לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

דוח היציבות למחצית השנייה של 2023 סוקר את ההתפתחויות הפיננסיות ומספק הערכה באשר לרמת היציבות של המערכת לאור ההתפתחות המרכזית במחצית – מתקפת הטרור הרצחנית של ה-7 באוקטובר ביישובי הדרום ומלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיה. לנוכח הנסיבות, מתמקד דוח זה רובו ככולו בהשלכות של התממשות הסיכון הגאו-פוליטי על ערוצי החשיפה לסיכון ועל כושר העמידות של המוסדות הפיננסיים, ומעריך את רמת היציבות הפיננסית על סמך ניתוחים אלה.

עיקרי הממצאים:

  • מתקפת הטרור הרצחנית שאירעה ב-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" שנפתחה בעקבותיה הם התממשות של תרחיש קיצון לזעזוע גאו-פוליטי. התממשות הסיכון לא הביאה לפגיעה ביציבות הפיננסית במשק. זאת, בין היתר, על רקע הסטנדרטים הגבוהים של הרגולציה היציבותית עד לפרוץ המלחמה והודות לצעדי המנע שנקט בנק ישראל בתחילת האירוע ומתווי הסיוע של הממשלה.
  • השפעת המלחמה באה לידי ביטוי בכל ערוצי החשיפה המרכזיים לסיכון. אולם, לאור צעדי המדיניות שמיתנו את העברת הזעזועים, רמת הסיכון עלתה רק בערוץ המקרו-כלכלי, כפי שמשתקף בעלייה בפרמיית הסיכון של המדינה.
  • למרות עלייה בקשיים של משקי הבית בהחזרי חוב על רקע תהליך ההידוק המוניטרי שנמשך מתחילת השנה ושחיקה ריאלית של מקורות עצמיים, היקף האשראי שבסיכון של משקי הבית עודנו נמוך. זאת, גם בהינתן הפגיעה בהכנסות של חלק מסוים ממשקי הבית כתוצאה מהמלחמה שעלולה להגדיל את הקושי שלהם בשירות החוב.
  • השלכות המלחמה על הפעילות של חברות הבינוי העלו את סיכון האשראי מענף זה, וזאת בנוסף לעלייה בהוצאות המימון שהשפיעו לשלילה על מצבן הפיננסי של החברות עוד טרם המלחמה, כפי שהצביע גם דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה.
  • כריות הביטחון שנצברו ערב המלחמה על ידי המוסדות הפיננסיים וצעדי מדיניות שננקטו במטרה לסייע למשקי בית ולעסקים להתמודד עם השלכות המלחמה, ממשיכים למתן את השפעת הזעזועים על המערכת הפיננסית ושומרים על יציבותה.
  • ככל שמשך המלחמה, היקפה והשלכותיה השליליות על הכלכלה יתעצמו, למערכת הפיננסית צפויים אתגרים נוספים.

 

רקע על הדו"ח:

דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדוח זה מבטאים כלכלני הבנק את הערכתם בעניין החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית, מנתחים את החשיפות העיקריות ומעריכים תרחישי סיכון פוטנציאליים. ההערכות והניתוחים מתבססים על סקירת ההתפתחויות בתקופה הנסקרת, בחינת השינויים המבניים, שימוש במודלים אנליטיים והערכה של תנאי הרקע בכלכלות העולמיות והמקומית. הדוח מתאר את ההשפעה של התממשות תרחישי סיכון על המערכת הפיננסית בטווחים הקצר והבינוני, במטרה להגביר את המודעות להם בקרב קובעי המדיניות ובציבור הרחב ולאפשר היערכות מתאימה.

 

לדו"ח המלא:

 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF