לתיבה המלאה לחצו כאן

  • תאגידים בנקאים, ללא קשר לגודלם, למורכבותם או למודל העסקי שלהם, עלולים להיות חשופים לסיכונים פיננסים שקשורים לשינויי אקלים.
  • גופי האסדרה הפיננסים משקיעים מאמצים בפיתוח עקרונות להתמודדות נאותה של המערכות הפיננסיות עם סיכוני אקלים. בין היתר מתרחב הפיתוח של כלים ומתודולוגיות לזיהוי ולהערכה של סיכוני אקלים, מתגבשים עקרונות לניהולם של הסיכונים האלה, נקבעות דרישות לגילוי מידע בנושא וננקטים צעדים לעידוד המעבר ל"מימון ירוק"[1], שהוא מימון שמקדם השפעה חיובית על הסביבה.
  • הפיקוח על הבנקים הפיץ למערכת הבנקאות בחודש דצמבר 2022 טיוטת הוראה שמאמצת את המלצות ועדת באזל בנושא "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסים שקשורים לאקלים", זאת בהמשך לתהליך מתמשך שמקיים הפיקוח מול הבנקים, שנועד בין היתר להעלות את המודעות של הנהלות הבנקים והדירקטוריונים לגבי קיומם של סיכוני אקלים, לגבי הצורך בניהול הסיכונים האלה ולגבי ההשפעה האפשרית שלהם על היציבות של מערכת הבנקאות ושל כלל המשק.
  • במקביל הפיקוח על הבנקים מעדכן את חובות הגילוי לציבור בתחום ה-ESG[2] בהתאם להתפתחותן של דרישות הגילוי במדינות מובילות בעולם.
  • הפיקוח על הבנקים העביר במהלך חודש מרץ 2023 למערכת הבנקאות סקר שנועד לבחון את האופן ואת הגישה שלפיהם מנהלים כיום התאגידים הבנקאים את סיכון האקלים. הסקר התבסס על סקרים דומים שכבר בוצעו על ידי רשויות פיקוח בעולם ([3]APRA, (ECB[4] והוא מהווה צעד משמעותי בניהול סיכון האקלים, הן בקרב התאגידים הבנקאים והן בתוך הפיקוח על הבנקים.

 

[1] ניתן להתייחס למימון ירוק כאשראי שמטרתו להביא תועלת סביבתית, וכאשראי שנועד לנהל בצורה טובה יותר את הסיכונים הסביבתיים.

[2] ESG - Environmental, Social, and Governance: שמירה על הסביבה, צדק חברתי וממשל תאגידי.

[3] Information paper - Climate risk self-assessment survey, Australian Prudential Regulation Authority.  https://www.apra.gov.au/information-paper-climate-risk-self-assessment-survey

[4] 2022 Climate risk stress test, July 2022, ECB (European Central Bank),, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.climate_stress_test_report.20220708~2e3cc0999f.en.pdf .