הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

טיוטות להערות הציבור

בדף זה מפורסמות טיוטות שהועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. בתחילת כל קובץ טיוטה ניתן לראות כתובת מייל למשלוח הערות או תגובות.

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום תאריך תוקף קובץ להורדה
שו"ת ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סיכון ריבית בתיק הבנקאי (הוראת נב"ת 333) 111484 01/06/2023 15/06/2023
סיכון ריבית בתיק הבנקאי - הוראת נב"ת 333 111483 01/06/2023 15/06/2023
עדכון להוראה 451 - נהלים למתן הלוואות לדיור 111482 29/05/2023 12/06/2023
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 111481 18/05/2023 01/06/2023
חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בהתחייבויות קיימות בפטירה (הוראת נב"ת 434) 111480 17/05/2023 31/05/2023
טיוטת הוראה בנושא הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה 111479 15/05/2023 29/05/2023
עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים 111478 04/05/2023 18/05/2023
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 111477 22/03/2023 05/04/2023
פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 111476 22/03/2023 05/04/2023
טיוטת עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון 111475 15/02/2023 22/02/2023
דירקטוריון 111473 18/01/2023 01/02/2023
ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות 111472 10/01/2023 24/01/2023
עדכון לקובץ שו"ת בנושא הלימות הון - הוראה 203 111469 29/12/2022 12/01/2023
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון 111468 26/12/2022 09/01/2023
שירותי תשלום מתקדמים 30/11/2022 11/12/2022
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 14/11/2022 21/11/2022
ניהול סיכונים (הוראת נב"ת 310) 07/11/2022 21/11/2022
עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים 07/11/2022 21/11/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312) 25/10/2022 08/11/2022
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (נב"ת 312) 25/10/2022 08/11/2022
ניהול סיכון אשראי (הוראה 311) 17/08/2022 31/08/2022
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), תשפ"ב-2022 02/06/2022 16/06/2022
עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 13/01/2022 27/01/2022
לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 18/08/2021 25/08/2021
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 14/04/2013 18/07/2013

מהפכת התשלום החכם