הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לפיקוח מיום 20/12/2022

חוזר בנושא

הוראות הדיווח לפיקוח מיום 20/12/2022

תאריך פרסום: 28/12/2022
מספר חוזר: 2731
מספר הוראה: 831
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי

1. בהוראת הדיווח לפיקוח מס' 831 "חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק – רבעוני" נבחן מחדש אופן חישוב שיעור המימון לנדל"ן בתהליכי בנייה, והוראת הדיווח עודכנה כמפורט מטה.

2.  לאחר בחינת מכלול הצרכים הפיקוחיים הוחלט על ביטול הדיווח על הוראה 815 "דוח שנתי על אנשים קשורים" החל מהדיווח ליום 31 בדצמבר 2022.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023