הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה סיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי בהתמודדות עם השלכות המלחמה

מעגל ראשון
קבוצת הלקוחות*:

 • קבוצה 1
  קבוצה 1
  מתגוררים או פועלים עד 30 ק"מ מרצועת עזה ובתי עסק הפועלים במרחק זה**
 • קבוצה 2
  קבוצה 2
  פונו על ידי גורם מדיני רשמי מביתם נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.**
 • קבוצה 3
  קבוצה 3
  בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים***
 • קבוצה 4
  קבוצה 4
  משרתי המילואים ומגויסי צו 8***

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה:
* יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, העונים על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות.
**בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי אשראי.
*** בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה. 

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות היא עד לתאריך 31.12.2023.

פירוט ההקלות באשראי* ועמלות****

 

 • אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

  • שיעור ריבית מקסימאלי - לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

  • עמלות - הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה**.
 • אשראי עסקי בסכום מצטבר*** עד 300,000 ש"ח 

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

  • שיעור ריבית מקסימאלי - לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

  • עמלות - הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

 • עמלות

  פטור מגביית עמלות – למשך שלושה חודשים - בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ (כמפורט בהערת השוליים).

הבהרות:

 • הכוונה להלוואות נושאות ריבית.
 • אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.
 • לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
 • העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:
  חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
  חלק 3 - אשראי (כולו)
  חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

ריכוז הערות שוליים:

*הכוונה להלוואות נושאות ריבית.

**אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.

***לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

****העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

 

 

מעגל שני

כל יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי

פירוט ההקלות באשראי ועמלות

 

 • יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
  • שיעור ריבית מקסימאלי - הריבית ההסכמית*****
  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה******
 • יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
  • שיעור ריבית מקסימאלי - הריבית ההסכמית*****
  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה******
 • עמלות

  דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.12.23. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים.
 • באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל חברה רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

ריכוז הערות שוליים:

*****דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

******אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה. 

שאלות ותשובות

א. יתרת אשראי צרכני מצטבר עד סכום של 100,000 ש"ח.

ב. יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח ליחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ש"ח, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

המתווה לא חל על עסקאות קרדיט, עסקאות "חיוב חודשי קבוע" ועסקאות שוטפות בכרטיס האשראי המשולמות במועד החיוב החודשי. המתווה חל על הלוואה נושאת ריבית שלקוח נטל, שלא אגב ביצוע עסקה או תשלום מסוים.

הסיוע במתווה חולק לשתי קבוצות של לקוחות:

קבוצת הלקוחות במעגל הראשון- אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8, ואוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים. ככל שמדובר בתאגיד, יחול המתווה על תאגיד קטן שמחזור הסליקה השנתי שלו בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ש"ח, והוא עונה על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות.

קבוצת הלקוחות במעגל השני- יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי.

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות היא עד לתאריך 31.12.2023. בתום מועד זה,  ייבחן הצורך בהארכת התקופה.

המתווה חל על עסק שפועל בטווח עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עסק שפועל באחד מיישובי הצפון שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, גם אם בעל העסק מתגורר מחוץ לטווח זה, וזאת בהתייחס לאשראי עסקי שהועמד לו, ככל שהועמד, ובלבד שאין מדובר בהלוואה בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

במעגל הראשון - קבוצת הלקוחות זכאית לדחות את תשלומי ההלוואות[1] למשך שלושה חודשים ללא כל חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות.

כמו כן, לקבוצה זו יינתן פטור לתקופה של 3 חודשים מתשלום עמלות בגין פעולות שיבצעו במסגרת ניהול החשבון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ[2].

לקבוצת הלקוחות במעגל השני, תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות[3] למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו ככלל בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

 

[1]  אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪;  אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

[2] העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

[3] אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪;  אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

ההטבה אינה מתבצעת באופן אוטומטי. לאור ההתאמות הנדרשות ברמת לקוח, נדרשת גם הסכמה מפורשת מצד הלקוח. כמו כן, בהתייחס לחלק מהקבוצות, לחברת כרטיסי האשראי  אין ידיעה לגבי השתייכות הלקוח אליהן ולכן לעיתים תידרש הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, בהתאם להחלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, כמשמעותם במתווה, תידרש אסמכתא בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי חברת כרטיסי האשראי.

לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים והזכאים להטבות אלו יכולים לפנות לחברת כרטיסי האשראי, באמצעות האתר/האפליקציה/המוקד הטלפוני ולהגיש את הבקשה לדחיית תשלומי הלוואה.

במקביל, חברות כרטיסי האשראי הונחו לפנות ביוזמתן לקבוצת הלקוחות מהמעגל הראשון, העומדים בתנאי המתווה, ככל שהם יודעים על כך, ולהסב את תשומת לבם להקלות המגיעות להם בהתאם למתווה.

תנאי המתווה חלים על אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.

מוקדי החירום של חברות כרטיסי האשראי מעודכנים בפרטי המתווה, אשר נכנס  לתוקף בתאריך 31.10.23. רשימה מעודכנת של מוקדי החירום מופיעה באתר בנק ישראל.

המתווה לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בביצוע תשלום בתקופה העולה על 2 חודשים.

יצוין, כי המפקח על הבנקים פנה בכתב לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי בציפייה ברורה לפיה יש לפעול ברגישות כלפי כלל הלקוחות ולשקול הקפאת הליכי גבייה בעת הזו.

ניתן  לפנות לנציב פניות הציבור בחברת כרטיסי האשראי ובמידה שיש ללקוח השגות על התשובה שהתקבלה מהבנק, ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בטלפון  02-6552680 או 9086*.

ככלל, חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן – החוק) והמתווה חלים במקביל.

מאחר שהמתווה חל ביחס לכל לקוחות חברות כרטיסי האשראי, בחלוקה למעגל ראשון ומעגל שני, יש לקוחות שזכאים לדחיית תשלומים הן לפי החוק והן לפי המתווה, ויש לקוחות שזכאים לדחיית תשלומים רק בהתאם למתווה.

לגבי לקוח שמוגדר כזכאי הן לפי החוק והן לפי המתווה - הלקוח רשאי לבקש כי יפעילו בעניינו את ההסדר שנקבע בחוק או את ההסדר שנקבע במתווה, או את שני ההסדרים (בהתאם לתנאי כל הסדר). ככל שיתברר כי קיימת אי התאמה בין החוק ובין המתווה, הרי שהלקוח זכאי להסדר המיטיב עמו.

פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש נובמבר 2023, ככל שחברת כרטיסי האשראי יכולה לבצע זאת מבחינה תפעולית. במידה וקיים קושי תפעולי, החברה תעניק את הפטור החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), וההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל ממועד זה.

במקרה זה, ניתן לדחות את מועד התשלום בכל ההלוואות במסגרת המתווה. אותו עיקרון חל גם כאשר מדובר באשראי עסקי.

במסגרת המתווה ניתן לדחות הלוואות צרכניות בסכום מצטבר עד 100,000 ש"ח.

במקרה זה, סכום שתי ההלוואות הוא מעבר ל- 100,000 ש"ח, לכן חברת כרטיסי האשראי תכלול במתווה רק את ההלוואה הגבוהה מהשתיים, בסך 75,000 ש"ח, ותדחה את התשלום בגינה בהתאם לתנאי המתווה.

המתווה לא חל על חלקי הלוואות אלא רק על הלוואות צרכניות עד לגובה של 100,000 ₪, או עד לסכום מצטבר של 100,000 ש"ח.

דחיית תשלומי ההלוואה כוללת את דחיית תשלומי הקרן והריבית שצריכים היו להיות משולמים בתקופת הדחייה, בהתאם ללוח הסילוקין המקורי של הלקוח.

דחיית ההלוואה בהתאם למתווה היא אכן ללא גביית ריבית נוספת בגין דחיית התשלום. הריבית שכבר נצברה לפי לוח הסילוקין, תגבה. לעניין ההצמדה למדד, הדבר נתון לשיקול דעת חברת כרטיסי האשראי.

דחיית תשלומים נועדה לסייע להקלה בתזרים המזומנים של הלקוח. במידה שהלקוח יכול להמשיך לעמוד בהתחייבויותיו, המטרה שלשמה מתבצעת הדחיה מתייתרת. האמור נכון גם בנסיבות בהם הדחייה היא ללא ריבית ועמלה, שכן הלקוח עדיין נדרש לפרוע את אותם תשלומים שנדחו. כמו כן, לדחייה יכול שיהיו משמעויות נלוות, כגון הגדלת סכום ההחזר החודשי הכולל והארכת חיי ההלוואה במקרים מסוימים.

לקבוצת הלקוחות במעגל השני, תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

חשוב להבין שדחיית התשלומים, בהתייחס ללקוחות במעגל השני, כרוכה בעלות ויש לבחון את השלכות הדחייה, טרם קבלת החלטה על הדחייה.