הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הכרזה על מערכות תשלומים

הכרזה על מערכות תשלומים

מערכת תשלומים היא מערכת כללים, מכשירים או נהלים להעברה ולביצוע של הוראות תשלום בין משתתפיה, הכוללת את המשתתפים בה ואת מפעילה.

 

תנאים להכרזה

בהתאם לסעיף 2 בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, קיימים שני תנאים מצטברים, אשר בהתקיימותם רשאי הנגיד להכריז על מערכת תשלומים כמערכת "מבוקרת":

  • פעילותה של המערכת חיונית לכלל מערך התשלומים במשק;
  • קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין, עלולה לפגוע במערך התשלומים במשק.

 

בהתאם לסעיף 3 בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, קיימים שלושה תנאים מצטברים, אשר בהתקיימותם רשאי הנגיד להכריז על מערכת כמערכת "מבוקרת מיועדת":

  • פעילותה של המערכת מהותית ליציבות המוניטארית והפיננסית בישראל;
  • קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין, עלולה לפגוע ביציבות המוניטארית והפיננסית בישראל;
  • קיימת חשיבות להחלת הוראות חוק מערכות תשלומים הנוגעות לסופיות התשלומים במערכת ולהגנה על התשלומים מפני מצב של פירוק של אחד ממשתתפי המערכת, וזאת לצורך שמירה על היציבות המוניטארית והפיננסית בישראל.

 

שיקולים להכרזה

סעיף 4 בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, קובע כי בבואו להכריז על מערכת כמבוקרת או כמבוקרת מיועדת רשאי הנגיד, להתחשב, בין השאר, במספר גורמים:

  • הסכום הכספי הכולל המוערך של הוראות התשלום שיתקבלו או יבוצעו במערכת ביום רגיל;
  • המספר המוערך של הוראות תשלום שיתקבלו או שיבוצעו במערכת, ביום רגיל;
  • מספר המשתתפים במערכת;
  • היות המערכת מקושרת למערכת מבוקרת אחרת או למסלקת הבורסה;
  • מידת ההשפעה שיש למערכת על המטבע הישראלי.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/01/2024