תקציר:

הנייר בוחן את ההשפעה הדיפרנציאלית של המדיניות המונטרית על הצריכה של משקי הבית בישראל, בהתבסס על מידע המתקבל מסקר הוצאות משקי הבית לשנים 2003 עד 2018. הניתוח, שנעשה באמצעות מדדי התפלגות צריכה מצרפיים, פסאודו-פאנל ונתונים פרטניים על משקי הבית, תוך שימוש בגישה של תחזיות מקומיות (local projections) שהציע Jorda (2005), מוצא ששינויים (בלתי צפויים) במדיניות המונטרית משפיעים בעיקר על ההוצאות של משקי הבית לרכישת בני-קיימא. השפעה זו ניכרת בעיקר בחמישוני ההכנסה הגבוהים, ופחות בחמישונים הנמוכים. לא נמצאה השפעה מובהקת של המדיניות המונטרית על הצריכה השוטפת. ממצאים אלו תומכים בקיומה של השפעת תחלופה בין-זמנית והשפעת רכוש שלילית של הריבית, ובמידה פחותה בחשיבות ההשפעה של הריבית על שער החליפין, שייסוף שלו כתוצאה מעליית הריבית היה צפוי לפעול לגידול בצריכת בני-קיימא (מיובאים). הממצאים אינם תומכים בקיומה של השפעה עקיפה חזקה של המדיניות המונטרית על ההכנסה מעבודה, שאמורה היתה להשפיע על הצריכה הכוללת, בפרט בחמישוני ההכנסה הנמוכים, המאופיינים בנטייה שולית גבוהה יותר לצרוך.