להודעה זו כקובץ לחץ כאן

להוראה 422 לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים פרסם היום עדכון להוראה בנושא פתיחת חשבון עובר ושב וניהולו. מטרת העדכון היא להבהיר כי אין לקבוע כללים גורפים, ולמנוע מלקוח אמצעי תשלום בסיסיים או ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת, רק בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת.

כמו כן הורחבה ההוראה באופן שהיא תחול גם על ניהול חשבון עובר ושב ביתרת חובה שאינה חורגת ממסגרת האשראי המאושרת. זאת על מנת להבטיח שגם ללקוחות בחשבונות אלו תינתן גישה לשירותי תשלום בסיסיים ולקבלת מידע בערוצי בנקאות בתקשורת.

 

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים פועל בדרכים שונות לחיזוק כוחו של הצרכן הבנקאי ולמתן כלים שיאפשרו לו להתנהל כלכלית באופן יעיל ונוח. העדכון להוראה שפרסמנו היום מבהיר בצורה חד משמעית כי אין לקבוע כללים גורפים ולמנוע אמצעי תשלום בסיסיים או ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת, רק בשל השתייכות הלקוח לקבוצת אוכלוסייה מסוימת. הפיקוח על הבנקים רואה במתן שירות לכלל הלקוחות, מרכיב משמעותי בתרבות הגונה והוגנת של התאגידים הבנקאיים כלפי לקוחותיהם."

 

הוראת ניהול בנקאי תקין 422 עוסקת בפתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו ומבהירה מהם המקרים בהם לא תתקבל טענת "סירוב סביר" לפתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות ולניהול חשבון באמצעות שירותי תשלום בסיסיים.

בעקבות מידע ופניות שהתקבלו בפיקוח על הבנקים, ובכלל זה שיח עם משרד האפוטרופוס הכללי, ובמסגרת בקרה יזומה שנעשתה בנושא עלה, כי ישנן קבוצות אוכלוסייה הנתקלות בחסמים שונים בעת בקשתן לנהל את חשבונן באמצעות שירותי תשלום בסיסיים. לאור החשיבות והצורך במתן שירותים בנקאיים אלו לכלל הלקוחות, הוחלט לעדכן ולחדד את ההנחיות הקיימות בהוראה. להלן העדכונים העיקריים להוראה:

  • הובהר כי אין לקבוע כללים גורפים, ולמנוע אמצעי תשלום בסיסיים או ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת, רק בשל השתייכותו של הלקוח לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, וכי יש לבחון כל בקשה לגופה תוך הפעלת שיקול דעת. זאת, בעקבות פניות ציבור ובקרה יזומה שנעשתה בנושא, מהן עלה כי ישנן קבוצות אוכלוסייה הנתקלות בחסמים שונים בעת בקשתן לנהל את חשבונם באמצעי תשלום בסיסיים ולבצע פעולות בערוצי בנקאות בתקשורת. כדוגמא לקבוצות אוכלוסייה ניתן למנות: לקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל או בהליכי חדלות פירעון, לקוחות שהוטל עיקול על חשבונם, אפוטרופוסים, מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך, לקוחות שמונה להם אפוטרופוס וניתן אישור האפוטרופוס לשימוש בשירותי תשלום אלו, ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף וניתן אישור מיופה הכוח לשימוש בשירותי תשלום אלו, לקוחות שניהלו חשבון משותף בו קיים סעיף "היוותרות בחיים" ואחד מבעלי החשבון נפטר וכו'.
  • לרשימת השירותים הבנקאיים הבסיסיים שלגביהם אין לסרב סירוב בלתי סביר התווספה האפשרות לאמצעי תשלום (מסוג כרטיס לחיוב מידי או למשיכת מזומן) המאפשר ביצוע פעולות בסכום מוגבל לתקופה. התאגיד הבנקאי נדרש להבנות מדרגות אחידות להגבלת הסכומים ולהגבלת התקופה, אשר יאפשרו להתאים, ככל הניתן, את הפעילות באמצעי התשלום ללקוחות שונים בהתאם לצרכיהם. הצורך לכך עלה בין היתר בשל קשיים בניהול חשבונות אפוטרופסות. שימוש באמצעי תשלום זה יעשה במקרים בהם נדרש לאפשר הגבלת סכום ללקוח מסוים.
  • במקרים בהם החליט תאגיד בנקאי לסרב לבקשת הלקוח לעשות שימוש בשירותי תשלום אלו, ימסור ללקוח את החלטתו בכתב, תוך פירוט הנימוקים להחלטה זו, בכפוף לכל דין, בתוך 10 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה. גם במקרים בהם החליט התאגיד הבנקאי להפסיק את מתן שירותים אלו, כולם או חלקם, עליו לפרט את הנימוקים להחלטתו.
  • הובהר כי אי פיתוח תשתית ליישום מגבלות או בקרות על ידי התאגיד הבנקאי על מנת לאפשר ללקוחותיו לעשות שימוש בשירותי התשלום המפורטים, לא יחשב כהנמקה שתתקבל לטענה בדבר סבירות הסירוב.
  • תחולת ההוראה הורחבה באופן שהיא תחול, מעבר לניהול חשבון עובר ושב ביתרת זכות, גם על ניהול חשבון עובר ושב ביתרת חובה שאינה חורגת ממסגרת האשראי המאושרת. זאת על מנת להבטיח שגם ללקוחות אלו תינתן גישה לשירותי תשלום בסיסיים ולקבלת מידע בערוצי בנקאות בתקשורת.
  • הגדרת "לקוח" הורחבה באופן שההוראה תחול גם על לקוח שהוא עובד זר המתגורר בישראל כדין, המקבל או מבקש לקבל שירות מתאגיד בנקאי.
  • תוקן נוסח ההוראה לעניין הצורך באישור הנאמן או המנהל המיוחד לניהול חשבון לקוח בפשיטת רגל, לאור מכתב המשנה לכונסת הרשמית והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מיום 24.3.20, לפיו התאגידים הבנקאיים רשאים להנפיק כרטיסי חיוב מידי ללקוחותיהם המצויים בהליכי פשיטת רגל ובהליכי חדלות פירעון, ולצרף לקוחות אלו לשירות ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת, ללא צורך באישורים פרטניים של נאמנים.