לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

לצפייה בהוראה

הפיקוח מפרסם היום הוראה שנועדה להסדיר את הפעילות בתחום הברוקר דילר, כלומר, קבלת הוראות וביצוע פעולות בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים עבור לקוחות התאגיד הבנקאי, הן כמתווכים והן בדרך של מסחר לחשבונם העצמי.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "ההוראה נועדה להגן על הלקוחות ולהבטיח ביצוע מיטבי של עסקאות ללקוחות תוך שמירה על מקצועיות ויושרה של המערכת הפיננסית, וזאת בהתאם לעקרונות וסטנדרטים בינלאומיים בתחום זה. לצד זה, ההוראה גם מסדירה עקרונות לניהול הסיכונים, ובפרט סיכונים תפעוליים, הנובעים מפעילות התאגידים הבנקאיים כברוקר דילר".

מטרת ההוראה היא להבטיח שוק הוגן, איכות גבוהה בביצוע עסקאות ושקיפות מלאה שיסייעו בהגנה על לקוחות המשקיעים של התאגיד הבנקאי ויגבירו את אמונם בשוק ובמערכת הבנקאית. ההגנה על הלקוחות נועדה בעיקר לצמצם את הפערים המובנים שבינם לבין התאגידים הבנקאיים ברמת הידע והמומחיות, כמו גם בשל החשש לניגודי העניינים העולה מעיסוקם של התאגידים הבנקאיים במגוון פעילויות.

בנוסף, תאגיד בנקאי נדרש ליישם בפעילויותיו כברוקר דילר עקרונות נאותים של ניהול סיכונים תפעוליים. יישום תהליכים אלו בפעילויות בניירות ערך ובמט"ח צריך להיעשות בזהירות ובקפדנות, תוך ביצוע התאמות מיוחדות בשל היקף ומורכבות הפעילות, חשיפה למגוון סיכונים תפעוליים, ובהם: סיכון מערכות מידע, סיכונים משפטיים, סיכון מעילות והונאות, סיכון ציות, סיכון התנהגותי (conduct risk) סיכון מוניטין וסיכון מודלים.

בראייה כוללת זו, של הגנה על הלקוח מחד וצמצום סיכונים תפעוליים לתאגידים הבנקאיים מאידך, עיקרי הדרישות בהוראה הם כדלהלן:

  • קביעת מבנה ארגוני, מדיניות ונהלים לביצוע עסקאות ולבקרה עליהן ולמניעת ניגודי עניינים;
  • אימוץ קוד התנהגות לפעילות ביושרה, הוגנות ומקצועיות לטובת האינטרסים של הלקוחות, לרבות מתן מידע הנוגע לעסקה;
  • התאמת הפעילות של הלקוחות בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים לרמת הידע או הניסיון שלהם, לרבות מתן אזהרה ללקוחות אם יבקשו לבצע פעולה שלדעת התאגיד הבנקאי אינה תואמת את הידע או הניסיון שלהם;
  • קביעת נהלים לביצוע הוגן ומהיר של הוראות לקוחות;
  • נקיטה בכל האמצעים הסבירים על מנת להשיג את התוצאה המיטבית עבור הלקוחות, תוך התחשבות, בין היתר, במאפייני העסקה: גודל, מחיר, עלות, מהירות ביצוע סבירות ביצוע וזירות המסחר האפשריות;
  • הטמעת מערכות מידע נאותות כדי להבטיח רמה גבוהה של הגנה מפני התממשות סיכונים תפעוליים וסיכוני סייבר;
  • שמירת תיעוד על כל פעולה הקשורה לעסקה;
  • פיתוח כלי ניטור ובקרה לאיתור פעולות חשודות או חריגות.

ניתן לתאגידים הבנקאיים זמן היערכות של שנה וחצי, עד לינואר 2025, ליישום ההוראה.

לצפייה בשאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר:

https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/qa/qa461/