לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

לצפייה בנתונים בקובץ אקסל

התפתחות שער החליפין – החלשות השקל לצד התחזקות הדולר בעולם.

במהלך הרביע השלישי, נחלש השקל מול הדולר והאירו בשיעור של כ-3.4% ו- 0.9%, בהתאמה.

כמו כן, נחלש השקל ב- 1.4% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי.

במקביל, התחזק הדולר מול מרבית המטבעות העיקריים  בעולם (תרשים 2): התחזקות בשיעור של כ- 2.5%מול האירו,  בכ- 3% מול היין היפני ובכ- 3.2% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ועלייה בסטיית תקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין –ירדה במהלך הרביע לרמה ממוצעת של 7.2%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – עלתה ועמדה בסוף הרביע על רמה ממוצעת של - 10.4%.

לצורך השוואה, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה בסוף הרביע על 11.5%, ירידה של 1.9 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 8%, ירידה של כ- 0.3% בהשוואה לרביע הקודם (תרשים 4).

פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח[1]

אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי במהלך הרביע השלישי המגזר הפיננסי והגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) רכשו מט"ח נטו בהיקף של 3.3 מיליארדי דולרים ו- 2.6 מיליארדים, בהתאמה. לעומתם, המגזר העסקי מכר מט"ח נטו בהיקף של כ-3.3 מיליארדי דולרים ותושבי חוץ מכרו מט"ח נטו בהיקף של 2.7 מיליארדים.

נפחי מסחר – לוחות ותרשימים
נפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית[2]

נפח המסחר היומי הממוצע עלה במהלך הרביע בכ-11.5% אחוז לרמה של  10.6 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר העלייה נובעת מעלייה בנפח המסחר היומי בעסקאות החלף.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) עלה בכ- 0.2 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 45.6%.

 

 

עסקאות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)

 

 

עסקאות המרה (1)

עסקאות החלף1 (סוופ) (2)

 עסקאות החלף 2 Cross Currency Swap (3)

עסקאות באופציות3 (4)

נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)

רביע שלישי 2023  (נתון ארעי)

סה"כ

185,332

445,519

604

25,561

657,016

סה"כ (ממוצע יומי לפי 57 ימי מסחר)

2,989

7,186

10

412

10,597

תושבי חוץ

56,412

231,734

426

10,707

299,280

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

55,697

231,734

426

10,707

298,565

תושבי ישראל

128,920

213,784

178

14,854

357,736

מזה: סקטור ריאלי

40,282

19,400

41

6,600

66,322

         סקטור פיננסי

42,731

91,055

0

786

134,573

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

21,830

79,480

22

4,889

106,221

         יחידים

3,176

555

0

47

3,777

         אחרים4

715

0

0

0

715

         בנקים מקומיים5

11,269

13,826

100

2,026

27,221

רביע שני 2023

סה"כ

169,594

384,266

2,153

23,496

579,508

סה"כ (ממוצע יומי לפי 61 ימי מסחר)

2,780

6,299

35

385

9,500

תושבי חוץ

52,643

201,147

1,281

8,016

263,087

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

51,986

201,147

1,281

8,016

262,430

תושבי ישראל

116,951

183,119

871

15,481

316,422

מזה: סקטור ריאלי

36,617

18,460

385

6,427

61,889

         סקטור פיננסי

37,607

65,364

0

1,498

104,470

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

22,924

78,697

352

4,263

106,237

         יחידים

2,953

251

0

80

3,284

         אחרים4

657

0

0

0

657

         בנקים מקומיים5

9,481

13,682

29

2,464

25,656

             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).

 

2הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.

 

3 ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.

 

4 כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.

 

5 סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.

אומדן של נפח המסחר הכולל[3] - מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים

מאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה  (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברביע השלישי על  80.6%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 69.3% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של  כ-10.2 מיליארדי דולרים.

 

 

החלק היחסי בנפח המסחר הכולל

סך הנפח (במיליוני $)

ממוצע יומי (במיליוני $)

 

 

מסחר בין זרים

מסחר בין זר למקומי[4]

מסחר בין מערכת הבנקאות המקומית למקומיים

רביע שלישי  2023  (נתון ארעי)

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

69.3%

11.3%

19.4%

             633,033

             10,210

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

50.5%

27.9%

21.5%

         1,033,707

             16,673

רביע שני 2023

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

70.2%

11.2%

18.6%

             604,084

               9,903

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

52.3%

27.2%

20.5%

             947,205

             15,528

 

[1] המגזרים העיקריים המוצגים אינם מהווים את כל השוק - למידע נוסף ראה את" מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ" בפרסום מבט סטטיסטי 2018

 https://www.boi.org.il/media/nl2bkwxd/shekel.pdf

[2] החל משנת 2020, הנתונים לא כוללים סניפים של בנקים זרים בישראל.

[3] נפח המסחר הכולל הוא אומדן לפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל, מבוסס על דיווחים של מערכת הבנקאות המקומית ושל מדווחים זרים.

[4] מסחר בין זר למקומי מכיל: (1) דיווחים של מדווחים זרים על עסקאות מול מקומיים

(2) דיווחים של בנקים מקומיים על עסקאות מול זרים