הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מינוי נושא משרה

פקודת הבנקאות, 1941 קובעת שמינוי נושא משרה בתאגיד בנקאי או בסולק מחייבת אישור של המפקח על הבנקים. במסגרת זו נכללים תפקידים של דירקטור, מנכ"ל, מבקר פנימי, יועץ משפטי ותפקידים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של המפקח.

החלטת המפקח לאשר מינוי נושא משרה מבוססת על בדיקת כשירות והתאמה של המועמד (Fit & Proper), במסגרתה נבחנים יושרו ויושרתו האישיים והעסקיים של המועמד, היעדר ניגוד עניינים בין עיסוקיו ועסקיו לבין התפקיד המבוקש, וכן כישוריו, ניסיונו והתאמתו לתפקיד.

מועמד שנבחר על ידי תאגיד בנקאי לכהן כנושא משרה בבנק, יפנה לתאגיד הבנקאי כדי למלא שאלון למועמד לתפקיד נושא משרה בתאגיד בנקאי, וכן לחתום על הצהרת המועמד להסרת חיסיון ועל הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי.

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא דירקטוריון

ממשל תאגידי אפקטיבי הוא רכיב חיוני לתפקוד בטוח ונאות של תאגיד בנקאי, ובכך לשמירה על אמון הציבור במערכת הבנקאית. לאור חשיבות תפקידים של התאגידים הבנקאיים במערכת הכלכלית ורגישותם לקשיים הנובעים מממשל תאגידי בלתי יעיל ונוכח הצורך להגן על בעלי הפיקדונות, גוברת החשיבות של תפקוד תקין וברמה גבוהה של הדירקטוריון כחלק מממשל תאגידי נאות ומניהולו התקין של תאגיד בנקאי. לשם כך נקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא דירקטוריון, הוראות בנוגע לתפקידיו, הרכבו ודרכי פעולתו של התאגיד הבנקאי בכל הקשור לפעולת הדירקטוריון.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/01/2024