לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לדוח המלא לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים הגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי של המחצית הראשונה לשנת 2022 אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווחי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך מחצית ראשונה לשנת 2022.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הדיווח התקופתי על עמלות הוא הזדמנות עבור הפיקוח על הבנקים להביא לתשומת לב הציבור את החשיבות להתנהלות בנקאית נכונה. הפיקוח על הבנקים פועל במספר דרכים כדי להציב את הלקוח במרכז ולאפשר לציבור להוזיל את עלויות ניהול החשבון, באמצעות הכנסת מספר שירותי עו"ש בסיסיים לפיקוח, באמצעות הצטרפות לשירות מסלולי העמלות ובאמצעות הוזלת כל הפעולות הבנקאיות המתבצעות בערוצים ישירים ואמצעים דיגיטליים, על פני ביצוע פעולות בנקאיות על ידי פקיד. אני שב וקורא לציבור לעשות שימוש בתעודת הזהות הבנקאית שנשלחה אליכם בימים אלו, על מנת לבחון את מצב חשבונכם, ובכלל זה את עלות השירותים הבנקאיים שנגבתה מכם במהלך השנה, ובהתאם לפעול לשיפור תנאי החשבון".

להלן עיקרי הדוח:

  • במחצית הראשונה לשנת 2022 חלה עלייה קלה ביחס סך ההכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית המושפעת במידה רבה מגידול בהיקף העמלות הנגבות מעסקים גדולים, הנובע מגידול בהיקף הפעילות כחלק מהחזרה לשגרה לאחר משבר נגיף הקורונה. עלייה זו לא השפיעה על המגמה הכללית של ירידה ביחס זה. ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008, ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-46%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בנושאי עמלות בשנים האחרונות.
  • העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון במחצית הראשונה לשנת 2022 עומדת על 26.3 ₪ בחודש (עליה של 1.7 ₪ בחודש בהשוואה לשנת 2021). יצוין כי עלות זו נמוכה ב-0.6 ₪ מהעלות שנמדדה ב-2019, לפני פרוץ משבר נגיף הקורונה, עת עמדה על 26.9 ₪. העלייה שנרשמה במחצית ראשונה של 2022, בהשוואה ל-2021 נובעת בעיקר מגידול בפעילות של עסקאות במט"ח שביצע הציבור באמצעות כרטיסי חיוב. גידול זה נובע מתהליך החזרה לשגרה לאחר משבר הקורונה (בחודשים ינואר-פברואר 2022 חל הגל החמישי של משבר הקורונה שלאחריו חלה חזרה מסוימת לפעילות של שגרה בצל המגפה).