הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

בדף זה מפורסמות טיוטות שהועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. בתחילת כל קובץ טיוטה ניתן לראות כתובת מייל למשלוח הערות או תגובות.

סינון

כותרת תאריך פרסום תאריך אחרון להערות מספר שם פרסום מידע נוסף
לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 18/08/2021 25/08/2021
הארכת תקופת הניתוב בעת מעבר בין בנקים - תיקון חקיקה 03/07/2023 17/07/2023 111486
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על החברה הממשלתית 27/09/2023 15/11/2023 111491 נב"ת
מדיניות ותנאים כלליים למתן היתרי החזקה בתאגידים בנקאיים, בנותני שירותי תשלום בעלי חשיבות יציבותית ובתאגידי החזקה בהם, לגופים המנהלים כספי לקוחות 18/02/2024 03/03/2024 111512
עדכון להוראת נב"ת מס' 206 בנושא "מדידה והלימות הון – סיכון תפעולי" 18/03/2024 01/04/2024 111515 נב"ת
טיוטת שו"ת ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון - סיכון תפעולי 18/03/2024 01/04/2024 111516 נב"ת
מדיניות ותנאים כללים למבקש היתר החזקה בתאגידים בנקאיים, בסולקים ובתאגידי החזקה בהם 21/03/2024 07/04/2024 111518
גילוי עלות שירותים בניירות ערך 10/04/2024 06/05/2024 111519 נב"ת
עדכון לכללי העמלות 10/04/2024 06/05/2024 111520 חקיקה
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 10/04/2024 06/05/2024 111521 נב"ת
עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים 06/05/2024 20/05/2024 111522 נב"ת
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 16/05/2024 22/05/2024 111523 נב"ת
ניהול סיכוני מודלים 06/06/2024 20/06/2024 111524 נב"ת
טיוטת קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכוני מודלים 06/06/2024 20/06/2024 111525 נב"ת

מהפכת התשלום החכם