הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווחים תקופתיים לוועדות הכנסת

דיווח לוועדת הכספים - מעילות והונאות במערכת הבנקאית

המפקח על הבנקים מדווח אחת לשנה ליו"ר ועדת הכספים בכנסת דין וחשבון על מעילות במערכת הבנקאית בשנה החולפת. דיווח המפקח מציג תמונה מרכזת של דיווחי המערכת הבנקאית אשר נעשים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 351 המגדירה את אופן הדיווח למפקח, מועד הדיווח, הסכום המינימלי ופרטים נוספים.

דיווח לוועדת הכלכלה - מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית

הפיקוח על הבנקים מגיש לוועדת הכלכלה דיווח תקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך השנה המדווחת.

דיווח לוועדת הכלכלה - מענה אנושי מקצועי

בהתאם לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), נדרש המפקח על הבנקים לדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על ההוראות שקבע לעניין משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי, על עמידתם של התאגידים הבנקאיים בהוראות אלו, ובכלל זה השיעורים מכלל הפניות שבהם עמדו תאגידים בנקאיים בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי ובחלוקה לסוגי השירותים שבהם הם מחויבים לתת מענה אנושי מקצועי.

להלן ריכוז כל הדיווחים לוועדת הכלכלה של הכנסת בשנים האחרונות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/03/2023