הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות ניהול בנקאי תקין

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מספר חוזר מידע נוסף
ההון הפיקוחי 04/02/2021 202 2650
הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 15/08/2022 203 2722
גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 21/10/2015 204 2485
איגוח 30/05/2013 205 2381
סיכון תפעולי 09/07/2012 206
סיכון שוק 20/06/2019 208
הערכת נאותות הלימות ההון 30/05/2013 211 2383
דירקטוריון 23/02/2023 301 2742
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 01/09/2007 302 2212
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי 01/10/2010 303 2277
רואה החשבון והמידע הנלווה לדוחות הכספיים 01/12/1995 304
רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב 13/10/2016 304A 2512
חשבונאי ראשי 01/07/1998 305
פונקציית ביקורת פנימית 30/09/2021 307 2669
ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 30/09/2021 308 2669
בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי 01/09/2008 309 2239
ניהול סיכון אשראי 31/10/2022 311 2728
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 29/06/2023 312 2753
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 30/07/2023 313 2754
הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות 04/02/2021 314
מגבלת חבות ענפית 27/12/2021 315 2690
מאגר מידע על בטחונות 05/08/2013 318
הבטחת תשואה על השקעות 01/12/1995 320
חיתום הנפקות של ניירות ערך 01/10/2010 321
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 01/01/2001 322
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 28/04/2015 323
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 30/12/2020 325
ליווי פיננסי 30/07/2012 326 2344
חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים 15/01/2013 331
רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 30/09/2021 332
פעילות בשוק מעו"ף 01/10/2010 337
ניהול סיכוני שוק 30/09/2021 339
ניהול סיכון נזילות 28/09/2014 342
מעילות של עובדים ונושאי משרה 28/09/2016 351
ביטוח בנקאי 01/12/1995 352
בקרה על הוצאת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 30/09/2021 353
אימות חשבונות של לקוחות 01/12/1995 354
ניהול המשכיות עסקית 30/09/2021 355 2669
הוצאת מסמכים ממשרדי התאגידים הבנקאיים 01/12/1995 356
ניהול טכנולוגיית המידע 29/12/2020 357 2643
ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי 01/12/1995 358
רוטציה וחופשה רציפה 01/01/2004 360
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים 26/03/2023 401 2744
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 01/12/2011 402
הטבות ללקוחות 11/07/2016 403
הטבות לעובדים של לקוח 01/12/1995 404
חקירות משטרתיות 01/12/1995 405
שירותים בנקאיים לעולים חדשים 30/09/2021 406
השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת 01/12/1995 407
שיקים בנקאיים נושאי ריבית 01/12/1995 408
חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין 01/12/1995 409
התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים 01/12/1995 410
ניתוק הקשר עם שוכרי כספות 01/12/1995 413
גילוי עלות שירותים בניירות ערך 03/04/2014 414 2415
נהלים בנושא עמלות 01/02/2008 415 2224
חשבונות קטינים 01/12/2002 416
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 29/04/2012 417
שמירת מסמכים 01/01/2006 419
פנקסי שיקים 01/09/2011 431 2310
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 30/09/2021 432 2669
רישום שגוי בחשבון הלקוח 01/12/1995 433
חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים" 13/06/2023 434 2746
חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ 01/12/1995 437
קיזוז כנגד תכניות חסכון 01/12/1995 438
חיובים על פי הרשאה 27/12/2021 439 2690
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 01/08/1998 440 1967
אחזור מידע על ידי לקוחות 01/11/2002 441 2091
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים 01/12/2005 442 2172
נהלים למתן הלוואות לדיור 19/07/2023 451 2755
נהלים לניהול הלוואות 01/12/1995 452
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 30/04/2014 453
עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 11/07/2016 454
העמדת אשראי לרכישת נכסים פיננסיים 01/12/1995 455
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 01/02/2007 461 2202
השקעות לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 06/10/2018 462 2570
תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי 01/01/2001 471
ניהול סיכון תפעולי 30/09/2021 350
טיפול בפוזיציות לא נזילות 01/05/2012 209
כרטיסי חיוב 12/01/2020 470 2601
מבוא תחולה וחישוב דרישות 01/03/2020 201
ניהול סיכונים 26/02/2023 310 2741
ניהול סיכון ריבית 30/09/2021 333
ההון הפיקוחי הוראות מעבר 02/12/2020 299
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 31/12/2013 421
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 10/04/2022 301A 2703
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 29/03/2023 422 2745
מגבלות למתן הלוואות לדיור 27/12/2021 329
טיפול בתלונות הציבור 30/09/2021 308A 2669
יחס כיסוי הנזילות 31/10/2022 221
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 13/06/2022 425
ניהול הגנת הסייבר 30/09/2021 361
ניהול הלוואות ממונפות 28/04/2015 327
יחס מינוף 07/04/2022 218
שירות מסלולים 21/06/2015 423 2474
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 30/09/2021 472 2669
בנקאות בתקשורת 30/09/2021 367 2669
מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים 30/09/2021 436 2669
סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר 09/01/2017 400 2522
הליכי גביית חובות 30/09/2021 450
מחשוב ענן 13/06/2022 362 2715
יועצי משכנתאות 13/09/2017 329A
שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת 24/09/2017 430
ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 23/10/2017 330
ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה 30/09/2021 363
פיקוח על שלוחות בחו"ל 30/09/2021 306
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים 30/09/2021 306A
פישוט הסכמים ללקוח 13/06/2022 449
מיקור חוץ 30/09/2021 359A
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 26/03/2023 426 2744
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 30/09/2021 448
נספח הנחיות (אנגלית) 16/02/2021 368 נספח
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש 13/06/2022 480 2715
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 15/05/2022 250 2708
פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו 30/09/2021 443 2669
ניהול אשראי צרכני 30/09/2021 311A
משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022 13/06/2022 420 2659
יחס מימון יציב נטו 31/10/2022 222
מעבר מריבית לייבור 03/10/2021 250A 2673
ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים 03/10/2021 314A
מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 03/10/2021 100
תוכן עניינים כללי 03/10/2021 100A
טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי 15/03/2022 203A 2695
התאמת שווי בגין סיכון אשראי 26/12/2021 208A 2683
גישת IRB – רכיבי סיכון 01/12/2021 204A
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 13/06/2022 460 2717
שירותי תשלום מתקדמים 26/12/2022 427 2732
מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 30/06/2021 336
מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור 06/10/2022 329B
בנקאות פתוחה 23/01/2023 368 2734
דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 23/01/2023 366 2736
ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות 29/03/2023 501 2744
עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים 12/06/2023 345 2747
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (עדכון מיום 12/06/23) 12/06/2023 411 2748
הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה 29/06/2023 473 2752
פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 19/07/2023 461 2751
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/08/2023