לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בנק ישראל מאפשר את פתיחת מערכות התשלומים המבוקרות בישראל לפעילות של נותני שירותי תשלום בינלאומיים. צעד זה יאפשר לגופים אלה לפעול באופן מידי במערכות, ובכך להציע שירותים והצעות ערך לציבור בישראל בהתבסס על רישיון ממדינה זרה. צעד זה צפוי לתרום לקידום החדשנות בתחום התשלומים ולכניסת שחקנים חדשים לשוק.

המתווה שגיבש בנק ישראל לפתיחת מערכות התשלומים לגופים אלה מחולק לשני מסלולים, המפורטים בהמשך. המתווה מסתמך על הפטור שניתן לגופים בעלי רישיון ממדינה מוכרת[1]  מכח תקנות שר האוצר[2] שקובעות תנאים למתן פטור מחובת רישוי למתן שירות בנכס פיננסי בישראל.

מהלך זה יאפשר לגופים אלו להיערך לחיבור הטכנולוגי למערכות, ולחלקם יאפשר פעילות מלאה במערכות, בהתבסס על רישיון זר, וזאת מבלי להמתין לחקיקתו וכניסתו לתוקף של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, המתגבש בימים אלה בישראל.

מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, מר עודד סלומי: "פתיחת מערכות התשלומים בישראל לפעילות של נותני שירותי תשלום בינלאומיים תתרום לקידום התחרות וההיצע של שירותי תשלום חדשניים ומגוונים יותר לציבור הישראלי, ובהמשך, לקידום של שירותים פיננסים נוספים שיתבססו על שירותי התשלום.

אנחנו מזמינים שחקנים חדשים שמעוניינים לפעול במערכות התשלומים העומדים בתנאי הפטור, לפנות לפיקוח על מערכות התשלומים בבנק ישראל לצורך קבלת ייעוץ בנושא אפשרויות הפעילות במערכות התשלומים[3]".

מתווה פתיחת מערכות התשלומים לנותני שירותי תשלום בינלאומיים

מתווה החיבור למערכות התשלומים מבוקרות[4] של נותני שירותי תשלום בינלאומיים שעומדים בתנאי הפטור לפי סעיף 3(7) בתקנות[5], מחולק לשני מסלולים:

 

  • מסלול א - חיבור לסביבת הניסוי

המסלול מיועד לכל נותן שירותי תשלום שעומד בתנאי הפטור לפי סעיף 3(7) בתקנות.

המסלול מאפשר היערכות לחיבור למערכות התשלומים, לרבות ביצוע ניסויים בסביבת הניסוי במערכות. כחלק מהתהליך, נותן שירות התשלום יוכל לקבל את כללי מערכת התשלומים המלאים וקוד זיהוי.

התנאי להשתתפות במסלול זה:

המצאת comfort letter מהמפקח על נותן שירותי התשלום בחו"ל המאשר את עמידת נותן שירותי התשלום בתנאי הפטור לפי סעיף 3(7) בתקנות.

 

  • מסלול ב - חיבור לסביבת ייצור

המסלול מיועד לנותן שירותי תשלום שעומד בתנאי הפטור לפי סעיף 3(7) בתקנות, עם וותק של שנתיים לפחות ממועד קבלת הרישיון הזר, שנותן שירותים ל- 5 מיליון לקוחות לפחות.

המסלול מאפשר את כל הצעדים הכלולים במסלול א', ובנוסף מאפשר חיבור לסביבת הייצור במערכות התשלומים .

התנאי להשתתפות במסלול זה:

המצאת comfort letter מהמפקח על נותן שירותי התשלום בחו"ל המאשר:

  • עמידת נותן שירות התשלום בתנאי הפטור לפי סעיף 3(7) בתקנות.
  • קיום פיקוח על ניהול סיכונים לרבות, אבטחת מידע, סייבר והמשכיות עסקית.
  • שלא ידוע למפקח על ליקויים מהותיים בפעילות הגוף בשנתיים האחרונות לפעילותו.

בשני המסלולים יידרש נותן שירותי התשלום בנוסף, למלא הצהרה על עמידתו בתנאי הרישיון שהונפק לו בחו"ל.

בנק ישראל שומר לעצמו את האפשרות לשנות את תנאי הגישה למערכות התשלומים ככל שיתברר שלא ניתן ליישמם או שאינם אפקטיביים.

 

לאחר עמידה בתנאים להשתתפות במסלול החיבור תועבר הבקשה לאישור נגיד בנק ישראל כתנאי סופי לפני החיבור.

[1] כמוגדר בתקנות שר האוצר: בריטניה, מדינות האיחוד האירופי או ארה"ב.

[2] סעיף 3 (7) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ג-2022 אשר נכון להיום בתוקף עד 1.1.24.

[3] הפנייה יכולה להיעשות, בין היתר, באמצעות דואר אלקטרוני - payments-oversight@boi.org.il.

[4] מערכת זה"ב המופעלת על-ידי בנק ישראל, מערכות המופעלות ע"י חברת שבא: מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב" ומערכת "מיתוג"ATM   ומערכות המופעלות על ידי מס"ב: "חיובים, זיכויים והעברות תשלומים (אצווה)" ו- "תשלומים מידיים (און ליין)".

[5] סעיף 3 (7) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ג-2022 אשר נכון להיום בתוקף עד 1.1.24.