הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חובת ייצוג

על מנת להסיר חסם כניסה נוסף לשחקנים חדשים בתחום התשלומים, הנחה בנק ישראל את חברת מס"ב ואת חברת שבא ואת המשתתפים במערכות שמופעלות על ידן לתקן את כללי המערכת, כך שיאפשרו השתתפות של נותני שירותי תשלום חוץ בנקאיים, כדוגמת חברות פינטק וביגטק שונות במערכות התשלומים. הנחיה זו תסייע לשחקנים נוספים לפעול כמשתתפים במערכות התשלומים, להגביר את התחרות בתחום התשלומים ולעודד חדשנות באמצעי התשלום.

הנחיה זו קובעת את חובת הייצוג הנדרשת ליישום על ידי המשתתפים בסליקה (משתתפים אשר מנהלים חשבון סליקה במערכת זה"ב וסולקים את פעילותם באמצעות חשבון זה) בכל אחת ממערכות התשלומים הקמעונאיות המבוקרות באופן נפרד.

משתתף בסליקה (להלן-"המשתתף המייצג") לא יסרב סירוב בלתי סביר לייצג בסליקה נותן שירותי תשלום ובלבד שספק שירותי התשלום עומד בתנאי הגישה למערכות התשלומים.

המשתתף המייצג נדרש להיערך לייצוג תוך זמן סביר שלא יעלה על שלושה חודשים מיום המענה לבקשה לייצוג.

ככל שהמשתתף המייצג יסרב לפניה, רשאי נותן שרותי התשלום לפנות לפיקוח על מערכות תשלומים במידה וסבור כי הסירוב היה בלתי סביר. היה וימצא הפיקוח על מערכות תשלומים כי המשתתף המייצג אכן סרב סירוב בלתי סביר, תינתן לו הזכות להשמיע את טענותיו ולשקול את תשובתו מחדש. סבר הפיקוח על מערכות תשלומים כי הסירוב הינו בלתי סביר, עשוי הדבר לעלות לכדי אי עמידה בכללי המערכת והפרת חובת הייצוג.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2024