הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

סקירות המפקח על מערכת הבנקאות בישראל

סקירות המפקח על מערכת הבנקאות בישראל

בסקירות של מערכת הבנקאות מנותחות ההתפתחויות השנתיות בתחומי הפעילות, התוצאות העסקיות והסיכונים במערכת הבנקאות הישראלית, מבנה המערכת ופעילות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. הדיון מלווה באיורים ובלוחות טקסט. כן מצורפים לסקירות נספחים סטטיסטיים, ובהם נתוני מפורטים, העשויים לסייע לחוקרים ולאנליסטים בניתוח המגמות במערכת הבנקאות הישראלית.