חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2023

תוכן העניינים  המסמך קובץ הנתונים  לקישורים נוספים בנושא  
א. תיק הנכסים הפיננסים של הציבור​ pdf xlsx לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור
לדף המשקיעים המוסדיים​
ב. החוב של המגזר הפרטי הלא פיננסי  pdf xlsx
לדף שוק האשראי
ג. פעילות המשק מול חו"ל pdf xlsx
לדף פעילות המשק מול חו"ל
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ  pdf xlsx
לדף שוק מטבע החוץ
  

​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי 

 

תוכן העניינים העבודה
א. ניכוי עונתיות בסדרות כלכליות בתדירות שבועית​ PDF
ב. נתוני אחזקות בניירות ערך PDF

 

לכניסה לדף הכנס