לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן 

שינויים חודשיים במדד המשולב   נתונים ארוכי טווח   גרפים   

המדד המשולב לחודש אפריל עלה בשיעור מתון של 0.12 אחוז. נתוני החודשים האחרונים מאותתים על שיעורי צמיחה מתונים ביחס לעבר.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון בשירותים (מרץ), יבוא מוצרי הצריכה (אפריל), יצוא הסחורות (אפריל) ויצוא השירותים (פברואר). לעומת אלה, מדד הייצור התעשייתי (מרץ), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (מרץ), יבוא התשומות לייצור (אפריל), משרות השכיר (פברואר), התחלות הבנייה (דצמבר) והרכישות בכרטיסי אשראי (אפריל) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

נתוני המדד לפברואר-מרץ 2023 עודכנו מטה בעקבות עדכוני נתונים וקבלת נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון של 2023[1]. לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אפריל

 

0.12

מרץ

0.30

0.06

פברואר

0.25

0.11

ינואר

0.02

0.02-

דצמבר

0.11-

0.12-

נובמבר

0.12

0.13לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-2.7

4.5

-1.8

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

4.5

0.8

0.3

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-2.1

-1.0

2.7

יבוא מוצרי הצריכה1

3.7

-5.6

5.8

-5.4

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

-2.1

1.9

-4.7

-1.6

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[2]

3.9

2.1

-0.1

-4.1

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[3]

 

 

1.9

1.6

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.3

-0.2

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[4]

4.0

4.1

4.2

4.3

ייצור החשמל[5]

 

0.0

2.4

0.9

הרכישות בכרטיסי אשראי[6]

-4.3

-1.5

0.8

1.3

 

 

[1] המדד מתייחס לתוצר ללא ניכוי ההשפעה של התנודתיות ביבוא כלי רכב.

[2] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[3] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[4] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[5] ייצור החשמל מחושב כשיעור השינוי ביחס לחודש קודם, בניכוי השפעת מזג אוויר ועונתיות.

[6] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.