תמצית

 

​לשערי הריבית תפקיד חשוב בהסבר התפתחות הצריכה הפרטית בשנים 1962-1988. תוצאה זו מתקבלת הן באמידה
של משוואת תצרוכת המתבססת על הגישה "המסורתית" והן באמידה של משוואת אויילר עם צפיות רציונאליות.

 

 

משוואת התצרוכת שנאמדה על בסיס הגישה המסורתית (וכללה בנוסף למשתני ההכנסה גם את שערי הריבית, התנודות
בשיעור האינפלציה, כמות הכסף והרכב הגילאים של האוכלוסייה) נותנת חיזוי טוב לירידה הגדולה בשיעור החיסכון בשנים
1985-1988. ההסבר הנובע מהמשוואה הוא כדלהלן: ייצוב שיעור האינפלציה ברמה נמוכה יחסית ביולי 1985 הביא

 

לתפנית בשערי הריבית הריאלית ובכמות הכסף. כוחות אלו שפעלו עד אז לבלימת הירידה בשיעור החיסכון הפרטי (מגמה
שנבעה בעיקר מהשינוי בהרכב האוכלוסייה), פסקו. התוצאה היתה נפילה חריפה בשיעור החיסכון.