מצ"ב קישור לטיוטת ההוראה

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "אירוע פטירה של שותף לחשבון הוא נקודת שבר. עדכון ההוראה מדגיש את החשיבות במודעות התאגיד הבנקאי  ולהתנהלותו ברגישות מוגברת מול השותף הנותר בחיים, תוך התאמת השירות לצרכיו.

כצעד מונע ובמטרה למנוע קשיים בעתיד, נדרשים התאגידים הבנקאיים לפעול להגברת מודעות הלקוחות למשמעות תנאי "היוותרות בחיים" בחשבון ולהשלכות שתהיינה לבחירתם, ולפעול לכך שבחירתם תעלה בקנה אחד עם רצונם באשר לזכויות הנותר בחיים.

בנוסף, נועד העדכון גם להקל על השותף הנותר בחיים לטפל בהתחייבויות קיימות באמצעי התשלום שהונפקו על שם השותף שנפטר, ובכך לסייע לו להמשיך ולהתנהל באופן שוטף מבלי שאירוע הפטירה יביא להשלכות לא רצויות של אי עמידה בתשלומים שונים."

מקרה של פטירת שותף בחשבון הוא אירוע קשה עבור השותף הנותר בחיים ועבור יורשיו. במטרה לוודא כי בתקופה קשה זו יוכל השותף הנותר בחיים להמשיך להתנהל בחשבון, קיימת במסגרת הסכמי פתיחת חשבון אפשרות לשותפים לבחור מבעוד מועד האם יחול בחשבון תנאי שנקרא תנאי "היוותרות בחיים". תנאי זה, כאשר בוחרים שיחול, מאפשר לבעל החשבון הנותר בחיים להמשיך לעשות פעולות בחשבון גם לאחר פטירת השותף.

בפיקוח על הבנקים הוחלט לעדכן את ההוראה ולקבוע את ההנחיות החדשות, במטרה לסייע ללקוחות. הצורך עלה בעקבות פניות ציבור שהצביעו על אי בהירות בכל הנוגע למשמעות תנאי "היוותרות בחיים", ועל קשיים לפעול בחשבון לאחר פטירת השותף במקרים בהם לא בחרו השותפים שתנאי "היוותרות בחיים" יחול.

עדכון ההוראה נותן מענה ללקוחות בעלי חשבונות משותפים חדשים וכן לקיימים.

להלן העדכונים העיקריים להוראה:

  • נקבעו הנחיות לתאגידים הבנקאיים בנוגע לגילוי ומתן הסבר ללקוחות על משמעויות תנאי "היוותרות בחיים" בהסכם לפתיחת חשבון משותף, במטרה להבטיח תשומת לב והבנה של הלקוחות ולסייע להם בביצוע בחירה מושכלת.

כן נדרשים התאגידים לקבוע חובת בחירה בעניין תחולת התנאי ולתעדה, בכדי לוודא שנעשית בחירה מכוונת ומודעת של השותפים.

  • התאגידים הבנקאיים נדרשים לקבל את בחירת השותפים בדבר תחולתו/אי תחולתו של התנאי.
  • בכדי שבחירת השותפים תהלום את רצונם ואת צרכיהם ברמה המיטבית, מבחין העדכון בין זכויות חתימה שונות שהוגדרו על ידי השותפים, מתוך הנחה כי יש בהן כדי להעיד על כוונת השותפים במקרה של פטירה של מי מהם. לדוגמה, בחשבונות שזכויות החתימה בהם נקבעו "ביחד ולחוד" יציעו התאגידים הבנקאיים ללקוחות שהתנאי יחול.
  • התאגידים הבנקאיים נדרשים לפנות אל כל בעלי החשבונות המשותפים הקיימים שלא בחרו כי התנאי יחול עליהם, במטרה להסב את תשומת לבם לנושא, לוודא את צרכיהם, וככל שיבחרו בכך - לסייע להם בעריכת שינוי בקבוע בהסכמים בעניין זה. על התאגידים הבנקאיים לפנות אל הלקוחות הקיימים כאמור עד 6 חודשים מיום פרסום ההוראה, לכל המאוחר, וכן יינקטו מאמצים סבירים לסייע להשלמת התהליך מול הלקוחות עד שנה מיום פרסום ההוראה.
  • נקבעו תהליכים במטרה לאפשר לשותפים שנותרו בחיים לפעול להסדרת התחייבויות קיימות באמצעי התשלום שהונפקו לשימוש השותף שנפטר ומקושרים לחשבון, ובכללן הרשאות לחיוב אמצעי התשלום ועסקאות תשלומים. זאת, במטרה להבטיח רציפות תשלומים, להקל עליהם בסיטואציה המורכבת והרגישה בה הם מצויים, ולמנוע מהם אי נעימות וטרחה מיותרת.
  • תחילת עדכון ההוראה: 12 חודשים מיום פרסומו.