הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות והחלטות נוספות

בנק ישראל מפרסם, במסגרת תפקידו כמפקח על מערכות התשלומים, הוראות למערכות תשלומים מבוקרות ומבוקרות-מיועדות. הוראות אלו קובעות סטנדרטים בנושאים שונים, והן מבוססות, בין השאר על העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי (PFMI, Principles for Financial Market Infrastructure) שגיבש הבנק לסליקות בין-לאומיות (BIS, Bank for International Settlements).

קישורים להוראות וההנחיות: