לצפייה בהודעה המלאה כקובץ לחץ כאן

גרפים ונתונים נוספים

לניתוח כל התפתחויות החוב בשנת 2022 ראו 'החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי' בחלק א' של פרסום 'מבט סטטיסטי 2022'.

 

להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי[1] ברביע הרביעי של השנה:

  • יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בשיעור של כ-1.5% ברביע זה (כ-18 מיליארדי ש"ח), עם זאת נמשכה ההאטה שהחלה ברביע הקודם בקצב הגידול של יתרה זו.
  • גם יתרת החוב של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה לכ-774 מיליארדי ש"ח, אם כי בשיעור נמוך מזה של הרביע הקודם, כ1.1% לעומת כ-2.5%, על רקע האטה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים;

מקור העלייה ביתרת החוב של משקי הבית הוא ביתרת החוב לדיור שגדלה ברביע זה בהיקף של כ-9 מיליארדים (1.7%), ברובה לבנקים; יתרת החוב לא-לדיור נותרה ללא שינוי.

 

[1] נתוני החוב לבנקים מבוססים על נתוני המאזניים החודשיים ולא על נתוני הדוחות הכספיים השנתיים, שכן נכון למועד כתיבת הודעה זו טרם פורסמו לציבור נתוני הדוחות ל-2022 .