לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

לקובץ הנתונים לחץ כאן

  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע הרביעי של שנת 2023 בכ-39.5 מיליארדי דולרים (כ-6%) ועמדה בסוף דצמבר על כ-702 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הזרים שמוחזקים על ידי תושבי ישראל ומהשקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע הרביעי בכ-15 מיליארדי דולרים (כ- 3.1%) ועמדה בסופו על כ-497 מיליארדי דולרים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הישראלים הנסחרים בחו"ל ומוחזקים על ידי תושבי חוץ. במקביל, על רקע מלחמת חרבות הברזל תושבי חוץ מימשו את השקעותיהם בתיק ניירות הערך למסחר בהיקף של כ-6.2 מיליארדים, מרבית המימושים נרשמו באגרות חוב (כולל מק"מ). כמו כן, נרשמה האטה בהיקף השקעות הישירות בישראל.
  • בסיכום השנתי[1] בלטה ירידה בהיקף ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, בעיקר בהשקעות הישירות. בתיק ניירות הערך למסחר , תושבי חוץ אף מימשו אגרות חוב ממשלתיות ומק"מ.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-24.5 מיליארדי דולרים (13.6%) ועמד בסופו על כ-205 מיליארדים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-20.6 מיליארדי דולרים (9.3%) ועמד בסוף דצמבר על כ-242 מיליארדי דולר.
  • היחס בין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג במהלך הרביע הרביעי עלה בכ-0.3 נקודות האחוז ועמד בסוף דצמבר על כ- 30.5%.

 

[1] להרחבה ניתן לעיין בדו"ח "מבט סטטיסטי" לשנת 2023 https://boi.org.il/publications/pressreleases/14-3-24/