הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

בדף זה מפורסמות טיוטות שהועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. בתחילת כל קובץ טיוטה ניתן לראות כתובת מייל למשלוח הערות או תגובות.

סינון

כותרת תאריך פרסום תאריך אחרון להערות מספר שם פרסום מידע נוסף
עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים 07/11/2022 21/11/2022
ניהול סיכונים (הוראת נב"ת 310) 07/11/2022 21/11/2022
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (נב"ת 312) 25/10/2022 08/11/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312) 25/10/2022 08/11/2022
ניהול סיכון אשראי (הוראה 311) 17/08/2022 31/08/2022
עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 13/01/2022 27/01/2022
לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 18/08/2021 25/08/2021
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), תשפ"ב-2022 02/06/2022 16/06/2022
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 14/04/2013 18/07/2013 דיווח לציבור
עדכון לקובץ שו"ת בנושא הלימות הון - הוראה 203 29/12/2022 12/01/2023 111469
טיוטת עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון 15/02/2023 22/02/2023 111475
פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 22/03/2023 05/04/2023 111476
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 22/03/2023 05/04/2023 111477
טיוטת הוראה בנושא הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה 15/05/2023 29/05/2023 111479
עדכון להוראה 451 - נהלים למתן הלוואות לדיור 29/05/2023 12/06/2023 111482
סיכון ריבית בתיק הבנקאי - הוראת נב"ת 333 01/06/2023 15/06/2023 111483
שו"ת ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סיכון ריבית בתיק הבנקאי (הוראת נב"ת 333) 01/06/2023 15/06/2023 111484
הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -"מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" 15/06/2023 22/06/2023 111485
הארכת תקופת הניתוב בעת מעבר בין בנקים - תיקון חקיקה 03/07/2023 17/07/2023 111486
בנקאות בתקשורת 05/07/2023 12/07/2023 111487
משלוח הודעות בתקשורת 20/08/2023 05/09/2023 111488 נב"ת
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות לגופים פיננסים 07/09/2023 21/09/2023 111489 נב"ת
טיוטת עדכון לקובץ שאלות ותשובות בנושא "יישום צו איסור הלבנת הון" (הוראת נב"ת 411) 21/09/2023 15/11/2023 111490 נב"ת
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על החברה הממשלתית 27/09/2023 15/11/2023 111491 נב"ת
שינויים בתנאים של חובות של לווים בקשיים פיננסיים 28/09/2023 15/10/2023 111492 דיווח לציבור
ניהול סיכון אשראי 25/10/2023 01/11/2023 111495 נב"ת
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 07/11/2023 09/11/2023 111496 נב"ת
354 אימות חשבונות של לקוחות – ביטול הוראה 13/11/2023 19/11/2023 111498 נב"ת
יחס מינוף 16/11/2023 26/11/2023 111499 נב"ת

מהפכת התשלום החכם