הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סמכויות הפיקוח על הבנקים

סמכויות מרכזיות

סמכויות המפקח על הבנקים בבנק ישראל ותפקידיו, מהם נגזרים יעדיו של הפיקוח על הבנקים, מוסדרים בשורה של דברי חקיקה, שהעיקריים שבהם הם חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. 

 • פיקוח

  מעקב שוטף, הערכת ביצועים וסיכונים, ואיתור ליקויים ותיקונם

  בידי המפקח על הבנקים נתונים "הפיקוח הכללי והביקורת" על כל תאגיד מפוקח (ובכלל זה תאגיד בנקאי), ולשם כך נתונה לו הסמכות לדרוש כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקי התאגיד המפוקח והתאגידים שבשליטתו – מהתאגיד עצמו, מדירקטור, מעובד או מרואה חשבון של התאגיד המפוקח. סמכות זו נועדה לאפשר איתור של ליקויים בהתנהלותו, והיא מופעלת בעיקר באמצעות:

  מעקב שוטף אחר התאגידים המפוקחים.

  בדיקות, סקירות וביקורות בתאגידים המפוקחים.

  אם המפקח על הבנקים סבור כי קיים ליקוי בפעילות התאגיד המפוקח – הוא עשוי לדרוש, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שהתאגיד המפוקח יתקן את הליקוי באופן שעליו יורה, ולעקוב אחר הביצוע.

  הכרעה בתלונות הציבור וטיפול מערכתי

  בירור תלונות הציבור בדבר עסקיהם עם תאגידים בנקאיים, תאגידי עזר וסולקים, לרבות טיפול בליקויים מערכתיים; בדיקות אכיפה בתחום הצרכני.

 • אכיפה

  אכיפת תיקון ליקויים בתאגידים המפוקחים

  סמכות לאכוף תיקון ליקויים שעלולים, לדעת המפקח, לסכן יציבות התאגיד המפוקח או לפגוע בניהול תקין של עסקיו. מגוון הכלים נע בין משלוח הדרישה לתיקון ליקויים, לרבות מניעת פגיעה בלקוחות, דרך הוראה להימנע מפעילות ועד להדחת הנהלת התאגיד המפוקח, תוך מינוי מנהל מורשה מטעם בנק ישראל במקומה.

  הטלת עיצום כספי

  סמכות להטיל עיצום כספי על תאגיד מפוקח, בגין הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין או הפרת הוראות לתיקון ליקויים שניתנו במסגרת בירור תלונות הציבור.

 • אסדרה

  אסדרת פעילות המערכת הבנקאית Regulation

  למפקח על הבנקים נתונה הסמכות להתקין הוראות ניהול בנקאי תקין וכללים המחייבים את התאגידים המפוקחים, הן בתחום היציבותי והן בתחום הצרכני.

  דיווח לציבור

  למפקח על הבנקים נתונה הסמכות לקבוע כללי מדידה ודיווח בתחום הדוחות הכספיים והדיווח לציבור.

 • רישוי

  רישוי Licensing

  לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים נתונות סמכויות שונות בתחום הרישוי לרבות: מתן רישיונות לתאגידים מפוקחים חדשים; מתן היתרים להחזקת אמצעי שליטה בתאגידים המפוקחים או לשליטה בהם; מתן היתרים והחלטות בעניין פתיחה וסגירה של סניפים, מתן רישיונות לפעילות של בנקים זרים בישראל, ועוד.

  אישור מינוי של נושאי משרה מסוימים Fit&Proper

  למפקח על הבנקים נתונה הסמכות לאשר מינויים של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים.

  נושאי המשרה כוללים: דירקטורים, מנכ"ל, יועץ משפטי, מבקר פנימי ועד שבעה חברי הנהלה נוספים, כפי שקובע המפקח.

  ביטול מינוי של נושאי משרה מסוימים

  למפקח על הבנקים נתונה הסמכות להורות על הפסקת כהונה של נושא משרה, אם התבררו פרטים חדשים או נוספים אודות יושרתו או התאמתו המקצועית של נושא המשרה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/04/2024