תקציר:

המחקר בוחן את ההשפעה של המדיניות המוניטרית על מדד המחירים לצרכן ועל רכיביו באמצעות שיטה המכונה Factor Augmented VAR. אנו בודקים את ההשפעה של זעזועים בשני משתנים נצפים - ריבית הבנק המרכזי ושער החליפין. נמצא כי רוב המחירים יורדים בתגובה על העלאת הריבית. לא נמצאה עדות לתופעה הנזכרת במחקרים על ארה"ב - עליית מחירים בתגובה על העלאת הריבית, תופעה המכונה "חידת המחירים" (Price puzzle). זעזוע בריבית משפיע, לפחות לזמן מה, על המחירים היחסיים, עקב שוני בהשפעתו על רכיבים שונים של מדד המחירים. ככלל, מחירים המתואמים טוב עם התנאים המקרו-כלכליים, או שיש מיתאם סדרתי בזעזועים בהם נוטים להגיב יותר על זעזוע בריבית. מחירי הדיור ומחירי האנרגיה נוטים להגיב חזק יחסית על זעזוע בריבית. זעזוע חיובי בשער החליפין (פיחות) גורם לעלייה של כל סעיפי המדד, והשפעתו על מחירי המוצרים הסחירים, מחירי האנרגיה ומחירי הדיור חזקה יותר מאשר על מחירים אחרים. הממצאים שלנו תומכים בהערכה שמנגנון התמסורת העיקרי מהמדיניות המוניטרית למחירים פועל באמצעות שער החליפין.

למחקר המלא בנושא: השפעת המדיניות המוניטרית על האינפלציה: ניתוח נתונים באמצעות FAVAR כקובץ PDF

​​