הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ועדת רישיונות

בוועדת הרישיונות מכהנים נציגי ציבור בלבד, והיא מייעצת לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים בקבלת החלטות בנושאים מסוימים. הוועדה פועלת מכוח סעיף 5 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שמסמיך את נגיד בנק ישראל למנות חמישה מבין חברי הוועדה המייעצת לעסקי בנקאות להיות חברים בוועדת הרישיונות. חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 גם קובע שבוועדת הרישיונות לא יוכלו לכהן בעלי שליטה, דירקטורים או עובדים בתאגיד בנקאי או בתאגיד השולט בתאגיד בנקאי. מי שחדל לכהן כחבר בוועדה המייעצת לעסקי בנקאות, יחדל לכהן כחבר ועדת הרישיונות.

התפקידים של ועדת הרישיונות מפורטים בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ובפקודת הבנקאות, 1941, ועיקרם:

ייעוץ לנגיד בנק ישראל בקבלת החלטות, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • מתן רישיון בנק או סולק, או ביטולו.
 • מתן היתר לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בסולק, או ביטולו.
 • מתן היתר לתאגיד בנקאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד חוץ.
 • להורות לאדם למחוק מהשם שבו הוא מנהל עסקים את המילה "בנק" או ביטוי אחר שעלול להטעות את הציבור.

ייעוץ למפקח על הבנקים בקבלת החלטות, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • מתן אישור לבנק לשוט או להיות בעל עניין בתאגיד פלוני.
 • מתן היתר לבנק לשלוט בתאגיד עזר יחד עם אחרים.
 • מתן היתר לפתיחת סניף בנק, ביטול היתר סניף בנק או התנגדות לסגירת סניף בנק.
 • לנקוט אמצעים כדי למנוע פגיעה ביכולת של תאגיד בנקאי לקיים את התחייבויותיו.

חברי הוועדה

 • פרופ' עלי בוקשפן

  יו"ר ועדת הרישיונות
 • פרופ' רות פלאטו-שנער

  חברת הוועדה
 • עו"ד חגית נאמן

  חברת הוועדה
 • עו"ד חנן זלינגר

  חבר הוועדה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2024