הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריבית ממוצעת אשראי לא לדיור

הריבית הממוצעת על הלוואות שלא לדיור (צמודות ולא צמודות)

בשיעורי ריבית ​אלו יש להשתמש בזמן פירעון מוקדם של הלוואות שאינן הלוואות לדיור לצורך חישוב רכיב ההיוון ("עמלת הפירעון המוקדם") 

 
החל מ-1.4.2016 מפורסמת הריבית הממוצעת של הבנקים, בהלוואות שאינן הלוואות לדיור. הפרסום הינו בתכיפות חודשית. 
הריבית היא אפקטיבית (על בסיס שנתי) ומחושבת כממוצע משוקלל של האשראי שניתן לאנשים פרטיים ועסקים זעירים. 
 
ביום 1.4.2016 נכנס לתוקף תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 454 "פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור". במסגרת התיקון נקבע מנגנון חדש לחישוב רכיב היוון* ("עמלת הפירעון המוקדם"), הנגבה בזמן פירעון מוקדם. 
המנגנון החדש מבוסס על ההפרש בין:
  1. הריבית הממוצעת המפורסמת האחרונה הידועה ביום הפירעון המוקדם (לתקופה שנותרה עד תום ההלוואה).
    ובין:
  2. בריבית קבועה: הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד העמדת ההלוואה (על פי תקופת ההלוואה שנקבעה בהסכם ההלוואה). 
    בריבית משתנה: הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד שינוי ריבית אחרון (על פי תקופת ההלוואה שנותרה עד למועד שינוי קרוב). 
    בהלוואה שנלקחה לפני ה-1.4.16: ריבית ההלוואה.
 
* כאשר הריבית יורדת, רכיב ההיוון יכול להיות אחד התשלומים העיקריים בזמן פירעון מוקדם.
​ את הריביות הממוצעות תוכלו למצוא באחד משני הגליונות בקובץ המצורף, לפי סוג ההלוואה שלכם:​ ​​​קובץ ​מצורף​​
  1. ​הריבית הממוצעת על הלוואות שאינן לדיור, במגזר שקלי לא צמוד - הממוצע כולל את מגזר משקי הבית, הבנקאות הפרטית והעסקים זעירים, בריבית קבועה ובריבית משתנה יחד. הלוואות פריים כלולות בתקופה "עד שלושה חודשים".
  2. הריבית הממוצעת על הלוואות שאינן לדיור, במגזר שקלי צמוד מדד - הממוצע כולל את מגזר משקי הבית, הבנקאות הפרטית והעסקים הזעירים, בריבית קבועה ובריבית משתנה יחד.
לנוסח המלא של ההוראה – לחץ כאן​
​​​