תקציר

המאמר מציג הסתכלות נוספת על פערי השכר המגדריים הגבוהים בישראל. שימוש במתודולוגיות לאמידת תרומת העובד ותרומת הפירמה המעסיקה על השכר מלמד כי הבדלים בפרמיית השכר המיוחסת לפירמה מסבירים כ-29% מפערי השכר המגדריים. התמיינות של נשים לפירמות המשלמות פרמיית שכר נמוכה (גם בתוך אותו הענף) מסבירה חלק ניכר מההבדלים בפרמיות השכר ואילו חלק זניח מיוחס למתן פרמיות שכר שונות לעובדות ועובדים מאותה הפירמה, במיוחד בחלק התחתון של התפלגות השכר. הטרוגניות בפערי פרמיית השכר המיוחסת לפירמה נמצאה על פני ענפי הכלכלה ועל פני מצב משפחתי כאשר הפער נמוך יותר בקרב מי שאינם הורים. תוצאה זו עקבית עם ממצאים בספרות על "קנס האימהות". המחקר מציע, בהתבסס על האומדנים שנמצאו, כי מדיניות הממוקדת בהבטחת הזדמנויות תעסוקה שוות תתרום לצמצום פערי השכר יותר מאשר רגולציה על תשלום שכר שווה לעובדות ולעובדים מאותה הפירמה.

 

למאמר המלא באנגלית כקובץ PDF