הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דירקטוריון (מיום 23/02/23)

חוזר בנושא

דירקטוריון (מיום 23/02/23)

תאריך פרסום: 23/02/2023
מספר חוזר: 2742
מספר הוראה: 301
תחום: רישוי
נושא: מינוי נושא משרה

לאור כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ב-12 ביולי 2022, שמחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, עודכן נספח א' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023