניהול סיכון ריבית 30/05/2013 2377
ניהול סיכוני שוק 30/05/2013 2378
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 30/05/2013 2384
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 30/05/2013 2385
הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 30/05/2013 2379
גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 30/05/2013 2380
איגוח 30/05/2013 2381
סיכון שוק 30/05/2013 2382
באזל III - הערכת נאותות הלימות ההון 30/05/2013 2383
מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי 30/05/2013 2386
מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות 30/05/2013 2387
פיגורים והתראה לפני נקיטת הליכים 06/05/2013 2376
הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות 30/04/2013 2375
גילוי על סיכון אשראי בדוח רבעוני 24/04/2013 2372
הוראות הדיווח לפיקוח 21/04/2013 2374
רווח והפסד מצטבר - רבעוני 20/03/2013 2373
רווח והפסד 26/02/2013 2371
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 17/02/13 17/02/2013 2370
הוראות הדיווח לפיקוח 12/02/2013 2369
הוראות מעבר לשנת 2012 06/02/2013 2368
נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) 27/01/2013 2366
דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 27/01/2013 2367
ניהול סיכון נזילות 16/01/2013 2363
דוח על סיכון נזילות 16/01/2013 2364
חלוקת דיבידנד על ידי התאגידים 15/01/2013 2362
גילוי על פיקדונות 13/01/2013 2365
חשיפה למדינות זרות 02/01/2013 2360
עדכון מתכונת פרסום הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור במגזר השקלי הלא-צמוד 01/01/2013 2361
דירקטוריון 31/12/2012 2355
ניהול סיכונים 27/12/2012 2356
ניהול סיכון אשראי 27/12/2012 2357
ניהול סיכוני שוק וריבית 27/12/2012 2358
ניהול סיכונים תפעוליים 27/12/2012 2359
תוספת ג'- שיעורי הכנסה והוצאה 23/12/2012 2353
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור 23/12/2012 2354
קיזוז נכסים והתחייבויות 12/12/2012 2352
דוח על רווח כולל 09/12/2012 2351
דוח חודשי על הלוואות לדיור 27/11/2012 2350
מדידות שווי הוגן 20/11/2012 2349
השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 11/11/2012 2348
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 18/10/2012 2347
שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם 24/09/2012 2346
הוראות הדיווח לפיקוח 30/08/2012 2345
ליווי פיננסי 30/07/2012 2344
מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות" 30/07/2012 2343
דוח רווח והפסד (שנתי) 16/07/2012 2342
התאמת הוראת סיכון תפעולי להוראות הדיווח לציבור בעניין מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי 09/07/2012 2341
הוראות הדיווח לפיקוח 29/05/2012 2340
טיפול בפוזיציות לא נזילות 15/05/2012 2339
איגוח 15/05/2012 2338
סיכון שוק 15/05/2012 2337
העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד של ישויות בעלות זכויות משתנות 07/05/2012 2336
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (הוראה 313) 02/05/2012 2335
דירקטוריון 30/04/2012 2332
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 29/04/2012 2334
הוראות הדיווח לפיקוח 16/04/2012 2333
עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי 25/03/2012 2331
הוראות הדיווח לפיקוח 22/02/2012 2330
ניהול סיכון תפעולי 14/02/2012 2328
מטבע פעילות של שלוחות הפועלות בחו"ל 14/02/2012 2329
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 14/02/2012 2327
הוראות מעבר לשנת 2011 ולשנת 2012 והגדרת סיכון אשראי חוץ מאזני 31/01/2012 2326
הוראות הדיווח לפיקוח 29/12/2011 2324
מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית 29/12/2011 2325
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (הוראות 311, 323, 470) 27/12/2011 2323
דירקטוריון 26/12/2011 2322
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 26/12/2011 2321
ניהול המשכיות עסקית 25/12/2011 2318
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 25/12/2011 2319
פונקצית ביקורת פנימית 25/12/2011 2320
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 30/11/2011 2317
גילוי על השקעות בניירות ערך, תיאור עסקי התאגיד הבנקאי 15/11/2011 2316
ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי 13/11/2011 2314
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 13/11/2011 2315
דירקטוריון (הוראה 301) 06/11/2011 2313
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 30/10/2011 2312
דוח על אחריות תאגידית 03/10/2011 2311
פנקסי שיקים 25/09/2011 2310
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 20/09/2011 2309
הוראות הדיווח לפיקוח 07/09/2011 2308
מדידה והלימות הון - רכיבי ההון 04/07/2011 2307
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 08/05/2011 2304
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 04/05/2011 2305
דוח שבועי על שיעור הריבית לדרכי תמחור פנימי 03/05/2011 2306
קבוצת רכישה 17/04/2011 2303
ביטול הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 456 12/04/2011 2301
הוראות הדיווח לפיקוח 11/04/2011 2302
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 3/04/11 03/04/2011 2298
עדכון דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II 29/03/2011 2300
דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי מיום 28/03/11 28/03/2011 2297
הוראות מעבר לשנת 2011- אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים 28/03/2011 2299
הוראות הדיווח לפיקוח 27/02/2011 2296
דיווח על מכשירים נגזרים 23/02/2011 2295
יחס הון מזערי והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 14/02/2011 2294
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (הוראה מס' 888C (תיקון להוראה 865)) 01/02/2011 2293
ניהול טכנולוגיית המידע 30/01/2011 2292
מסירת מידע באמצעים אלקטרונים 30/01/2011 2291
הוראות הדיווח לפיקוח 25/01/2011 2290
הוראות מעבר לשנים 2010 ו- 2011 18/01/2011 2289
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 12/01/2011 2288
דירקטוריון 29/12/2010 2287
מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי 27/12/2010 2284
טיפול בחובות בעייתיים 27/12/2010 2285
הוראות הדיווח לפיקוח 20/12/2010 2286
נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974 19/12/2010 2283
היתר כללי לבנקים בהנפקת כרטיסי חיוב 01/12/2010 2282
דוח הדירקטוריון - גילוי על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע 31/10/2010 2280
הוראות הדיווח לפיקוח 31/10/2010 2281
חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 20/10/2010 2279
עדכון הפניות להגדרות בהוראות ניהול בנקאי תקין 19/10/2010 2277
התאמת הפניות להגדרות בהוראות הדיווח לציבור 19/10/2010 2278
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (דיווח לפיקוח על הבנקים הוראה 888C (תיקון להוראה 865)) 15/09/2010 2276
הוראות הדיווח לפיקוח 19/08/2010 2275
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 26/07/2010 2274
הוראות הדיווח לפיקוח 13/07/2010 2273
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 8/07/10 08/07/2010 2272
ריק 30/06/2010 2271
מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 27/06/2010 2270
מדידה והלימות הון 20/06/2010 2268
דוח רבעוני על מדידה והלימות הון 20/06/2010 2269
הוראות הדיווח לפיקוח 20/05/2010 2267
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 17/03/2010 2265
העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב 17/03/2010 2266
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי 10/03/2010 2264
נכסים והתחייבויות בעלי מספר מועדי פירעון חוזיים אופציונליים 07/03/2010 2262
הוראות הדיווח לפיקוח 07/03/2010 2263
הוראות מעבר לשנת 2009 02/03/2010 2261
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 18/02/2010 2260
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (הוראה מס' 325) 18/02/2010 2259
יחס הון מזערי (הוראה מס' 311) 18/02/2010 2259
הפרשה נוספת לחובות מסופקים (הוראה מס' 315) 18/02/2010 2259
הוראות הדיווח לפיקוח 09/02/2010 2258
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 24/01/2010 2257
פרסום מידע באינטרנט 17/01/2010 2256
הוראות הדיווח לפיקוח 06/01/2010 2255
גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך ובמטבע חוץ 05/01/2010 2254
מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 31/12/2009 2253
הבהרה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008 10/12/2009 2252
הוראות הדיווח לפיקוח 02/12/2009 2251
הוראת שעה-יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II 13/10/2009 2250
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 17/09/2009 2249
גילוי נאות באמצעים אלקטרוניים 18/08/2009 2248
1. הצהרה לגבי גילוי (סעיף 302 ל- Sox Act)<br>\r\n2. דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי (סעיף 404 של ה- Sox Act)<br>\r\n3. דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי\r\n\r\n 15/06/2009 2247
הגילוי על עמלות תפעוליות בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים 16/03/2009 2245
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 16/03/2009 2246
רואה החשבון המבקר עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/02/09 12/02/2009 2242
הוראות מעבר לשנת 2008 12/02/2009 2243
תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ח) תגמול נושאי משרה בכירה 12/01/2009 2244
דוח הפורום ליציבות פיננסית (FSF) גילוי על סיכונים 11/01/2009 2241
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות 10/12/2008 2240
בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי 28/09/2008 2239
גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך 03/09/2008 2236
דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 03/09/2008 2238
הבהרות ותיקונים בענין הרפורמה בעמלות 21/07/2008 2237
הבהרות לקראת יישום הרפורמה בעמלות 26/06/2008 2235
גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית 25/06/2008 2234
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי מיום 27/04/08 27/04/2008 2233
הוראת שעה - גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 27/04/2008 2232
הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות 07/04/2008 2231
נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 02/04/2008 2230
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי 18/03/2008 2229
מתכונת דוחות לציבור של חברות כרטיסי אשראי 05/03/2008 2228
הבהרות להסדר העמלות החדש 04/03/2008 2227
הוראות הדיווח לפיקוח 26/02/2008 2226
ליווי פיננסי 04/02/2008 2225
לוח העמלות של בנק ונהלים בנושא עמלות 28/01/2008 2224
אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) 20/01/2008 2223
תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ז) - גילוי על מבקר פנימי ואומדנים חשבונאיים קריטיים 15/01/2008 2222
הוראות מעבר לשנת 2007 13/01/2008 2221
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 31/12/2007 2220
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 23/12/2007 2219
הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II 18/12/2007 2218
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 03/12/2007 2217
הוראות הדיווח לפיקוח 22/11/2007 2216
הבהרות ופרשנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור (בוטל ב 2/2013) 30/10/2007 2215
ירידת ערך נכסים 10/10/2007 2214
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 25/09/2007 2212
העברת כספים במערכת זה"ב 25/09/2007 2213
עסקאות תשלום מבוסס מניות 19/09/2007 2211
מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית 27/08/2007 2210
דוח רבעוני של חברות כרטיסי אשראי 25/07/2007 2209
דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד" 25/07/2007 2209
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 14/06/2007 2208
הוראות הדיווח לפיקוח 13/05/2007 2207
רווח למניה ? התאמת הוראות הדיווח לציבור לתקן חשבונאות מס' 21 06/05/2007 2206
חישוב תשואה להון 02/05/2007 2203
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים, דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2), התשס"ו ? 2006 02/05/2007 2204
הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים 02/05/2007 2205
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 27/02/2007 2202
הוראות הדיווח לציבור 21/02/2007 2201
הוראות הדיווח לפיקוח 15/01/2007 2200
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים - תנאים לקבלת פטור מהצבת מכשיר בנק אוטומטי בקיר סניף בנק 18/12/2006 2199
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 17/12/2006 2198
הוראות הדיווח לפיקוח 28/11/2006 2197
נהלים למתן הלוואות לדיור 27/11/2006 2196
הוראות מעבר לשנת 2006 22/11/2006 2195
דוח על נדידת אשראי 03/10/2006 2194
דוח רבעוני על לווה/קבוצת לווים - ביטול 18/09/2006 2193
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת 06/09/2006 2192
טיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי 28/08/2006 2191
מידע כספי בתיקי לווים (הוראת שעה) 20/08/2006 2190
ביטול מצב מיוחד בעורף וביטול צו קריאה לגיוס העובדים 20/08/2006 2190
יחס הון מזערי 18/06/2006 2189
טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים 04/06/2006 2188
העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות 29/05/2006 2186
תיקון החוזה למתן שירותים בנקאיים בתקשורת 29/05/2006 2187
דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל 17/04/2006 2185
חול המועד פסח התשס"ו 05/04/2006 2184
הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון 19/02/2006 2182
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 19/02/2006 2183
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 25/01/2006 2181
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 22/01/2006 2180
שמירת מסמכים 15/01/2006 2178
טיפול חשבונאי בתביעות תלויות 10/01/2006 2179
הוראות הדיווח לפיקוח 30/12/2005 2177
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 26/12/2005 2176
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים 18/12/2005 2172
אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) 05/12/2005 2175
מתכונת הגילוי לפי סעיף 302 של ה-SOX Act בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי 05/12/2005 2174
הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי 05/12/2005 2173
חול המועד סוכות התשס"ו 09/10/2005 2171
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005 24/08/2005 2170
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 17/08/2005 2169
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 14/07/2005 2168
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 12/07/2005 2167
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 22/06/2005 2166
הוראות הדיווח לפיקוח 09/05/2005 2165
חול המועד פסח התשס"ה 18/04/2005 2164
הוראות הדיווח לפיקוח 10/04/2005 2163
1. גילוי מינימלי בהקשר להערכת שווי\r\n<br>\r\n2. דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 13/03/2005 2162
דירקטוריון 28/02/2005 2161
שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור 20/02/2005 2160
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 08/02/2005 2159
הוראות הדיווח לפיקוח 07/02/2005 2158
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 01/02/2005 2157
כרטיסי חיוב 30/01/2005 2156
המצאת מידע לחייבים 30/01/2005 2155
דוח רבעוני על נדידת אשראי 04/01/2005 2154
גילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים בתוספת ו' לסקירת ההנהלה 02/01/2005 2153
ערבויות החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ 28/12/2004 2152
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004 13/12/2004 2150
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 13/12/2004 2151
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 13/12/2004 2151
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 13/12/2004 2151
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 13/12/2004 2151
דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה 09/12/2004 2149
מעילות של עובדים ונושאי משרה 09/12/2004 2148
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 02/12/2004 2147
יחס הון מזערי 02/12/2004 2146
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי 30/11/2004 2145
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 15/11/2004 2144
הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים 15/11/2004 2143
דוח רבעוני על חשיפות אשראי 08/11/2004 2142
טיוטת קווים מנחים בנושא דירוג אשראי 26/10/2004 2141
חישוב עלות אפקטיבית - הבהרה 19/10/2004 2140
חול המועד סוכות התשס"ה 27/09/2004 2139
הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) 30/08/2004 2138
הבהרות בדבר הטבות ללקוחות 16/08/2004 2137
הבהרות לנהלים למתן הלוואות לדיור 28/06/2004 2136
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 27/06/2004 2135
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 13/06/2004 2134
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 13/06/2004 2134
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת מיום 30/05/2004 30/05/2004 2133
דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 18/04/2004 2132
הוראות הדיווח לפיקוח 30/03/2004 2131
חול המועד פסח התשס"ד 29/03/2004 2130
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 04/03/2004 2129
הוראות מעבר לשנת 2003 18/02/2004 2128
רוטציה וחופשה רציפה 27/01/2004 2127
נהלים למתן הלוואות לדיור 19/01/2004 2126
הוראות מעבר לדיווח רבעוני בשנת 2004 בסכומים מדווחים 11/01/2004 2125
גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 07/01/2004 2124
הוראות הדיווח לפיקוח 31/12/2003 2123
דירקטוריון 30/11/2003 2122
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת מיום 30/11/2003 30/11/2003 2121
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 23/11/2003 2120
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003 14/09/2003 2119
ניהול טכנולוגיית המידע 14/09/2003 2118
הכרזות על ארגוני טרור והתאחדות בלתי מותרת מיום 10/09/2003 10/09/2003 2117
הוראות הדיווח לפיקוח 09/09/2003 2116
זיהוי לקוחות - הנחיות משלימות (בוטל ב 2/2013) 09/09/2003 2115
ניהול סיכון נזילות 26/08/2003 2114
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 20/08/2003 2113
דיווח על שכר רואה החשבון המבקר 06/08/2003 2112
ציות להוראות המעבר בצו איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) 16/06/2003 2111
ארגון הפיקוח על הבנקים 03/06/2003 2110
חול המועד פסח התשס"ג 07/04/2003 2109
דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי 23/03/2003 2108
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 27/02/2003 2107
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003 20/02/2003 2106
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2002 11/02/2003 2105
הוראות מעבר לשנת 2002 06/02/2003 2104
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 30/01/2003 2103
עמלות פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 30/01/2003 2102
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 23/01/2003 2101
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 16/01/2003 2100
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 16/01/2003 2099
דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 15/01/2003 2098
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 22/12/2002 2097
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 22/12/2002 2096
מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים 16/12/2002 2095
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 15/12/2002 2094
חשבונות קטינים 12/12/2002 2093
הוראות הדיווח לפיקוח 29/11/2002 2092
אחזור מידע על ידי לקוחות 20/11/2002 2091
הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים 18/11/2002 2090
דיווח על סיכוני שוק ודרכי ניהולם 18/11/2002 2090
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 12/11/2002 2089
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ג - 2002 06/11/2002 2088
דוח חודשי וחצי חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך\r\nהחודש - מידע על ריבית 31/10/2002 2087
דוח חודשי וחצי חודשי של תאגיד בנקאי על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש ? מידע על ריבית 31/10/2002 2086
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 28/10/2002 2085
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 29/09/2002 2084
חול המועד סוכות התשס"ג 18/09/2002 2083
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 25/08/2002 2082
הוראות הדיווח לפיקוח 31/07/2002 2081
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 22/07/2002 2080
צו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם), התשס"ב- 2002 11/07/2002 2079
דוח חודשי על יחס הון לרכיבי סיכון 23/06/2002 2078
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 19/06/2002 2077
מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים 02/05/2002 2076
דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 19/03/2002 2075
ארגון הפיקוח על הבנקים 17/03/2002 2074
הבהרות להוראת הדיווח לפיקוח על הבנקים\r\nמספר 869 (דיווח על כרטיסי אשראי) 14/03/2002 2073
חול המועד פסח התשס"ב 12/03/2002 2072
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 06/03/2002 2071
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור ? דחיית מועד תחילה 18/02/2002 2070
פנקסי שיקים 06/02/2002 2069
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 06/02/2002 2068
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 06/02/2002 2067
מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 31/01/2002 2066
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין חשיפה לסיכוני שוק 21/01/2002 2065
קצין ציות 17/01/2002 2064
גילוי על חובות בעייתיים בדוח הדירקטוריון 17/01/2002 2063
רכישה עצמית על-ידי תאגידים בנקאיים 16/01/2002 2062
מידע כספי בתיקי לווים 16/01/2002 2061
יחס הון מזערי 14/01/2002 2060
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 14/01/2002 2059
דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 13/01/2002 2058
נהלים למתן הלוואות לדיור 10/01/2002 2057
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 08/01/2002 2056
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 06/01/2002 2055
נהלים בנושא עמלות 01/01/2002 2054
סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון 25/12/2001 2052
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 25/12/2001 2053
הוראת שעה - מעבר של תאגידים בנקאיים מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי נומינלי 23/12/2001 2051
דיווח על מגזרי פעילות מיום 23/12/01 23/12/2001 2050
הוראות מעבר לשנת 2001 23/12/2001 2050
פנקסי שיקים 16/12/2001 2049
הוראת שעה ? פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי 11/12/2001 2048
הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 12/11/2001 2047
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 12/11/2001 2046
מתכונת הדיווח על הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 01/11/2001 2045
תמצית הדוח הכספי הרבעוני 01/11/2001 2045
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 25/10/2001 2044
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 20/09/2001 2043
חול המועד סוכות התשס"ב 16/09/2001 2042
יחס הון מזערי 11/09/2001 2041
הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 10/09/2001 2040
נהלים למתן הלוואות לדיור 29/08/2001 2039
דירקטוריון של תאגיד בנקאי 22/08/2001 2038
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 01/08/2001 2037
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 01/08/2001 2036
נהלים למתן הלוואות לדיור 01/08/2001 2035
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 01/08/2001 2034
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 31/07/2001 2033
דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק 16/07/2001 2032
חול המועד פסח התשס"א 01/04/2001 2031
תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי 31/01/2001 2030
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 31/01/2001 2029
חלוקת דיבידנד על-ידי תאגידים בנקאיים 31/01/2001 2028
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 30/01/2001 2027
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים),\r\nהתשס"א - 2001 24/01/2001 2026
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 23/01/2001 2025
רשימת התאגידים הבנקאיים 18/01/2001 2024
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 10/01/2001 2023
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 10/01/2001 2022
דירקטוריון של תאגיד בנקאי 10/01/2001 2021
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח)\r\n(מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 07/01/2001 2020
דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי על בסיס מאוחד עם תמצית דוחות\r\nשל התאגיד הבנקאי בלבד (לא מאוחד) בביאור לדוחות הכספיים 01/01/2001 2019
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 01/01/2001 2018
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים בחו"ל 06/12/2000 2017
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 06/12/2000 2016
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 28/11/2000 2015
יחס הון מזערי 26/11/2000 2014
חשבונות קטינים 26/11/2000 2013
חול המועד סוכות התשס"א 10/10/2000 2012
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 20/09/2000 2011
ארגון הפיקוח על הבנקים 14/09/2000 2010
נהלים למתן הלוואות לדיור 04/09/2000 2009
הוראות הדיווח לפיקוח 02/08/2000 2008
דוח חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית 31/07/2000 2007
דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 27/07/2000 2006
רשימת התאגידים הבנקאיים 17/07/2000 2005
מתכונת הגילוי בדבר השפעת עסקאות אחרות במכשירים פיננסיים נגזרים\r\nעל שיעורי ההכנסה וההוצאה ? תוספת ג' בסקירת ההנהלה 05/07/2000 2004
דיווח על תשלומים והתחייבויות לתשלומים לנושאי המשרה הבכירים בתאגיד בנקאי 05/07/2000 2003
דיווח במיליוני ש"ח 05/07/2000 2002
רכישה עצמית של מניות על-ידי תאגיד בנקאי 15/06/2000 2001
חול המועד פסח התש"ס 10/04/2000 2000
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 19/03/2000 1999
נהלים למתן הלוואות לדיור 28/02/2000 1998
הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות מחשוב לשנת 2000 08/02/2000 1997
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 07/02/2000 1996
גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 31/01/2000 1995
מתן אפשרות לדיווח במיליוני ש"ח 31/01/2000 1995
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 19/01/2000 1994
רשימת התאגידים הבנקאיים 18/01/2000 1993
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 17/01/2000 1992
חיובים על-פי הרשאה 13/01/2000 1991
דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 13/01/2000 1990
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 13/01/2000 1989
דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח 29/12/1999 1988
הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 15/12/1999 1987
יחס הון מזערי 15/12/1999 1986
מפרטי ביקורת לניהול אשראי 15/11/1999 1985
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 14/11/1999 1984
דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח 31/10/1999 1983
רשימת התאגידים הבנקאיים 07/09/1999 1982
חול המועד סוכות התש"ס 06/09/1999 1981
ניהול סיכונים 14/07/1999 1980
דוח על הפרשה נוספת 14/07/1999 1979
חיובים על פי הרשאה 06/07/1999 1978
היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב 01/06/1999 1977
היתר למתן אשראי במקומות עבודה באמצעות מעביד 01/06/1999 1976
דוח על הפרשה נוספת 31/05/1999 1975
דוח על אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשערי החליפין\r\nעל תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי 31/05/1999 1974
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים - הוראת שעה 28/04/1999 1973
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 28/04/1999 1972
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 27/04/1999 1971
חול המועד פסח התשנ"ט 17/03/1999 1970
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 17/03/1999 1969
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 14/03/1999 1965
יחס הון מזערי 10/03/1999 1968
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 09/03/1999 1967
ארגון הפיקוח על הבנקים 28/02/1999 1966
פקדונות ללא תנועות - הגדלת סכומים 21/02/1999 1964
גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 01/02/1999 1963
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 25/01/1999 1962
גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 25/01/1999 1962
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 31/12/1998 1961
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 31/12/1998 1960
הוראות הדיווח לציבור ? הוראות מעבר לשנת 1998 30/12/1998 1959
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 29/12/1998 1958
הבהרה של ה- IFAC על פרקטיקה בביקורת בהתייחס לנושא שנת 2000 15/12/1998 1956
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 26/11/1998 1953
דוח חודשי על סיכון האשראי הכולל לענף הבנייה ולנדל"ן - הוראת שעה 19/11/1998 1955
דוח על כרטיסי אשראי 18/11/1998 1954
דיווח על הטבה לעובדים בהנפקה 15/11/1998 1952
המעבר למטבע היורו 15/11/1998 1951
דוח על יחס הון מזערי 15/11/1998 1950
הוראות הדיווח לפיקוח -דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 02/11/1998 1948
1. פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון \r\n2. השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי חוקים 10/09/1998 1947
רשימת התאגידים הבנקאיים 06/09/1998 1946
דוח על הון 31/08/1998 1944
חישוב ריבית בפקדון פדיום (פח"ק) 31/08/1998 1943
דוח רבעוני על בנקאות בתקשורת 25/08/1998 1942
דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים 13/08/1998 1941
דוח שנתי על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים 04/08/1998 1940
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 30/07/1998 1939
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 28/07/1998 1938
מפרטי ביקורת לניהול אשראי 21/07/1998 1937
בקרת אשראי 21/07/1998 1936
חשבונאי ראשי 21/07/1998 1935
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 7) 16/07/1998 1934
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 30/06/1998 1933
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 30/06/1998 1930
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 28/06/1998 1932
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 28/06/1998 1931
שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית 24/06/1998 1927
דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 22/06/1998 1929
דירקטוריון 21/06/1998 1928
רואה חשבון של תאגיד בנקאי 21/06/1998 1928
מתן שירותים ללקוחות מחוץ לסניפים - הרחבת ההיתר 01/06/1998 1926
פקדונות ללא תנועה 01/06/1998 1925
זיהוי לקוחות וניהול רישומים 25/05/1998 1924
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 20/05/1998 1923
טיפול בחובות בעייתיים 07/05/1998 1922
מהדורה חדשה - דברי הסבר 04/05/1998 1921
( 1) עסקאות צמודות מדד - מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי\r\n2) גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 26/04/1998 1920
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 26/04/1998 1919
טיפול בחובות בעייתיים 26/04/1998 1918
יחס הון מזערי 26/04/1998 1917
דוח רבעוני על לווה / קבוצת לווים 22/04/1998 1916
יום שבתון - ה' באייר התשנ"ח - 1.5.98 21/04/1998 1915
חול המועד פסח התשנ"ח 05/04/1998 1914
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל 25/03/1998 1913
התאמות הדרושות בגין הדיווחים על מכשירים פיננסיים. 10/03/1998 1912
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 25/02/1998 1911
נהלים למתן הלוואות לדיור 23/02/1998 1910
נהלים למתן הלוואות לדיור 26/01/1998 1909
הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות המחשוב לשנת 26/01/1998 1908
גילוי בדבר ההערכות לקראת שנת 26/01/1998 1907
שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית 26/01/1998 1906
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 20/01/1998 1905
הטיפול החשבונאי בניירות ערך 20/01/1998 1904