• עם פרוץ משבר הקורונה, במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המשבר, גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בנקאיות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.
  • המתווה אשר גובש בתאריך 7.5.20 ומאז הוארך והורחב פעמיים (להלן – המתווה הקיים), מאפשר ללקוחות להגיש את בקשת הדחייה עד לתאריך  31.12.20, ולדחות את תשלומי ההלוואות לתקופה של בין 6-9 חודשים, בכפוף לתנאי המתווה.  
  • במסגרת המתווה הקיים, מחודש מרץ ועד למחצית נובמבר 2020, הבנקים דחו הלוואות למאות אלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ-11 מיליארדי ש"ח.
  • בהתאם להערכות מצב שוטפות שננקטות כל העת, הכוללות, בין היתר, ניתוח נתונים שונים לצורך גיבוש תמונת מצב עדכנית, קיום קשר שוטף עם המערכת הבנקאית ועם הציבור הרחב, ומתוך הבנה כי השלכות משבר הקורונה צפויות להשפיע על הקשיים התזרימיים של חלק מהלקוחות גם במהלך שנת 2021, גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה נוסף, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות שדחו את הלוואותיהם בהתאם למתווים קודמים, להמשיך ולדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות (להלן – המתווה הנוסף). יצוין, כי בשונה מהמתווים הקודמים, במתווה הנוסף ניתן דגש על חזרת הלווים לתשלום הלוואותיהם, וזאת באמצעות לוח תשלומים מקל.
  • המתווה הנוסף נועד לסייע ללקוחות שנפגעו משמעותית מהשלכות המשבר ושעומדים במספר תנאים מצטברים (להלן - אוכלוסיית היעד)[1]. לקוחות אלו יכולים לפנות לבנק שלהם בבקשה לפעול על פי המתווה הנוסף, באופן שיביא להפחתה משמעותית בהחזרים החודשיים, לתקופות זמן ממושכות[2]. הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה. תנאי המתווה המלאים מפורטים בנספח להודעה זו.
  • יודגש כי לאוכלוסיית היעד, יש אפשרות לדחות את ההלוואה בהתאם לתנאי המתווה הנוסף, או להסכים להסדר אחר שהבנק מציע להם, או כמובן לחזור לשלם את ההלוואה כסדרה.
  • יש לזכור כי דחיית תשלומים כמוה כאשראי חדש (שניתן אמנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך. כמו כן, על הלקוחות הדוחים את תשלומי המשכנתא לבחון היטב את השפעת השלכות הדחייה על הכיסוי הביטוחי (ביטוח חיים) הקיים במסגרת המשכנתא.
  • התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה הנוסף, תהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.21 ועד לתאריך 31.3.21 לכל המאוחר, בשל הצורך בהיערכות מערכות המחשוב בבנקים הכרוכה ביישום המתווה.
  • בבנקים בהם מועד יישום המתווה בפועל ידחה לתאריך מאוחר מה – 1.1.21 (אשר לא יאוחר כאמור מתאריך 31.3.21) ימשיך לחול המתווה הקיים לאוכלוסיית היעד (בכפוף לבקשת לקוח), עד למועד כניסה לתוקף של המתווה הנוסף בכל בנק.
  • מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
  • בהתייחס ללקוחות שאינם נכללים במתווה הנוסף, הבנקים ימשיכו לסייע בהסדרים פרטניים ומציאת פתרונות מותאמים לכל לקוח. כמו כן, מועד הגשת בקשות דחייה בהתאם למתווה הקיים נשאר בתוקף. כלומר ניתן על פיו להגיש בקשות לדחייה עד לתאריך 31.12.2020.

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתווה דחיית ההלוואות היה מהצעדים הכלכליים הראשונים שננקטו עם פרוץ המשבר, כדי לאפשר למי שנפגע לייצר גשר תזרימי ולסייע לצלוח את תקופת אי-הוודאות. המתווה הקל עד כה על מאות אלפי משקי בית ובתי עסק, שצמצמו באמצעותו את הוצאותיהם החודשיות. בשונה מהמתווים הקודמים, הפעם שולבו גם מבחני הכנסה. עשינו זאת על מנת למקד את הטיפול בלקוחות שנפגעו מהמשבר וטרם התאוששו.

המטרה כעת היא לייצר ודאות לאותם משקי הבית, ולאפשר להם לבצע את ההתאמות הנדרשות ולהיערך בהתאם, עוד בטרם תום תקופת הדחייה בעוד כחודש. שלב זה חשוב מאוד, מכיוון שמאפשר למשק הבית ולבנק שהעמיד לו הלוואה או משכנתא, לשוב להליך בריא של תשלום, גם אם חלקי, תוך פריסת תשלומים לפי יכולתו של משק הבית שניזוק במשבר. פריסה זו תאפשר ללווים אלו המשך גישור עד לחזרתם לאיתנות פיננסית ויכולת החזר תשלומים מוגבר בשוך המשבר.

המתווה הנוסף מצטרף לשורה ארוכה של צעדי מדיניות שנקט בנק ישראל מתחילת המשבר ואנו עובדים בימים אלו עם כלל הגורמים הרלוונטיים גם על רובד העסקים הקטנים והזעירים במתווה. אני מבקש לציין שוב את הירתמותה של המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחותיה בזמנים מאתגרים אלו".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "גיבוש המתווה הנוסף, המאפשר הקלות נוספות בדחיית תשלומי ההלוואה,  נעשה מתוך מטרה לסייע לקבוצה ממוקדת של לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר ועדיין מתמודדים עם השלכותיו. במתווה זה ניתן דגש על המשך מתן הקלה ללקוחות לצד הסדרת לוח תשלומים מקל לפירעון החוב, זאת בשונה מהקפאה או דחיית החוב. על אף שהמתווה הנוסף מאפשר דחיית הלוואות לתקופה ארוכה יחסית ואופן פריסה גמיש, מומלץ לשקול היטב טרם קבלת ההחלטה על דחיית ההלוואה, לרבות מתן משקל למשך תקופת הדחייה. אני מברך את המערכת הבנקאית על אימוץ המתווה הנוסף, המצטרף למהלכים נוספים שנקטו הבנקים מתחילת המשבר על מנת לסייע ללקוחותיהם בתקופה זו. הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב באופן הדוק אחר ההתפתחויות וינקוט בצעדים נוספים ואחראיים, ככל שיידרש, על מנת להמשיך ולסייע ללקוחות בהתמודדות עם הקשיים השונים בעקבות השלכות המשבר".


נספח 1 - מתווה משכנתאות

 

 

​מש​​כנתאות

הבהרות

אוכלוסיית היעד

-          הלוואות שנמצאות בסטטוס של דחיית תשלומים

-          לקוחות שהכנסת משק הבית שלהם (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.2.20

-          פגיעה בהכנסת משק הבית בשיעור של 40% ומעלה

-          התנאים הם תנאים מצטברים

-          אופן בדיקת גובה ההכנסה ואופן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת הבנק

שיקול דעת הבנק

ללא

אופן הקטנת החיוב החודשי

חלופה א'

הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50%, 75%

 

(שיעור ההפחתה הוא לבחירת הלקוח)

 

 

 

 

 

 

 

חלופה ב'

דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל – 75%

 

(שיעור ההפחתה יהיה תוצר של מאפייני ההלוואה הספציפית, בין היתר בעקבות הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון)

 

חל רק על הלוואות שלוח הסילוקין שלהן כולל מרכיב של קרן וריבית

 

כל בנק מציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות, בהתאם ליכולות מיכוניות.   ריבית

הריבית ההסכמית

תקופת התשלום המופחת

24 חודשים או פחות (לבחירת הלקוח)

בהתאם ליכולות מיכוניות של כל בנק

אופן התשלום שנצבר לאחר תקופת ההפחתה

-          פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה

או

-          הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת

בהתאם ליכולות מיכוניות של כל בנק

עמלות

ללא עמלה

 


 

נספח 2 - מתווה הלוואות צרכניות

 

 

 

אשראי צרכני

הבהרות

אוכלוסיית היעד

-          הלוואות שנמצאות בסטטוס של דחיית תשלומים

-          לקוחות שהכנסת משק הבית שלהם (נטו) אינה עולה על 20,000 ₪, נכון לתאריך 28.2.20

-          פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה

-          התנאים הם תנאים מצטברים

-          אופן בדיקת גובה ההכנסה ואופן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת הבנק.

שיקול דעת הבנק

ללא

אופן הקטנת החיוב החודשי

פריסה מחדש של כל יתרת החוב באופן שמפחית לפחות ב-50% את סכום ההחזר החודשי

בהלוואות בהן יתרת התקופה לפירעון עולה על 3 שנים, שיעור ההפחתה בהחזר החודשי יהיה בהתאם מתחת ל-50%.

ריבית

הריבית ההסכמית

השפעה על תקופת ההלוואה

הארכת התקופה היא נגזרת של הפחתת החיוב החודשי ובלבד שלא עולה על 3 שנים נוספות

עמלות

ללא עמלה

 ​נספח 3 - נתונים עדכניים - דחיות שבוצעו עד עתה במערכת הבנקאית

 

מאז פרוץ המשבר המערכת הבנקאית דחתה תשלומי הלוואות, כמפורט להלן:

בין החודשים מרץ – מחצית נובמבר 2020 המערכת הבנקאית אישרה כ- 859,000 בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות בסכום כולל של כ- 10.8 מיליארד ש"ח.

 

נתונים על דחיות תשלומי אשראי בנקאי החל מ - 1.3.2020 ועד ל – 13.11.2020

 

צרכני

דיור

עסקים קטנים

עסקי מסחרי

סך הכל

מס' בקשות לדחייה בהן נדחו תשלומים

 

486,344

185,250

178,626

8,648

858,868

סכום הדחייה (מיליוני ש"ח)

2,020

3,278

3,621

1,905

10,825

יתרת האשראי בגינו נדחו התשלומים (מיליוני ש"ח )

16,993

106,684

24,144

26,614

174,436

שיעור כולל מצטבר מתיק האשראי

12.0%

25.4%

22.2%

6.8%

16.4%

 

 

 

יתרת החוב בגינו נדחו תשלומים נכון ל-30/10

שיעור מסך התיק

מיליארדי ש"ח

מספר לקוחות

אנשים פרטיים - לא לדיור

6.5

144,390

6.1%

הלוואות לדיור

46.8

100,694

11.2%

 [1] תנאים מצטברים: לקוחות שההלוואות שלהם נמצאות בסטטוס דחייה נכון ליום תחילת המתווה הנוסף; שנכון ל-28.2.2020, הכנסת משק הבית שלהם אינה עולה על 20,000 ₪ נטו; ושקיימת פגיעה  בהכנסתם בשיעור של 40% ומעלה.

[2] ראה טבלה מפורטת.