הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול נכסי הקרן לאזרחי ישראל

הקרן לאזרחי ישראל הוקמה בהתאם לחוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד- 2014. אל הקרן יועברו ההכנסות שתקבל המדינה מההיטל המיוחד על רווחים מהפקת גז ונפט ומשאבים לאומיים נוספים.

ייעוד הקרן לנהל את ההכנסות מתוך ראייה ארוכת טווח כדי להשיאן לרווחת דורות רבים. מוסדות הקרן, המועצה וועדת ההשקעות, שהוקמו בתחילת 2022, מתווים את מדיניות ההשקעה של כספי הקרן. במוסדות הקרן חברים נציגים מהממשלה (שר האוצר יהיה יו"ר המועצה), מבנק ישראל ומהציבור. נכסי הקרן מנוהלים על-ידי מחלקה ייעודית בבנק ישראל, הכפופה למשנה לנגיד.

בנק ישראל קיבל את התזרים הראשון להשקעה ביוני 2022, עת עלו הכנסות המדינה המצטברות מההיטל המיוחד על מיליארד שקלים חדשים - הרף לתחילת ההשקעה המוכתב עפ"י חוק. בנק ישראל משקיע את התקבולים על פי המדיניות שמותוות ע"י מוסדות הקרן.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/08/2023