הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דירקטוריון

שם ההוראה

דירקטוריון

תאריך פרסום: 23/02/2023
מספר הוראה: 301
מספר חוזר: 2742
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה

לאור כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ב-12 ביולי 2022, שמחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, עודכן נספח א' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301.

בשל טעות סופר בסעיף 39(א) להוראה, עודכנה ההפנייה בסעיף. במקום הפנייה לסעיף 6(ז) תבוא הפנייה לסעיף 6(ה). להלן הסעיף המתוקן: "תדון ותגבש המלצות לדירקטוריון בנוגע לתהליך הערכת נאותות הלימות ההון (ICAAP) כאמור בסעיף 6(ה)". 

גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
8 1928
9 2021
10 2038
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024