לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

המדד המשולב לחודש יולי עלה בשיעור מתון של 0.17 אחוז, בדומה לממוצע שלושת החודשים הקודמים. שיעור זה  נמוך ביחס  לממוצע ארוך הטווח של המדד.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית יבוא מוצרי הצריכה (יולי), יבוא התשומות לייצור (יולי), יצוא הסחורות (יולי), משרות השכיר (מאי), עליית ייצור החשמל (יולי) והרכישות בכרטיסי אשראי (יולי). לעומת אלה, מדד הייצור התעשייתי (יוני), מדד הפדיון בשירותים (יוני), יצוא השירותים (מאי), ושיעור המשרות הפנויות (יולי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

נתוני המדד לפברואר-יוני 2023 עודכנו בעקבות עדכון נתונים וקבלת נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השני של 2023. לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יולי

 

0.17

יוני

0.2

0.07

מאי

0.20

0.22

אפריל

0.03

0.04

מרץ

0.00

-0.01

פברואר

0.10

0.07


לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יולי

יוני

מאי

אפריל

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-1.0

-1.7

0.6

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

-3.6

-0.2

-1.9

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

0.0

1.8

0.4

יבוא מוצרי הצריכה1

1.0

-2.4

-0.7

4.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

2.4

-4.3

1.3

-2.2

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

3.0

0.2

0.4

2.7

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

-0.4

0.5

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

-0.1

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

3.7

3.9

4.0

4.0

התחלות הבנייה[4]

 

 

 

 

ייצור החשמל[5]

3.0

0.1

0.0

1.6

הרכישות בכרטיסי אשראי[6]

0.2

0.3

1.2

0.1

 

[1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

[5] ייצור החשמל מחושב כשיעור השינוי ביחס לחודש קודם, בניכוי השפעת מזג אוויר ועונתיות.

[6] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.