הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020

חוזר בנושא

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020

תאריך פרסום: 13/02/2020
מספר חוזר: 2603
מספר הוראה:
תחום: דיווח כספי
נושא: שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023