הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

היתרי שליטה והחזקה

היתרי שליטה והחזקה בתאגיד בנקאי, בסולק ובתאגידי החזקה בהם

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 מחייב את מי ששולט או מחזיק מעל 5% בתאגיד בנקאי, בסולק או בתאגיד החזקה בהם, להיתר מנגיד בנק ישראל לאחר התייעצותו בוועדת רישיונות.

החוק גם קובע שבמתן ההיתר יובאו בחשבון השיקולים המנויים במתן רישיון בנק, קרי:

  • תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה.
  • התאמתו של המבקש.
  • ניסיונו העסקי של המבקש.
  • עיסוקיו של המבקש ועסקיו האחרים.
  • חוסנו הכלכלי של המבקש.
  • ניקיון כפיו של המבקש.

מסמכי מדיניות למתן היתרי שליטה והחזקה

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2024