לצפייה בהודעה המלאה לחץ כאן

לצפייה בניתוח המלא

לצפייה בניתוח המקוצר

  • תוכנית החומש מכוח החלטת ממשלה 922 יושמה בשנים 2021-2016 וקידמה באופן משמעותי את הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית. הוקצה לה תקציב של כ-13 מיליארד ₪ ועד לנובמבר 2021 נוצלו כ-70% מתקציבי התוכנית.
  • עיקר ההקצאה התקציבית ניתנה לתחום החינוך ולתחום התשתיות ובינוי. בשנות יישום התוכנית חל צמצום פערים משמעותי בין החברה הערבית ליהודית ברבים מתחומי התוכנית.
  • בחלק מסעיפי תוכנית החומש היו קשיי יישום, בעיקר בתקציבים אשר היו מיועדים לרשויות המקומיות שם שיעור הניצול בתקציבים הגיע לכ-50% בלבד. החסמים העיקריים למימוש היו היעדר הסדרה של קרקעות וקשיים בעמידת בדרישות המימון העצמי ("מאצ'ינג").
  • באוקטובר 2021 אושרה תוכנית חומש חדשה לשנים 2022-2026 במסגרת החלטת ממשלה 550 בסך 30 מיליארדי ₪. במסגרת תקציב המדינה המתוקן ל-2024 שהוגש לכנסת נכלל קיצוץ תקציבי נרחב בהחלטת ממשלה 550. היקף פגיעה ניכר בסעיפי תוכנית החומש עלול לפגוע בצמיחה העתידית של המשק הישראלי.
  • במקביל להמשך קידום תוכנית החומש יש לפעול לכך שבטווח הארוך ההקצאה התקציבית לאוכלוסייה הערבית תעוגן באופן קבוע בבסיס תקציב המדינה על סמך קריטריונים שוויוניים ושקופים.

החלטות הממשלה 992 ו-550 שהתקבלו בשנים 2015 ו-2021, ותוכניות החומש שיושמו מכוחן, היוו ציון דרך משמעותי בקידום הפיתוח הכלכלי של החברה הערבית. מסמך שכתבו ספי בכר ואלעד דה-מלאך מחטיבת המחקר בבנק ישראל בשיתוף עם סאמי מיעארי מאוניברסיטת תל אביב מנתח לעומק את תקציבי תוכנית החומש הראשונה (922). הניתוח בוחן את היקף הביצוע של התקציבים וסוקר את הישגיה של התוכנית והמגמות הכלליות בתחומיה באותם שנים. בנוסף, המסמך מנתח את החסמים העיקריים שהקשו על הרשויות המקומיות ליישם את חלק מתקציבי התוכנית ומציג סקירה קצרה של תוכנית החומש השנייה (550) שהחלה להיות מיושמת בשנת 2022.

בתוכנית החומש של 992 שיושמה בפועל בשנים 2021-2016 הוקצו תקציבים בסך של כ-13 מיליארד ₪ (כולל התקצוב הדיפרנציאלי), כאשר עד לנובמבר 2021 נוצלו כ-70% מתקציבי התוכנית. עיקר ההקצאה התקציבית ניתנה לתחום החינוך ולתחום התשתיות והבינוי שהיוו כ-70% מההקצאות התקציביות בתכנית (איור א'). בתחום החינוך שיעור הניצול היה גבוה מאוד ועמד על כ-90% בעוד שבתחום התשתיות והבינוי הניצול עמד על כ-50%.