הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קשרים בינלאומיים

היחידה לקשרים בינלאומיים

היחידה לקשרים בינלאומיים הינה יחידת סמך הכפופה ישירות למפקח על הבנקים והיא פועלת לשיפור ההבנה והיכולות הפיקוחיות ולשילוב ראיה צופה פני עתיד בתהליך קביעת המדיניות הפיקוחית. היחידה אמונה על יצירת שיתופי פעולה עם גופים בינלאומיים ועם רשויות פיקוח פיננסי מקבילות בעולם וכן על זיהוי וניתוח של מגמות והתפתחויות בבנקאות העולמית שעשויה להיות להן השפעה על מערכת הבנקאות הישראלית. במסגרת זו היחידה מרכזת את הטיפול בקשרי Home-Host עם רשויות פיקוח זרות, בהתאם להמלצות של ועדת באזל, וכמתחייב מההסכמים הפורמליים שנחתמו עם רשויות אלה; מייצגת את הפיקוח על הבנקים בפורומים של גופים בין-לאומיים; פועלת להגברת השקיפות של עבודת הפיקוח מול הציבור והקהילה הפיננסית הגלובלית; מקיימת קשרים עם חברות דירוג מקומיות ובינלאומיות; מייצגת את עמדת הפיקוח בפגישות עבודה מקצועיות מול גורמים שונים  ותומכת בעבודת הפיקוח ובהתוויית המדיניות הפיקוחית על ידי סקירה של  ספרות מקצועית; מעקב אחר פרסומים של גופים בינלאומיים; בחינה של התפתחויות ושינויים בבנקאות העולמית ובחינה של פרקטיקות מיטביות הנהוגות על ידי רגולטורים פיננסיים מובילים בעולם. בנוסף, ראש תחום הייעוץ היא חברה מן המניין בוועדת ההיגוי של הועדה ליציבות פיננסית.

  • ביום 30.6.2019 נחתם מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום החדשנות הפיננסית (Fin-Tech) בין בנק ישראל, הרשות לביטוח שוק ההון והחיסכון והרשות לניירות ערך ובין רשות הפיקוח על שירותים פיננסיים במדינת ניו יורק The  New York State Department of Financial Services​ (NYSDFS)

להלן קישור למזכר הבנות

 

  • ביום 22.5.2018 נחתם מסמך שיתוף פעולה בתחום החדשנות הפיננסית בין בנק ישראל, הרשות לביטוח שוק ההון והחיסכון והרשות לניירות ערך ורשות הפיקוח על שוק הפיננסי של שוויץ The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

להלן קישור להסכם

 

  • ביום 8.3.2018 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הפיקוח על שירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק.

להלן הקישור להודעה לעיתונות

 

  • ביום 8.3.2016 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הבנק המרכזי של הודו.

להלן הקישור להודעה לעיתונות 

 

  • ביום 28.8.2011 נחתם מסמך שיתוף פעולה בין הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבין מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב והתאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות.

להלן הקישור להודעה לעיתונות

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/09/2023