לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים הפיץ היום למערכת הבנקאית עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין "נהלים למתן הלוואות לדיור" הכולל הנחיות חדשות. ההנחיות משפרות תהליכים, במטרה להקל על ציבור הלווים המבקשים לפרוע הלוואה בפירעון מוקדם או למחזרה על ידי לקיחת הלוואה בגוף אחר.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "תיקון ההוראה לבנקים בנושא פירעון מוקדם ומחזור משכנתאות הוא צעד נוסף של הפיקוח על הבנקים לשיפור מצבו של הצרכן הבנקאי ולעידוד התחרות בתחום. הצעד מסיר חסמים בירוקרטיים למחזור משכנתאות, כך שהשיקול הכלכלי הינו השיקול העיקרי שמנחה את הלווים בקבלת החלטה בנושא. גיבוש ההוראה נעשה בשיתוף פעולה עם ח"כ יעקב אשר, מתוך כוונה להטיב עם הציבור ואנו מודים לו על כך.".

להלן עיקרי ההנחיות החדשות:

  • לקוח יוכל להודיע לבנק ממנו נלקחה המשכנתא, באופן מקוון או באמצעות הטלפון, על כוונה לבצע פירעון מוקדם.
  • התווספה האפשרות לקבל מהבנק את המידע והמסמכים הנדרשים באופן מקוון, ככל שהלקוח יהיה מעוניין בכך.
  • הלקוח יוכל לבחור להודיע על כוונתו לבצע פירעון מוקדם ישירות לבנק החדש מבלי שיפגעו זכויותיו. כך לדוגמה, ההודעה לבנק החדש לא תפגע במניין הימים למתן הודעה מוקדמת לצורך אי גביית עמלה.
  • לקוח לא יידרש להגיע לסניף הבנק הישן לשם קבלת המסמכים הנדרשים למחזור. מסמכים אלו יועברו על ידי הבנק הישן ישירות אל הבנק החדש.
  • הבנקים יקבעו תהליכים ביניהם על מנת להשלים את הפעולות הנדרשות ליישום השיפורים.
  • ככל שהמיחזור נעשה מול מלווה מוסדי שאינו בנק, הדבר יתאפשר ובלבד שיעשה שימוש באותם התהליכים והתשתיות הקיימות לצורך כך, ובכלל זאת באותה רמת אבטחה ומהימנות. הובהר שתהליכי עבודה משותפים יוקמו תוך זמן סביר. 

העדכונים להוראה יכנסו לתוקפם שנה מיום פרסומם.

לצפייה בהוראה יש ללחוץ על קובץ PDF.

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF