הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל

לצורכי ניהול המדיניות המוניטארית, שמירה על היציבות הפיננסית, מחקר על המשק ומילוי יתר תפקידיו של בנק ישראל (כאמור בסעיף 4 לחוק) נדרשים מידע ונתונים איכותיים ועדכניים. את אלה מספקת לבנק החטיבה למידע ולסטטיסטיקה.

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מעמידה מידע ונתונים לשימושם של מקבלי החלטות, חוקרים וכל גורם אחר מחוץ לבנק ישראל; זאת במסגרת הגברת השקיפות והיעילות הכלכלית במשק. לשם כך החטיבה מפיצה נתונים, מידע ודוחות בערוצים שונים, ובמיוחד באתר האינטרנט של בנק ישראל. החטיבה מפרסמת באתר, באופן שוטף, הודעות לעיתונות ופרסומים אחרים.

 

בתוכניותיה לשיפור ופיתוח של הסטטיסטיקה בבנק ישראל, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה פועלת על פי מספר עקרונות מרכזיים:  

  • שקיפות בכל הנוגע לשיטות האיסוף והעיבוד של הנתונים. 
  • שמירה על סודיות המידע, כמתחייב מהוראות כל חוק. 
  • זמינות המידע- הגולמי והמעובד - באמצעות דוחות, דיווחים תקופתיים ותוצרים אחרים. 
  • עמידה בתקנים בין-לאומיים ומקצועיים גבוהים בתחומי המתודולוגיה הסטטיסטית, איסוף המידע והפצתו. 
  • שיתוף פעולה ותיאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הבורסה לני"ע, הרשות לני"ע, משרד האוצר ורשויות וגורמים נוספים. 
  • יעילות בניהול המידע, בהעמדתו לרשות הלקוחות, וכן באיסופו, תוך התייחסות לנטל הדיווח המוטל על המדווחים השונים.   

היחידה למידע ולדיווח בחטיבת הפיקוח על הבנקים מפרסמת נתונים מקיפים על מערכת הבנקאות, המתעדכנים באורח שוטף, וכן מידע שנתי (קלנדרי) על התאגידים הבנקאיים, שמקורו בנתונים המדווחים על ידי התאגידים הבנקאיים למפקח על הבנקים. היחידה מפרסמת גם נתונים רבעוניים על הבנקים, המבוססים על הדוחות הכספיים לציבור, ושיעורי ריבית שונים במערכת הבנקאות, כולל הריבית על משכנתאות.  ​​​

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/05/2024