הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות - מידע נוסף על חקיקה והוראות

שאלות ותשובות - מידע נוסף על חקיקה והוראות

בדף זה מופיעים מסמכים המרכזים את תשובות הפיקוח על הבנקים לשאלות שעלו בקשר להוראות המפקח על הבנקים בתחומים השונים. התשובות במסמכים אלו מייצגות את עמדתו של הפיקוח על הבנקים בנושאים האמורים. מסמכים אלו מתעדכנים מעת לעת, לפי הצורך.

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום קובץ להורדה
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון (עדכון מיום 27/02/23) 202317 27/02/2023
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון 202303 26/01/2023
קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בסולקים 07/11/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (מס' 221) מיום 31/10/22 31/10/2022
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 29/08/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי נזילות 01/06/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מימון יציב נטו )מס' 222) 01/06/2022
"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן 202222 15/05/2022
שו"ת על הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 03/02/2022
שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור 2676 06/10/2021
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "יחס מימון יציב נטו" (הוראה 222) 21/06/2021
​​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון 202117 15/06/2021
שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים 31/01/2021
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "בנקאות בתקשורת" (מס' 367) 12/01/2021
שאלות ותשובות הפסדי אשראי 29/11/2020
הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 22/07/2020
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "בנקאות בתקשורת" (מס' 367) 22/05/2019
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון הוראה 411 201901 17/04/2019
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 26/12/2018
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דרישות הלימות ההון 19/11/2018
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 19/11/2018
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי 19/11/2018
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (מס' 301A) 19/11/2018
עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 41 13/09/2018
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 16/04/2018
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 16/04/2018
שאלות ותשובות בנושא הלימות הון 08/03/2018
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות הון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 06/11/2017
שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/11/2017
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (מס' 221) 22/10/2017
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוירון 10/07/2017
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 21/02/2017
שו"ת בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 29/09/2016
שאלות ותשובות בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/06/2016
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור 03/05/2016
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי 03/04/2016
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מינוף 03/04/2016
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון 03/04/2016
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 26/11/2015
שאלות ותשובות בנושא קצין ציות 29/10/2015
עדכון קובץ שו"ת בנושא דיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים 201518 10/09/2015
הוראות נב"ת העוסקות בניהול סיכון אשראי - שו"ת 03/05/2015
הודעה לעיתונות 10/02/2015
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא הטבות לעובדים 201503 20/01/2015
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור 19/01/2015
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון​ 19/01/2015
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 25/11/2014
קובץ שו"ת ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים 06/11/2014
קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות 06/10/2014
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (נב"ת 221) 02/10/2014
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 20/07/2014
יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 421, בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 24/04/2014
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות 06/11/2013
שאלות ותשובות העוסקות בניהול סיכון אשראי- ניהול בנקאי תקין 06/08/2013
טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר 20/02/2013
קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 201309 19/02/2013
המלצות הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון בישראל- שאלות ותשובות 16/01/2013
הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור 26/07/2012
שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא שווי הוגן 26/07/2012
חובות פגומים סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 26/07/2012