לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

  • האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון, מקיפה מנעד רחב של סעיפים, ועומדת על 5.4%. הציפיות לאינפלציה לכל הטווחים נמצאות בתוך תחום היעד.
  • התוצר צמח בשנת 2022 בקצב מואץ של 6.5%, ורמתו שוהה מזה חמישה רביעים מעל קו המגמה שהיה טרום המשבר. צמיחת התוצר ברבעון הרביעי הושפעה במידה רבה מזינוק זמני ביבוא כלי רכב בשלהי 2022.
  • הפעילות הכלכלית במשק ממשיכה להיות איתנה. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה, אך בחודשים האחרונים ישנה התמתנות מסוימת בנתוני התעסוקה השונים.
  • היקף הפעילות בשוק הדיור מתמתן. מחירי הדירות הוסיפו לעלות, אך בקצב מתון יותר מזה מספר חודשים. מספר העסקאות לרכישת דירה והיקף המשכנתאות שניטלו ממשיכים לרדת. מחירי השכירות המשיכו במגמת העלייה.
  • מאז החלטת המדיניות האחרונה שערי החליפין אופיינו בתנודתיות גבוהה – בתחילת התקופה התחזק השקל ובהמשכה השתנתה המגמה והשקל פוחת.
  • תחזיות הצמיחה בעולם עודכנו כלפי מעלה, אך קצב הצמיחה בכלכלות המרכזיות מוסיף להיות מתון. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה אך ניכר כי ישנה התמתנות באינפלציה במדינות רבות, אך התמתנות אינפלציית הליבה איטית יותר.

במשק הישראלי נרשמת פעילות כלכלית איתנה, המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה.
לכן, הוועדה החליטה להמשיך בתהליך העלאת הריבית. קצב העלאת הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן

נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית

נמשכת הפעילות הכלכלית האיתנה במשק הישראלי ושוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה, אם כי בנתוני הקצה ניכרת התמתנות מסויימת. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים. המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסויימת גם בפעילות הכלכלית בישראל לצד האטה בקצב האינפלציה.

מאז החלטת המדיניות הקודמת, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3% בכל אחד מהחודשים, דצמבר 2022 וינואר 2023. האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 5.4% (איור 1). עם זאת, האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות (איור 37). בניכוי אנרגיה ופו"י עומדת האינפלציה על 5.1%, וכך גם האינפלציה בניכוי נוסף של השפעות מיסוי ורגולציה (איור 2). קצב העלייה של הרכיבים הלא-סחירים במדד עומד על 5.5% וקצב העלייה של הרכיבים הסחירים במדד עומד על 5.4% (איור 3). הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מכל המקורות עלו, אך נמצאות בתוך תחום היעד, בחלקו העליון (איור 6 ). הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות גם הן בתוך תחום היעד (איור 7). הוועדה מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי בישראל ובעולם, והתמתנות הביקושים פועלים למיתון האינפלציה. למידת ההרחבה הפיסקלית ולהתפתחות השכר תהיה השפעה על קצב ההתכנסות של האינפלציה ליעדה.

על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית צמח התוצר בשנת 2022 בקצב של 6.5%, ורמתו שוהה מזה חמישה רביעים מעל קו המגמה שהיה טרום המשבר (איור 17). במונחי תוצר לנפש צמח התוצר בשנת 2022 ב-4.4%. צמיחה זו היא מהגבוהות ביותר מבין מדינות ה-OECD.

ברבעון הרביעי של 2022 צמח התוצר ביחס לרבעון השלישי של אותה שנה ב-5.8% במונחים שנתיים, צמיחה גבוהה מהציפיות, שנבעה מעלייה בצריכה הפרטית, בצריכה הציבורית, ובהשקעות ומירידה ביבוא. מנגד נרשמה ירידה משמעותית ביצוא הסחורות והשירותים, שעדיין מצויים ברמות גבוהות (איור 18), כפי שגם משתקף ממגמות דומות בנתוני סחר חוץ החודשיים (איורים 22-23). צמיחת התוצר ברבעון זה הושפעה במידה רבה מזינוק זמני ביבוא כלי רכב בשלהי 2022, שתרם כמחצית מהצמיחה ברבעון הרביעי. בהשוואה בין נתוני הרבעון הרביעי של 2022 אל הרבעון הרביעי אשתקד קצב הצמיחה נמוך יותר ועומד על כ-2.7%.

הפעילות הכלכלית במשק ממשיכה להיות איתנה, אך ישנם סימנים בקצה להאטה מסויימת בקצב הצמיחה. המאזן המצרפי של סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש ינואר מוסיף להצביע על הערכות חיוביות של העסקים ביחס למצבם, אך במידה פחותה ביחס למרבית החודשים של 2022 (איור 19). נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי מצויים בסביבת המגמה ארוכת הטווח (איור 21). נמשכת ההקלה במגבלת הציוד וחומרי הגלם עליה מדווחות החברות בענפי התעשייה והבינוי, הודות להתמתנות הלחצים בשרשראות האספקה. רמת מגבלת הציוד וחומרי הגלם בענף התעשייה מוסיפה לרדת אך נותרה עדיין גבוהה מעט בהשוואה לערב משבר הקורונה (איור 25).

שוק העבודה מוסיף להיות הדוק, אך בחודשים האחרונים ישנה התמתנות מסוימת בנתוני התעסוקה השונים. שיעור התעסוקה של גילאי 15+ (61.1%, בינואר 2023) נמצא כעת ברמה דומה לרמתו טרם המשבר. חרף ירידה מסוימת, שיעור התעסוקה בגילי העבודה העיקריים עדיין גבוה מרמתו טרם המשבר (25-64,  78.2%, בדצמבר 2022). שיעורי האבטלה בקרב גילאי 15+ (4.3%, ינואר 2023), ובגילאי העבודה העיקריים (3.7%, נתוני דצמבר) נמוכים יחסית, אך עלו בהשוואה לרמת השפל של יוני 2022 (איורים 26-27 ). במקביל, שיעור המשרות הפנויות, המשקף את הביקוש לעובדים, ירד במתינות במרבית החודשים הקודמים, למרות ירידה זו בינואר הוא עודנו מצוי ברמה גבוהה (איור 28). על פי סקר המגמות של הלמ"ס בחודש ינואר חל גידול מסויים בציפיות של בתי העסק להרחבת מספר המועסקים (איור 20). השכר הריאלי למשרת שכיר ירד מעט אך עדיין נמצא בקרבת קו המגמה (איור 29).

היקף הפעילות בשוק הדיור מתמתן. מחירי הדירות עלו בשנים-עשר החודשים האחרונים ב-17.1% (איור 12), קצב גבוה בהשוואה לקצב של השנים האחרונות, אך בנתוני הקצה רואים התמתנות של קצב העלייה. נמשכת הירידה בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות; בחודש ינואר ניטלו משכנתאות בסך 6.4 מיליארדי ש"ח, כמחצית מהסכום שנרשם לפני כשנה (איור 13). מחירי השכירות עלו ב-0.7% בינואר. סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן בינואר המשיך לעלות ועמד על 6.6% בשנה האחרונה.

בשוק ההון המקומי מדדי המניות מצויים ברמה דומה לרמתם בתחילת השנה, ומשקפים ביצועי חסר לעומת מדדי המניות בעולם. תשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות נמצאות ברמה הדומה לזו בתחילת התקופה הנסקרת. במרווחי איגרות החוב הקונצרניות נרשמה יציבות (איור  14). לפי סקר המגמות של הלמ"ס הקושי בהשגת אשראי של העסקים השונים ממשיך לשהות ברמה נמוכה יחסית (איור 15).

בתקופה הנסקרת השקל נחלש מול הדולר ב-1%, מול האירו ב-2% ובמונחי השער האפקטיבי ב-1.3% (איור 8).שערי החליפין אופיינו בתנודתיות גבוהה בתקופה זו – בתחילתה התחזק השקל ובהמשכה השתנתה המגמה והשקל פוחת בכ-5% בחודש האחרון.

בעולם, תחזיות הצמיחה בתקופה הנסקרת עודכנו כלפי מעלה כתוצאה מירידה בחששות ממשבר אנרגיה באירופה, הפתיחה המחודשת של סין לאחר הסרת מגבלות הקורונה ונתוני פעילות טובים מהצפוי בארה"ב. התפתחויות אלו מגבירות את ההסתברות ל"נחיתה רכה" בעולם. יחד עם זאת, קצב הצמיחה בכלכלות המרכזיות מוסיף להיות מתון.

קרן המטבע הבין-לאומית ובתי ההשקעות עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לגושים השונים (איור 30), זאת לאחר תקופה ממושכת של עדכונים כלפי מטה בתחזיות. מדדי מנהלי הרכש של המשקים המפותחים והמתעוררים עלו, כאשר המדד של המשקים המתעוררים נמצא בסביבה המעידה על התרחבות כלכלית אך במשקים המפותחים המדד עודנו מעיד על האטה בקצב הפעילות (איור 31). נמשכת ההקלה בשרשראות האספקה, תוך ירידה במחירי התובלה בעולם. נתוני היקף הסחר העולמי לחודש נובמבר 2022 הצביעו על ירידה חדה על רקע התפרצות הקורונה שהתרחשה אז בסין. גם רכיב ההזמנות לייצוא שבמדד מנהלי הרכש, המהווה מדד מקדים לנתוני הסחר העולמי, מצביע על כך שגם בינואר היקף הפעילות של הסחר העולמי נותר נמוך יחסית. במדדי המניות המרכזיים בעולם נרשמו עליות שערים (איור 39). בתשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות המגמה הייתה מעורבת עם עליית תשואות קלה בארה"ב ובגרמניה. מחירי הנפט נותרו ללא שינוי משמעותי.

סביבת האינפלציה בעולם מוסיפה להיות גבוהה אך נרשמת מגמת התמתנות במדינות רבות. עם זאת, במדדי הליבה המגמה מעורבת (איור 34). נמשכות העלאות הריבית בעולם אך הקצב מתמתן. בארה"ב, הצמיחה ברבעון הרביעי לשנת 2022 עמדה על 2.9%, מעל לתחזיות החזאים. מדד המחירים לצרכן (CPI) ירד בינואר ל-6.4%, ירידה מתונה ביחס לתחזיות החזאים. ה-Fed הוסיף להאט את קצב העלאת הריבית והעלה את הריבית בפגישתו האחרונה ב-25 נ.ב. בגוש האירו, האינפלציה התמתנה לקצב של 8.5% בינואר, ירידה חדה יותר מתחזיות החזאים, אך אינפלציית הליבה המשיכה לעלות. ה-ECB העלה את הריבית ב-50 נ.ב. ונגידת הבנק האירופאי העריכה שבמרץ הריבית תעלה בעוד 50 נ.ב.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-6/3/2023. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-3/4/2023, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.