הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווחים תקופתיים לוועדות הכנסת

בדף זה רוכזו כל הדיווחים התקופתיים של הפיקוח על הבנקים לוועדות הכנסת השונות.

דיווח לוועדת הכלכלה - מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית (דוח עמלות)

הפיקוח על הבנקים מגיש לוועדת הכלכלה דיווח תקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך השנה המדווחת.

דיווח לוועדת הכספים - מעילות והונאות במערכת הבנקאית

המפקח על הבנקים מדווח אחת לשנה ליו"ר ועדת הכספים בכנסת דין וחשבון על מעילות במערכת הבנקאית בשנה החולפת. דיווח המפקח מציג תמונה מרכזת של דיווחי המערכת הבנקאית אשר נעשים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 351 המגדירה את אופן הדיווח למפקח, מועד הדיווח, הסכום המינימלי ופרטים נוספים.

דיווח לוועדת חוקה, חוק ומשפט - חוק לצמצום שימוש במזומן

נקבע כי על המפקח על הבנקים לדווח לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת על שיעור השיקים שלא נפרעו על ידי תאגיד בנקאי ועל העילות לאי פירעון, מספר העיצומים הכספיים שהוטלו מכוח סעיף 6 לחוק ככל שהוטלו, הסכומים שהוטלו וכמה מתוכם נגבו.

כמו כן נקבע בחוק כי על המפקח למסור את הדיווח האמור מידי שנה.

דיווח לוועדת הכספים - חוק שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות

בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) התשע"ח- 2018, נדרש המפקח על הבנקים לדווח לוועדת הכספים של הכנסת על ההתקדמות בהיערכות וביישום ההסדר הקבוע בחוק בעניין הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ועל מספר האנשים עם מוגבלות מקצרת חיים שנטלו הלוואה לדיור.

דיווח לוועדת הכלכלה - מענה אנושי מקצועי

בהתאם לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), נדרש המפקח על הבנקים לדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על ההוראות שקבע לעניין משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי, על עמידתם של התאגידים הבנקאיים בהוראות אלו, ובכלל זה השיעורים מכלל הפניות שבהם עמדו תאגידים בנקאיים בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי ובחלוקה לסוגי השירותים שבהם הם מחויבים לתת מענה אנושי מקצועי.

להלן ריכוז כל הדיווחים לוועדת הכלכלה של הכנסת בשנים האחרונות.