הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, המדד והריבית

​כדי לשפר את יכולתו של בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע החוץ, ובמסגרת המעקב אחר ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ וההון בישראל, בנק ישראל נזקק למידע מפורט על עסקאות שמבצעים הגופים הרלוונטיים בנגזרות הללו.

על כן פרסם בנק ישראל שני צווים שבהם קבע חובת דיווח משני סוגים: דיווח יומי על פרטי כל עסקת המרה בין מטבע ישראלי למט"ח וכל עסקה בה מעורב מטבע ישראלי בנגזרות מט"ח, מדד וריבית לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד קשירת העסקה; ודיווח חודשי על מלאי העסקאות הפתוחות, לא יאוחר מיום מסחר אחד מסוף החודש שלגביו ניתן הדיווח.

חובת הדיווח חלה הן על תושב ישראל והן על תושב חוץ שביצע עסקה בנגזרות מט"ח ומתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל.

לנוסח המלא של הצו

(2) הוא מנהל תיקים, חבר בורסה או בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות.

לנוסח המלא של הצו

(3) הוא תושב חוץ או מתווך פיננסי, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות.

לנוסח המלא של הצו

לתשומת לבכם:

  1. חובת הדיווח האמורה לעיל הוטלה מכוח סמכות הנגיד לפי סעיף 39 (א) וסעיף 39 (ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010. אי-דיווח כאמור או דיווח שאינו נכון או אינו מלא הוא הפרה של חובה זו, שניתן להטיל בגינה קנס כספי.
  2. צו זה ייכנס לתוקף ב - ג' בטבת תשע"ז, ה -1 בינואר 2017. 
  3. צווים אלה מבטלים את צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקאות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א- 2011.

הדיווח ייעשה דרך כספת מאובטחת ("Cyber-Ark"ׂ) באמצעות קובץ XML. כדי ליצור אותו יש להיעזר באחת משתי הדרכים הללו:

אקסל (יומי, חודשי)

XSD (יומי, חודשי)     

לשאלות ותשובות בנושא צו הדיווח

הנחיות כלליות לדיווח

הבהרות לדיווח​

​הבהרה בנוגע לעסקות ריבית נסלקות​

רשימת שגיאות​

שאלות ניתן להפנות ל: Derivatives@boi.org.il

אמיר חטיב: amir.khatib@boi.org.il   או לאסף אברהם: asaf.avraham@boi.org.il

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/05/2024