הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות בנק, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

לפניך רשימת נושאים לבחירה השייכים לתחום פעילות הרישוי. בחר את הנושאים הרלוונטיים לשם הצגת פרסומי הפיקוח.

סינון לפי תחום

חקיקה7

מדיניות7

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/01/2024