הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לציבור

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מספר חוזר מידע נוסף
תוכן עניינים 29/08/2019 600
הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו 28/04/2015 605
דוח שנתי של תאגיד בנקאי 18/01/2018 610
דברי יו"ר הדירקטוריון 28/04/2015 615
דוח הדירקטוריון וההנהלה 02/12/2021 620
נספחים לדוח הדירקטוריון וההנהלה 24/07/2022 621
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר 28/04/2015 625
דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 04/08/2021 630 2756
דוח כספי שנתי - חלק א' - כללי 24/07/2022 631-1-164
דוח כספי שנתי - חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעיליות גידור 24/07/2022 631-165-167
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים 29/11/2020 632
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - התחייביויות והון עצמי 04/08/2021 633
דוח כספי שנתי - חלק ג'1 - דוח על הרווח הכולל 01/07/2018 635
נספחים לדוח כספי שנתי - תוכן עניינים 29/11/2020 637-1
נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן 28/04/2015 637-138-139
נספח י"ד – מדידות שווי הוגן 13/02/2020 637-140-171
נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים 30/08/2018 637-16-90
נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות 30/11/2020 637-172-206
נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי 10/02/2016 637-213-221
נספח ז' – ביאור 4 – עמלות 28/04/2015 637-8
נספח ח' – מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים (חלק א'1) 30/08/2018 637-9-15
תוכן עניינים של מתכונות לדוגמה לדוח השנתי 28/04/2015 638
תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמה 30/11/2020 639-1-8
תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 24/07/2022 639-9-97
תוספת ד' - תמצית של דוחות כספייים לדוגמה 30/08/2018 639-102-105
ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם 30/11/2020 640
מידע שנתי המפורסם באינטרנט 02/12/2021 650
דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים 24/07/2022 651
מידע פיקוחי נוסף 29/08/2019 652
דוח אחריות תאגידית 02/12/2021 655 2730
הוראות שעה ושונות 28/04/2015 695
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 24/07/2022 660
דוח שנתי של חברת כרטיסי האשראי 09/02/2022 671
דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי 09/02/2022 680
מפתח עדכונים 21/10/2015 699
דוח כספי שנתי - חלק ג' דוח רווח והפסד 29/11/2020 634
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 29/08/2019 656
מפתח עדכונים מעמוד 699-119 והלאה 24/07/2022 699-119
נספח י"ח - בעלי עניין וצדדים קשורים (סעיף 80 להוראות הדיווח לציבור) 12/02/2017 637-222-224
נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי 22/05/2016 637-225-226
נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן 22/05/2016 637-2-7
הוראות מעבר לשנת 2017 01/07/2018 690-17.1-17.29
דוח כספי שנתי- חלקים ד' וה'- דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי מזומנים 30/08/2018 636
הוראות מעבר לשנת 2018 18/02/2019 690-18.1-18.30
הוראות מעבר לשנת 2019 13/02/2020 690-19.1-19.29
דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 12/03/2020 692 2609
הוראות מעבר לשנת 2020 06/12/2020 690-20.1-20.15
נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי 29/11/2020 637-111-120
נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 29/11/2020 637-91-110
הוראות מעבר לשנת 2021 24/07/2022 690-21.1-21.10
קובץ הוראות דיווח לציבור מאוחד 22/10/2023 600-699
הוראות מעבר לשנת 2022 01/01/2023 690-22.1-22.11 2733
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/12/2023