לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בנק ישראל רואה לנגד עיניו את הציבור שמתמודד כעת עם הקשיים הכלכליים שנגרמים בעקבות המלחמה ואנו מפרסמים היום הארכה ועדכון למתווה המקורי כדי לסייע ככל הניתן לאוכלוסיות שנפגעו, ובפרט להגדיל את הסיוע לעסקים הקטנים. מתווה דחיית ההלוואות היה מצעדי הסיוע הכלכליים הראשונים שננקטו עם פרוץ המלחמה והצליח לייצר גשר תזרימי למאות אלפי לקוחות ועסקים ולסייע להם לצלוח תקופה הקשה הזו. הרחבת המתווה היום נעשתה לנוכח התמשכות המלחמה ולאחר עבודת מטה ממושכת של הפיקוח על הבנקים תוך הבנת צרכי הציבור באופן מיטבי. המתווה המורחב מצטרף לשורה ארוכה של צעדי מדיניות שנקטנו בבנק ישראל להתמודדות הכלכלית של המשק מאז פרוץ המלחמה. "

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "המתווה שגיבשנו מסייע ללקוחות הבנקים לצלוח את ההשפעות הפיננסיות של המלחמה בצורה טובה יותר. המלחמה וגם השפעותיה עדיין איתנו, וכך גם הצורך להמשיך להקל על הלקוחות בתחום האשראי והעמלות. לאור זאת, אנו מאריכים את הסיוע הנרחב שניתן במסגרת המתווה, וכן מרחיבים את אוכלוסיית הזכאים, תוך מתן הטבה נוספת לעסקים הקטנים, על-מנת להקל עליהם בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים בתקופה הקרובה. הרחבת המתווה מהווה המשך ישיר למגוון צעדי הסיוע שגיבש הפיקוח על הבנקים מאז פרוץ המלחמה ובכוונתנו להמשיך ולעקוב אחר הנתונים והפניות המגיעות מהשטח ולפעול בהתאם ככל שיידרש. אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להרחבת המתווה, לצד מתן סיוע מקיף ומגוון שמעניק כל בנק בנפרד ללקוחותיו מעבר למתווה האחיד".

רקע ונתונים:

כשבוע לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", הודיע בנק ישראל על מתווה מקיף להקלה על נטל האשראי והעמלות, שאומץ על ידי הבנקים, במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה. בהתאם להתפתחויות ונוכח העובדה כי תושבי הצפון פונו מביתם, הורחב המתווה ונכללו בו גם תושבי הצפון. המתווה מאפשר לאוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה (להלן-קבוצת הלקוחות במעגל הראשון[1]) לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות, לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור בחשבונות עו"ש מריבית על יתרת החובה עד לסכום של 10,000 ש"ח, וזאת למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם.

ליתר הלקוחות (להלן-קבוצת הלקוחות במעגל השני[2]) ניתנת האפשרות לדחות, ללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. יובהר, כי טרם קבלת החלטה על דחיית התשלומים, יש לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי הכולל שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב).

מאז תחילת המלחמה ועד לסוף חודש נובמבר 2023 נדחו כ-278 אלף הלוואות במערכת הבנקאית, מרביתן משכנתאות ואשראי צרכני. סך התשלומים שנדחו עומד על כ-4.8 מיליארד ש"ח, מרביתם במגזר העסקי.

הרחבת המתווה:

לאחר הערכות מצב שהתקיימו בבנק ישראל ובהתאם לכך שהמלחמה נמשכת ומשפיעה על לקוחות רבים בהיבט הכלכלי, מודיע בנק ישראל על הרחבת המתווה, שאומץ ע"י הבנקים, באופן הבא:

 • הארכת תוקף המתווה הקיים בשלושה חודשים נוספים, החל מתאריך 1.1.24, לשתי קבוצות האוכלוסייה - מעגל ראשון ומעגל שני.
  • בהתייחס לדחיית תשלומי הלוואות[3] בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי) :
   • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.
   • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל לתקופה של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים במצטבר.
  • יתר הטבות המתווה ימשיכו לחול אוטומטית למשך 3 חודשים נוספים, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל.
 • הוספת אוכלוסיות לקבוצת המעגל הראשון:
  • לאוכלוסיית המעגל הראשון יתווספו:
   • חשבונות של חטופים ונעדרים, אשר נכללו בפועל גם בפעימה הראשונה.
   • חשבונות של אחים של חטופים או נעדרים.
   • חשבונות של משתתפי מסיבת "נובה" ברעים.
  • בהתייחס לאוכלוסיית המעגל הראשון - מתן פטור מחיוב בריבית על יתרת חובה עד לסכום של 30,000 ש"ח, לחשבונות של עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח:
   • עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח אשר משתייכים לכל הקבוצות במעגל הראשון ואשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה היו ביתרת חובה, יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה בחשבון העסקי עד סכום של 30,000 ש"ח, לתקופה של 3 חודשים. אם המידע ברשות הבנק, הפטור יינתן אוטומטית ובמקרים שהמידע לא קיים ברשות הבנק, הפטור יינתן בכפוף להמצאת אסמכתא.
  • בהתייחס לדחיית משכנתאות לקבוצת המעגל הראשון:

חודדה האפשרות של אופן פריסת התשלומים כך שמעבר לאפשרויות של פריסה לאורך יתרת תקופת המשכנתה או הארכת תקופת המשכנתה תתווסף אפשרות של העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה מסוף תקופת הדחייה. מטרת החידוד היא להבהיר שהבנק רשאי להעמיד הלוואה לתקופה ארוכה יותר ללא ריבית, או לבחור בחלופות האחרות - לטובת הלקוח ובהסכמתו.

הרחבת המתווה לתקופה של 3 חודשים תיכנס לתוקף בתאריך 1.1.24, כאשר ניתן יהיה להגיש בקשה להיכלל במתווה הנוסף יהיה בין התאריכים  1.1.24-31.3.24.

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו, כפי שמרבית הבנקים אכן עשו בפועל והפיקוח על הבנקים מעודד אותם להמשיך זאת.

הרחבת מתווה הסיוע המקיף, שאומץ על ידי הבנקים, בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל", החל מתאריך 1.1.24 

מעגל ראשון

קבוצת הלקוחות:

1.      אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה.

2.      אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי נכון לתאריך 7.11.23, והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.

3.      חשבונות של חטופים או נעדרים; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים; אוכלוסייה שהשתתפה במסיבת "נובה" ברעים.*

4.      אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8.*

* אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה: בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק.

הקלות בתחום האשראי:

 

 

סוג האשראי

תקופת דחיית התשלומים

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

משכנתאות[4]

 

לקוח שביצע דחיית תשלומים בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים[5] במצטבר.

לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

 

לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

   

משכנתאות

שלוש חלופות לבחירת הבנק:

-          פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא.

-          הארכת תקופת המשכנתא.

-          העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של  4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה.

אשראי צרכני ואשראי עסקי:  הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪

 

אשראי עסקי[6]

עד סכום של 2 מיליון ₪

יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ש"ח

 

3 חודשים

 

 

 

0% ריבית

הבהרה: ההטבה תינתן לקבוצת לקוחות 1-3 המוגדרת לעיל בלבד.  ההטבה תחול על לקוחות שערב פרסום המתווה חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה[7]

 

יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של עסקים, עד סכום של 30,000 ש"ח

 

3 חודשים

 

0% ריבית

הבהרה:

ההטבה תינתן לעסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ₪ אשר משתייכים לכל הקבוצות במעגל הראשון ואשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה היו ביתרת חובה. אלו יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה[8]  בחשבון העסקי עד סכום של 30,000 ₪, לתקופה של 3 חודשים, בכפוף להמצאת אסמכתא ככל שהמידע לא קיים ברשות הבנק.

 

הקלות בתחום העמלות:[9]

 

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים נוספים

מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון,

למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים (כמפורט בהערת השוליים).

 

 

מעגל שני

כל יתר לקוחות הבנקים

הקלות בתחום האשראי:

 

משכנתאות[10]

-לקוח שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים[11] במצטבר.

-לקוח שטרם מימש את הזכאות לדחייה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

 

 

 

הריבית ההסכמית[12]

פריסה על יתרת תקופת ההלוואה או הארכת תקופת ההלוואה, בהתאם לבחירת הלקוח[13]

אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ש"ח

עמלות

דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

 

 

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של הרחבת המתווה הוא בתאריך 1.1.24 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לבנק והגשת בקשת באופן שנקבע על ידי הבנק.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
 • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.
 • אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 תהא זכאית להטבות עם המצאת אסמכתא או הצהרת לקוח.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

 

[1] המעגל הראשון - אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

[2] המעגל השני - יתר הלקוחות.

[3] משכנתאות ללא מגבלת סכום; אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח; אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ש"ח.

[4] בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

[5] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[6] אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי. לגבי אשראי עסקי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות.

[7] יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק.

[8] יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק.

[9] העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בהתייחס לבנקים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)

חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען).

[10] בהתייחס לדירה ראשונה בלבד ומשפרי דיור.

[11] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[12] דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

[13] אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק ובכפוף למגבלות פיקוחיות.