הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מילון מונחים בנקיפדיה

חיפוש מונחים

כל המונחים (64)

ניקוי חיפוש
בחר אות באמצעות מקש tab ועבור באמצעות מקש enter לתוכן המסונן

א

תעודה המונפקת על ידי הממשלה או חברה, ובה התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת תשלומי ריבית בתאריכי פירעון קבועים. זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות כסף מהציבור. חלק מאיגרות החוב נסחרות בבורסה, ומחירן נקבע על פי השינויים בריבית בשוק, הסיכון הספציפי של הלווה, ועוד.

תהליך מתמשך של עלייה במדד המחירים לצרכן. האינפלציה נמדדת על ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, והיא מעידה על היחלשות כוח הקנייה של הכסף ביחס לקבוצה גדולה של מוצרים ושירותים.

ארגון, שמרכזו בפריז, המורכב ממדינות שמשקיהן מפותחים. מטרת הארגון היא להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף פעולה עסקי בינלאומי בין-לאומי. ישראל התקבלה כחברה בארגון במאי 2010.

ארגון בין-לאומי הפועל משנת 1995 , שחברות בו רוב מדינות העולם, ומטרתו להגיע להסכמים בין מדינות על הקלות בסחר. הארגון משמש גם בורר בסכסוכי סחר בין מדינות ורשאי להטיל סנקציות על מדינות המפרות הסכמים.

ב

הכמות של מוצר או שירות מסוים שהצרכנים בשוק מסוים מעוניינים לצרוך. דרישתם של צרכני השוק למוצר מושפעת ממספר גורמים, וביניהם מחירו של המוצר, מחיריהם של מוצרים אחרים, הכנסת הצרכנים, ועוד.

ג

עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים במחירו של נכס פיננסי כזה או מוצר או אחר. למשל, יצואנים ויבואנים יכולים לגדר עת הסיכון לשינוי בשער החליפין, משקיעים יכולים לגדר את הסיכון לשינוי במדדי המניות, חברות יכולות לגדר את הסיכון לשינוי במחירי חומרי גלם, וכדומה.

ההפרש בין ההכנסות וההוצאות של הממשלה בתקציב. מדי שנה נקבע בחוק יעד הגירעון, הנמדד באחוזים ביחס לתמ"ג.

ד

ציון הניתן לאנשים פרטיים, לחברות או למדינות, ומגדיר את יכולתן לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג יכול להסתמך על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. דירוג האשראי משמש

תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן. דפלציה עשויה להביא את המשק להטה כלכלית, או להיות תוצאה של האטה.

ה

הלוואה שבנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים לפרק זמן שנקבע מראש, במסגרת ביצוע מדיניות בנק ישראל. שיעור הריבית על ההלוואות הוא הריבית שנקבעת על ידי הוועדה המוניטרית, בתוספת טווח ריביות מעל ומתחת לריבית בנק ישראל. במסגרת הטווח, הבנקים יכולים ללוות או להלוות כסף מבנק ישראל.

זירת מסחר בה נסחרים סוגים שונים של ניירות ערך – מניות, איגרות חוב, קרנות סל, אופציות ועוד. חברות הזקוקות למימון פעילותן פונות לבורסה ומגייסות כספים, וכך, הופכות את ציבור המשקיעים לשותף בחברה. גם הממשלה מגייסת כספים בבורסה, על ידי הנפקת איגרות חוב.

מוסד פיננסי בין-לאומי שהוקם ב-1945, מקום מושבו בוושינגטון וכיום חברות בו רוב מדינות העולם. הבנק מסייע למדינות העניות בשיפור התשתיות, בחינוך, בבריאות ובמינהל ציבורי.

סכום ההוצאה-לצריכה של המגזר הציבורי. הוצאה זו אינה כוללת את הוצאות המגזר הציבורי על ריבית.

החטיבה לטכנולוגיות המידע אחראית על פיתוח ותחזוקה של מערכות המיחשוב של בנק ישראל - המערכות לפעילות בשווקים הפיננסיים, מערכות הסליקה, מאגרי המידע, הגנת הסייבר, ועוד..

החטיבה למידע וסטטיסטיקה מספקת להנהלת בנק ישראל, לוועדה המוניטארית ולחטיבות הבנק נתונים ומידע על הפעילות הכלכלית במשק; זאת, באיכות, בזמן ובהיקף הנדרשים לצורך ניהול המדיניות, השגת מטרותיו של הבנק ומילוי תפקידיו. יעד נוסף של החטיבה, הוא להעמיד את הנתונים והמידע שבידי החטיבה לשימושם של גופים שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף למגבלות של סודיות ואבטחת מידע), לצורך הגברת השקיפות והיעילות הכלכלית במשק ולקידום המחקר הכלכלי עליו.

הכמות של מוצר או שירות שהיצרנים במשק מחליטים לייצר או למכור. ההיצע מושפע בין השאר ממחיר המוצר או השירות בשוק, ומעלות הייצור שלו.

מדד המאבחן את כיוון התפתחותה של הפעילות הכלכלית בזמן אמת. המדד מפורסם אחת לחודש על ידי בנק ישראל, ומורכב מעשרה אינדיקטורים שונים מהם ניתן ללמוד על הפעילות הכלכלית.

המפקח על הבנקים ממונה על ידי נגיד הבנק לעמוד בראש חטיבת הפיקוח על הבנקים, ובידיו סמכויות ההסדרה, הפיקוח והביקורת על כל התאגידים הבנקאיים.

הגוף המופקד על הגנת כספי לקוחות המערכת הבנקאית, שמירה על יציבותה ופעולתה התקינה, וההוגנות ביחסי הבנקים למול הלקוחות. הפיקוח מתקין הוראות הסדרה ויוזם מהלכי חקיקה, ומבקר את המערכת הבנקאית באופן שוטף. כמו כן, פועל הפיקוח לקידות התחרות המערכת הפיננסית.

ו

הוועדה המוניטרית קובעת את המדיניות להשגת מטרות בנק ישראל, ובכלל זה המדיניות המוניטרית, ומחליטה על הפעולות שעל הבנק לנקוט כדי להשיגן. הועדה המוניטרית הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-.2010, בוועדה שישה חברים, שלושה מתוך הבנק (וביניהם נגיד הבנק, המשמש יו"ר הוועדה, המשנה לנגיד ועובד נוסף שהנגיד ממנה) ושלושה מהציבור, הממונים על ידי הממשלה.

ח

חברה הקובעת דירוגי אשראי לממשלות, לחברות ולחובות המונפקים על ידיהן.

סך כל החוב של המדינה, משקי הבית והמגזר העסקי לגורמים בחו"ל.

סך ההתחייבויות של הממשלה לאזרחי ישראל ולגורמים בחו"ל, בעיקר באיגרות חוב שהנפיקה.

בהתאם לחוק, אחד מתפקידיו של נגיד בנק ישראל הוא ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים. חטיבת המחקר מסייעת לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות ובהערכת המדיניות של הממשלה, באמצעות מעקב אחר התהליכים במשק וניתוחם ויצירת תשתית מחקרית להחלטות מדיניות מושכלות. החטיבה מנתחת וחוקרת באופן שוטף את ההתפתחויות הכלכליות במשק ומציגה את הניתוחים כתשומה לצורך דיוני הוועדה המוניטרית והשמירה על היציבות הפיננסית.

חטיבת השווקים מנהלת את כל פעילות בנק ישראל בשווקים הפיננסיים ומבצעת את המדיניות המוניטרית בפועל. החטיבה עוקבת אחרי התפתחויות שוטפות בשווקים הפיננסיים המקומיים ובמשק העולמי, ומנהלת את יתרות המט"ח של המדינה.

י

הסחורות והשירותים שמדינה רוכשת ממדינה אחרת.​

עליית ערך המטבע המקומי ביחס למטבע של מדינה אחרת.

מכונה גם "יעד יציבות המחירים" - טווח עליית המחירים שאליו מכוון בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית. היעד נקבע על ידי הממשלה בהתייעצות עם הנגיד ומאז שנת 2003 היעד מוגדר כאינפלציה של 3%–1% לשנה.

הסחורות והשירותים שהמדינה מוכרת למדינה אחרת.

נכסים של המדינה במטבע חוץ, המנוהלים על ידי הבנק המרכזי ומהווים כרית ביטחון של המשק בעת משבר או למניעת משבר.

כ

כוח העבודה כולל את כלל האוכלוסייה העובדים והמעוניינים והזמינים לעבודה, בטווח גיל מסוים, בין אם הם מועסקים בפועל ובין אם הם מובטלים.

מכונה גם "כלכלה חופשית" - מצב שבו הפעילות הכלכלית מתנהלת על פי ההיצע והביקוש במשק, עם מינימום מעורבות ממשלתית.

מ

מתאר את זרמי התשלומים של המשק לחו"ל ואת התקבולים של המשק מחו"ל. המאזן נקבע על ידי היבוא והיצוא של סחורות ושירותים, תשלומים בגין גורמי ייצור, תנועות ההון הפיננסי, וההעברות הפיננסיות.

מתאר את זרמי התשלומים של המשק לחו"ל ואת התקבולים של המשק מחו"ל. המאזן נקבע על ידי היבוא והיצוא של סחורות ושירותים, תשלומים בגין גורמי ייצור, תנועות ההון הפיננסי, וההעברות הפיננסיות.

הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות, המוסדות ללא כוונת רווח שעיקר הכנסתם מהמגזר הציבורי (קופות החולים, האוניברסיטאות והמכללות הציבוריות, הישיבות וכו'), המוסדות הלאומיים (הסוכנות, היהודית, קרן קיימת לישראל וההסתדרות הציונית העולמית).

מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-15 לכל חודש, ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים, המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת.

מדד משוקלל של ערך 35 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של ת"א. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרבעון.

מדד מניות הטכנולוגיה העילית הנסחרות בבורסה בארה"ב.

מדד משוקלל לערך 125 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של תל אביב. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרבעון.

המדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי כדי להשיג את מטרות הבנק בתחום יציבות המחירים, הצמיחה והתעסוקה באמצעות קביעת הריבית לטווח קצר, רכישת מט"ח וכלים מוניטריים נוספים.

מדיניות הממשלה לגבי תקציב המדינה: הוצאות הממשלה, גביית המיסים והכנסות אחרות, הגירעון והחוב הציבורי. על תכנון וביצוע מדיניות זו מופקד משרד האוצר.

אדם שאינו עובד ומחפש עבודה באופן פעיל.

נ

הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל, והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא מכהן כיו"ר הוועדה המוניטרית וחבר במועצה המנהלית של בנק ישראל.

היכולת של ישות עסקית לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות מתוך סך הנכסים השוטפים שלה (מזומנים, ניירות ערך סחירים וכו')

מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה. מחירי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנים באופן רציף בכל יום מסחר בהתאם להיצע וביקוש בכל נייר ערך.

ס

הסיכון שצד בעסקה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו במלואן.

פ

ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת.​

פיקדונות בשקלים שבנק ישראל מקבל, לפי חוק, מהתאגידים הבנקאיים. הפיקדונות ניתנים במסגרת חלון הפיקדונות, או באמצעות מכרז פיקדונות מוניטריים לתקופות של יום, שבוע ותקופת נזילות, לפי הצורך. פיקדון מוניטרי הוא כלי נוסף דרכו בנק ישראל מבצע את המדיניות המוניטרית וקובע את כמות הכסף במשק.

צ

שיעור השינוי בתמ"ג בין שתי תקופות. מקובל למדוד את הצמיחה במחירים קבועים – כלומר, הגידול הכמותי בפעילות הכלכלית, מנוכה מהשינוי במחירים.

סכום ההוצאה-לצריכה של משקי בית (ו גם של מוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית ועיקר הוצאותיהם אינו ממומן על ידי המגזר הממשלתי). הכוונה לכל מה שאנו כמשקי בית צורכים: מזון, ביגוד, צעצועים, שירותים שונים, וכדומה.

ק

מוסד פיננסי בינלאומי בין-לאומי שהוקם בשנת 1944, חברות בו מרבית מדינות העולם, ומקום מושבו בוושינגטון. לקרן המטבע שלושה תפקידים עיקריים: מעקב אחר תפקוד המערכת הפיננסית הבין-לאומית והתפתחויות כלכליות בעולם; סיוע למדינות שנקלעו לקשיים כלכליים לחזור ליציבות כלכלית, באמצעות מתן הלוואות וייעוץ; ייעוץ למדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית בתכנון מדיניות כלכלית נאותה ובשיפור מוסדותיהן הלאומיים.

ר

מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים (בתוספת או בהפחתת "החלון") הנקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.

שיעור הריבית הנקבע במועד ביצוע עסקה, שאינו מביא בחשבון את עליית המחירים.

שיעור הריבית מעבר לעליית המחירים בתקופה מסוימת .

ש

שווקים שמתנהל בהם מסחר בכסף, כמו שוק אג"ח, שוק מניות ושוק מט"ח.

מספר כלל האנשים שאינם עובדים אך מעוניינים לעבוד וזמינים לעבוד (המובטלים), מחולק בכלל כוח העבודה.

יחס ההמרה בין מטבעות.

מדד יומי המבוסס על שערי החליפין היציגים, המחושב כממוצע משוקלל של שערי 21 מטבעות המייצגים 29 המדינות שותפות הסחר העיקריות של ישראל. משקלו של האירו במדד זה הוא 23.52%, משקל הדולר 26.92%, משקל הליש''ט 5.66% ומשקל היין היפני 1.98%. למידע נוסף

שער חליפין בין מטבעות המחושב על ידי בנק ישראל בכל יום עסקים במט"ח על סמך דגימה שלנתוני המסחר במשך שעתיים לפני מועד הפרסום. השער מתפרסם בימים ב-ה בסביבות 15:15, ובימי ו1 וערבי חג בסביבות 12:15, למעט בימים בהם מסיבות שונות לא ניתן לפרסם שער יציג, כגון ימי חג בארץ או בחו"ל. למידע נוסף

ת

סך הסחורות והשירותים שיוצרו בתוך מדינה מסוימת במהלך תקופה נתונה, במונחים כספיים.

סך התוצר המקומי הגולמי מחולק באוכלוסיית המדינה. משמש אינדיקציה כלכלית לרמת החיים במדינה.

אמצעי ההקצאה של המשאבים הציבוריים ודרכו מבטאת הממשלה את מדיניותה בתחומים השונים.

רווח או הפסד על השקעה, הנמדד כאחוזים מסך ההשקעה המקורית.