הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק בנק ישראל התש"ע - 2010

במארס 2010 התקבל בכנסת חוק חדש לבנק ישראל,​ שנכנס לתוקפו ביוני 2010.

חוק בנק ישראל קובע שהיעד העיקרי של הבנק המרכזי הוא שמירה על יציבות המחירים. מכוח חוק זה נקבעת עצמאותו של בנק ישראל, והיא מתבטאת בעיקרה בקביעת הכלים להגשמת היעדים ודרך הפעלתם. המדיניות המוניטרית וההחלטות על הפעולות הנדרשות לשם השגת יעדי הבנק נקבעות על ידי ועדה מוניטרית, והוקמו מנגנונים לבקרה ציבורית ופנימית, כדי להבטיח שעצמאות הבנק המרכזי תלווה באחריות דיווחית (accountability) ושקיפות כלפי הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והציבור. כמו כן הוקמה מועצה מנהלית, שתפקידה לפקח על התנהלות הבנק כדי להבטיח את יעילותה ותקינותה (על הוועדה והמועצה ראו בהמשך).

בסעיפים שלהלן עיקרי החוק (מספרי הסעיפים הם מספריהם בחוק).

מטרות הבנק

המטרות העיקריות של בנק ישראל מוגדרות בחוק בנק ישראל תוך קביעת מדרג ביניהם: שמירה על יציבות מחירים, תמיכה במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה - בעיקר צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים - ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.

3(א)(1) "לשמור על יציבות מחירים, וזאת כיעד מרכזי".
המטרה העיקרית של בנק ישראל היא לשמור על יציבות המחירים, כלומר על כוח הקנייה של המטבע. המדיניות המוניטארית מכוונת בראש וראשונה למטרה זו, שהשגתה חיונית לצמיחה וליציבות כלכלית. בדומה למדינות מפותחות רבות, הכלי העיקרי של המדיניות המוניטארית הוא השפעה על מחיר הכסף - שיעור הריבית.

3(ב) "הממשלה, בהתייעצות עם הנגיד, תקבע את תחום יציבות המחירים".
תחום יציבות המחירים מוגדר כיעד אינפלציה שנתי - כיום 1 עד 3 אחוזים.
ההחלטה על רמת הריבית לטווח הקצר הנדרשת כדי לעמוד ביעד האינפלציה שקבעה הממשלה היא באחריותו של בנק ישראל, וחוק בנק ישראל מקנה לבנק עצמאות בהחלטה זו.

3(א)(2) "לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים, בתנאי שלדעת הוועדה לא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות המחירים לאורך זמן; לעניין זה, "יציבות מחירים לאורך זמן" - מצב שבו צופה הוועדה, על בסיס המדיניות המוניטארית שנקבעה, ששיעור האינפלציה יהיה בתחום יציבות המחירים שנקבע [...] בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים".
בנק ישראל מנהל מדיניות גמישה של יעד אינפלציה, המאפשרת חריגה זמנית מהיעד, אך מחייבת חזרה של האינפלציה לתחומי היעד בתוך שנתיים לכל היותר.

3(א)(3) "לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה".
לבנק ישראל, בדומה לרוב הבנקים המרכזיים בעולם, תפקיד מרכזי בשמירה על יציבות המערכת הפיננסית. מגזר פיננסי יציב הוא חשוב הן בפני עצמו והן לניהול יעיל של המדיניות המוניטארית.
מאז הקמת הבנק בשנת 1954 הופקדה האחריות ליציבות מערכת הבנקאות בידי בנק ישראל. במסגרת החוק הנוכחי הבנק מופקד על התמיכה ביציבות המגזר הפיננסי כולו, ולשם כך ניתנה לו הסמכות לנקוט פעולות כספיות גם מול גופים פיננסיים שאינם בנקים. הדבר תואם את המציאות הכלכלית העכשווית - במיוחד לאחר המשבר הפיננסי העולמי. 

עצמאות הבנק

"הבנק יהיה עצמאי בבחירת פעולותיו ובהפעלת סמכויותיו לשם השגת מטרותיו ולמילוי תפקידיו".

  1. "לשם השגת מטרותיו ומילוי תפקידיו, יהיה הבנק רשאי

(1) להוציא ניירות ערך של הבנק

(2) לעשות, בבורסה או בשוק מוסדר אחר או מחוץ להם, פעולה או עסקה מסוג כלשהו המקובלת בשוקי ההון, הכספים ומטבע החוץ, לרבות בשוקי הנכסים הנגזרים

(3) לקבל פיקדונות מתאגידים בנקאיים, בתנאים שקבעה הוועדה;

(4) לתת אשראי לתאגידים בנקאיים בתנאים שקבעה הוועדה לעניין זה;

(5) בנסיבות מיוחדות, שבהם קיים, לדעת הוועדה, חשש ממשי ליציבותה של המערכת הפיננסית הסדירה - לתת אשראי גם לגופים פיננסיים שאינם תאגידים בנקאיים".

הבנק עצמאי בקביעת כלי המדיניות ואופן יישומם לשם השגת היעדים, וכן באיסוף מידע. זאת תוך שקיפות ואחריות דיווחית (accountability) בפני הכנסת, הממשלה והציבור.
נמצא קשר חיובי ברור בין מידת עצמאותם של בנקים מרכזיים בעולם לבין מידת ההצלחה של מדינות בהורדת האינפלציה ובשמירתה ברמה נמוכה ויציבה.

הניהול ודרך קבלת ההחלטות

על פי חוק בנק ישראל הוקמו בבנק ישראל שני גופים - ועדה מוניטארית ומועצה מנהלית - שהם בעלי הסמכויות לקבלת ההחלטות בתחומי המדיניות המוניטארית וניהול הבנק, ועליהם מוטלת החובה לדווח לכנסת, לממשלה ולציבור על ההחלטות שנתקבלו.
ההחלטות על רמת הריבית ועל המדיניות המוניטארית בכללה תתקבלנה בוועדה המוניטארית, וההחלטות הניהוליות, לרבות אלה הנוגעות לשכר עובדי הבנק, תאושרנה במועצה המנהלית. בוועדה המוניטארית ובמועצה המנהלית יכהנו גם חברים חיצוניים, בעלי כישורים מקצועיים מתאימים.

נגיד בנק ישראל

  1. "הנגיד ימונה בידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה".

7(א)  "הנגיד ינהל את הבנק ויכהן גם כיושב ראש הוועדה וכחבר במועצה".

7(ב) "הנגיד ישמש יועץ לממשלה בעניינים כלכליים, לרבות לעניין צמצום פערים חברתיים וצמצום אי שוויון בחלוקת ההכנסות בחברה".

הנגיד, מתוקף תפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה, משתתף בישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה ובדיוניה הכלכליים החשובים של הממשלה.

  1. "הנגיד בתפקידו כיועץ לממשלה כאמור בסעיף 7(ב) יגיש לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, בתוך שלושה חודשים לאחר תום שנה, דוח שיכלול סקירה וניתוח לגבי מצב המשק והמדיניות הכלכלית בשנה שחלפה".

10(א) "הנגיד ימונה לתקופת כהונה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד".

97(ו) "לא הוקמה ועדה או לא הוקמה מועצה, יהיו הסמכויות שהוקנו בחוק זה לוועדה או למועצה, לפי העניין, בידי הנגיד, עד להקמתה"

משנה לנגיד בנק ישראל

8(א) "הממשלה תמנה, לפי המלצת הנגיד, משנה לנגיד".

8(ג) "המשנה לנגיד יהיה חבר בוועדה ובמועצה".

10(ב) "המשנה לנגיד ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד".

הוועדה המוניטארית

  1. "לבנק תהיה ועדה מוניטארית שתפקידיה הם אלה:

(1) לקבוע את המדיניות להשגת מטרות הבנק, ובכלל זה את המדיניות המוניטארית;

(2) לעקוב אחר ביצועה של המדיניות שנקבעה, לבחון מפעם לפעם, את ההתפתחויות המוניטאריות והכלכליות ואת ההתקדמות להשגת יעדי המדיניות, ולדון בנושאים אחרים הקשורים לכך;

(3) להחליט על הפעולות לפי חוק זה שעל הבנק לנקוט כדי להשיג את מטרות הבנק: החלטת הוועדה על שיעור הריבית הנקבעת לצורכי המדיניות המוניטארית (להלן -שיעור הריבית) תהיה לתקופה נקובה, ובתום התקופה תחליט הוועדה אם לשנות את שיעור הריבית או להשאירו לתקופה נקובה נוספת".

הוועדה תחליט על גובה הריבית לטווח קצר במשק ועל כלי המדיניות המוניטאריים שבהם ישתמש בנק ישראל להשגת יעד האינפלציה.

(4) להוציא ניירות ערך של הבנק

הרכב הוועדה
16(א) "הוועדה תמנה שישה חברים. והם: הנגיד, שישמש יו"ר הוועדה, המשנה לנגיד, עובד הבנק שמינה הנגיד ושלושה חברים מקרב הציבור;

16(ב) כשיר להתמנות לחבר מטעם הציבור בוועדה: תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים לפחות ושמתקיים בו אחד מאלה:

16(ב)(1) הוא בעל תואר אקדמי שלישי בכלכלה או במנהל עסקים ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום המוניטארי, הפיננסי או המקרו כלכלי;

16(ב)(2) הוא בעל תואר שני בכלכלה או במנהל עסקים ובעל ניסיון של שמונה שנים לפחות בתחום המוניטארי, הפיננסי או המקרו כלכלי;

16(ב)(3) הוא בעל ידע, מומחיות וניסיון מקצועי מוכח של עשר שנים לפחות בתחום המוניטארי, הפיננסי או המקרו כלכלי, ובלבד שלא ימונה יותר מחבר אחד לפי הוראות פיסקה זו; חבר מקרב הציבור בוועדה ימונה בידי הממשלה, על פי המלצת הוועדה לאיתור מועמדים [...], ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים".

כיוון שבממוצע, על-פי מחקרים שהתפרסמו בנושא, החלטות של קבוצת אנשי מקצוע טובות מאלו של איש אחד, צפוי שבממוצע, הליך קבלת ההחלטות על ידי הוועדה המוניטארית יתרום לקבלת החלטות טובות.

18(ג) "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה המשתתפים בהצבעה. היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף".

הועדה המוניטארית מחויבת לפרסם דיווחים לפי הפירוט הבא:

19(א) "הוועדה תפרסם לציבור ותמסור לממשלה [...] את סיכום דיוניה והחלטותיה, הנימוקים להחלטות והתוצאות המספריות של ההצבעה עליהן; הפרסום לציבור ייעשה באתר האינטרנט של הבנק או באופן אחר שתמצא הוועדה לנכון.

19(ב) הפרסום יהיה בתוך שבועיים ממועד הדיון; על אף האמור, פרסום לגבי החלטת הוועדה על שיעור הריבית או על שימוש בכלים מוניטאריים אחרים, ותמצית נימוקיה, יהיה ביום קבלת ההחלטה".

דיווחים תקופתיים

55(א) "הוועדה תגיש לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, פעמיים בשנה לפחות, דוח שיכלול סקירה בדבר ההתפתחויות בתחום יציבות המחירים וההתפתחויות במשק בתקופה שלגביה מוגש הדוח, ובדבר המדיניות הנדרשת, לדעת הוועדה, לשם שמירה על המחירים בתחום שקבעה הממשלה [...]ולהשגת המטרות האחרות".

55(ב) "סטה שיעור האינפלציה, במשך שישה חודשים רצופים, מהתחום שקבעה הממשלה כאמור בסעיף 3(ב), יכלול הדוח פרטים בדבר הסיבות לסטייה. המדיניות שהוועדה נוקטת להחזרת שיעור האינפלציה לתחום האמור, והערכת הוועדה לגבי משך הזמן שיידרש לכך; לעניין זה, "סטייה של שיעור האינפלציה" - השינוי שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד החישוב , לבין המדד שפורסם לאותו חודש בשנה הקודמת".

56 "הוועדה תגיש לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, בתוך שלושה חודשים לאחר תום כל שנה, דוח על העקרונות שלפיהם נקבעה הרמה הרצויה של יתרות מטבע החוץ לטווח הארוך, ועל הקווים המנחים למדיניות ההשקעות של הבנק ביתרות מטבע חוץ בשנה שחלפה".

57 "הממשלה וועדת הכספים של הכנסת רשאיות, בכל עת, לדרוש מן הבנק להגיש להן דיווח בכל עניין הנוגע לפעולותיו של הבנק לשם ביצוע תפקידיו".

המועצה המנהלית

המועצה היא מעין דירקטוריון של חברה עסקית, בכל הקשור לפיקוח על הניהול הפנימי של הבנק (להבדיל מקביעת מדיניות).

20(א) "לבנק תהיה מועצה מנהלית שתפקידיה הם אלה:

(1) לפקח על ההתנהלות היעילה והתקינה של הבנק.

(2) לדון בתכנית העבודה השנתית של הבנק.

(3) לאשר את התקציב השנתי לפעילות המנהלית של הבנק.

(4) לאשר את הדוח הכספי השנתי של הבנק.

(5) לאשר את תנאי השכר של עובדי הבנק והשינויים שיחולו בהם, לרבות התנאים הנלווים, וכן את מבנה השכר בבנק.

(6) למנות לבנק מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

(7) לדון ולהחליט בהמלצות של ועדת הביקורת.

(8) למנות צוות לתיקון ליקויים [...]; בראש הצוות לתיקון הליקויים יעמוד הנגיד.

(9) למנות רואה חשבון מבקר חיצוני לבנק ולסיים את העסקתו.

(10) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה בחוק".

הרכב המועצה

21(א) "המועצה תמנה שבעה חברים, והם: הנגיד, המשנה לנגיד וחמישה חברים מקרב הציבור;

21(ב) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור במועצה מי שמתקיים בו האמור בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, [...] והוא בעל מעמד בתחומים הנוגעים לעבודת המועצה ובעל ניסיון בתפקידים בכירים בתחומים כאמור;

21(ג) חבר מקרב הציבור במועצה, ימונה בידי הממשלה, על פי המלצת הוועדה לאיתור מועמדים {...} ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים;

21(ד) הממשלה תקבע, בהתייעצות עם הנגיד, מי מבין החברים מקרב הציבור יכהן כיושב ראש המועצה".


המועצה מחויבת בדיווח ובפרסום לגבי:

20(ב) "המועצה תפרסם את עיקרי תכנית העבודה השנתית של הבנק ואת החלטותיה העיקריות וכן את הפרוטוקולים של ישיבותיה.

20(ג) המועצה תניח על שולחן הכנסת את התקציב השנתי כשהוא מחולק לתחומי פעולה ולתוכניות בתוך 14 ימים מיום אישורו על ידי המועצה; וועדת הכספים תקיים דיון בתקציב השנתי; בסמוך לאחר הדיון בוועדת הכספים תפרסם המועצה ברשומות את התקציב השנתי המחולק לתחומי פעולה ולתכניות".

75(א) "הבנק יערוך בתוך שלושה חודשים לאחר תום כל שנה דוח כספי שנתי, המשקף את הרכבם ואת שווים של נכסי הבנק ושל התחייבויותיו ליום העסקים האחרון של השנה, את תוצאות פעולותיו לאותה השנה ואת השינויים בהון הבנק.

75(ב) "דוחות לפי סעיף זה יאושרו במועצה ויוגשו לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת ויפורסמו לציבור בדרך שקבעה המועצה".

ועדת ביקורת

23(א) "המועצה תמנה מבין חבריה מקרב הציבור ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת".

24 "תפקידיה של ועדת הביקורת הם:

(1) להמליץ למועצה, לאחר התייעצות עם הנגיד, על מועמד לתפקיד המבקר הפנימי של הבנק

(2) לדון בתוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי, ולהמליץ למועצה על התקציב וכוח האדם הנדרשים לביצועה

(3) לעמוד על ליקויים בניהול הבנק ולהציע למועצה דרכים לתיקונם; לשם כך תדון ועדת הביקורת, בין השאר, בדוחות ביקורת של מבקר המדינה, בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי של הבנק, דוחות רואה החשבון המבקר של הבנק, תערוך מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה של המבקר הפנימי, וכן תדון בנושאים שיובאו לפניה בידי המועצה או בידי הנגיד; דיון כאמור יתקיים בהתייעצות, בין השאר, עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר לפי העניין".​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/08/2023